Eindelijk ‘backpay’, zij het slechts voor enkelen

Van Rijn en Indisch Platform doorbreken 70-jarige impasse 

Na 70 jaar strijd lijkt er dan toch een klein succesje te vieren voor de Indische gemeenschap. Na jarenjange strijd tussen deze gemeenschap en de Nederlandse overheid zal sprake zijn van de zogenaamde ‘backpay’, uitbetaling van salaris aan ambtenaren en KNIL-militairen over de periode dat zij in gevangenschap verbleven tijdens de Japanse bezetting.

Van Rijn licht toe: "Morele verplichting weegt zwaarder dan juridische"

Van Rijn licht toe: “Morele verplichting weegt zwaarder dan juridische”

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer M.J. van Rijn, lichtte zijn beslissing als volgt toe aan de Tweede Kamer:  

“Zeventig jaar geleden capituleerde Japan en kwam er ook in Nederlands-Indië een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

Regelingen met betrekking tot de erkenning van achterstallige salarissen van militairen en ambtenaren in dienst van Nederlands-Indië en de regelingen met
betrekking tot de geleden oorlogsschade lieten lang op zich wachten. De inhoudelijke keuzes hierbij en de wijze van uitvoering raakten pijnlijk aan oude
wonden en verdrongen herinneringen. Er is in dit proces ook lange tijd veel niet gezegd en niet gedaan, waardoor het verhaal over de omgang met het Indische oorlogsleed inmiddels een moeilijk en pijnlijk verhaal is geworden. Dit verleden kan niet ongedaan worden gemaakt.

Nogmaals erken ik dit. Ik ben me er van bewust dat het moeilijk is de goede woorden te vinden die uiting geven aan wat er in de achterban van het Indisch Platform leeft.

Ik heb u eerder aangegeven dat een integrale oplossing voor de Indische kwestie, die zowel door het kabinet als door het Indisch Platform kon worden geaccepteerd
en vóluit kon en zou worden verdedigd naar zijn gehele achterban, (vooralsnog) niet mogelijk bleek.
In het Algemeen Overleg over de Indische Kwestie op 14 oktober jl. zegde ik toe om voor de VWS-begrotingsbehandeling in overleg te treden met het Indisch
Platform. Dit om te bezien of er draagvlak bij het Indisch Platform is om over te kunnen gaan tot een financiële regeling – op morele gronden – voor de “backpay”.
Het gaat dan om de niet uitbetaalde salarissen aan ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse
bezetting en nu zelf nog in leven zijn.

Dit overleg heeft inmiddels plaats gevonden. Het verheugt mij u te kunnen mededelen, dat het Indisch Platform akkoord gaat om het punt van de ‘backpay’
op korte termijn gezamenlijk op deze wijze tot een definitieve oplossing te brengen, waarmee dit dossier kan worden gesloten. Ook vanuit het besef dat de zeer hoge leeftijd van de doelgroep vraagt om een snelle en passende afronding – 70 jaar na de capitulatie van Japan.
Mede gezien die zeer hoge leeftijd van de betrokkenen, veelal ruim 90 jaar, ben ik me ervan bewust dat dit zo spoedig mogelijk afgehandeld dient te worden. Met uw
instemming, zoals tijdens het AO naar voren kwam, neem ik daartoe in overleg met het Indisch Platform de nodige initiatieven.

Over de feitelijke invulling van een regeling zal ik met het Indisch Platform overleg voeren. Hiervoor hebben we over een aantal punten al overeenstemming bereikt.
Allereerst moet het gaan om werkelijke genoegdoening, wat zich onder meer uit in een substantieel bedrag voor betrokkenen. Het IP heeft daarbij aangegeven een
netto bedrag per persoon van 25.000 euro passend te vinden. Ik ondersteun dat.
Het geeft invulling aan de morele erkenning, die ook de NIOD rapporten aan de orde stellen.

Als datum voor het vaststellen van de groep rechthebbenden zoals hiervoor beschreven denk ik aan 15 augustus 2015, exact 70 jaar na het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Verder zal naar de individuele rechthebbenden een passende brief worden gestuurd die de erkenning bevestigt. Tot slot zal ik in de
uitvoering maximaal aansluiten op reeds beschikbare informatie over rechthebbenden, zodat deze zo min mogelijk worden belast en de uitvoering snel
ter hand kan worden genomen.

Zodra de vervolggesprekken met het Indisch Platform hebben geleid tot een compleet uitvoeringsreglement zal ik u hierover berichten. Voor de invulling van
het collectieve aspect zal ik de afstemming met het Indisch Platform zoeken.
Tot slot nog het volgende. De algemene doelstelling van het Indisch Platform is ons bekend. Het is vanzelfsprekend aan het Indisch Platform, mede ingericht op
verzoek van de Nederlandse Regering als haar gesprekspartner voor de gehele Indische Gemeenschap, om naast de ‘backpay’ zorg te dragen voor de verdere
doelstellingen die uit haar belangen en achterban voortkomen.”

Het mondelinge commentaar van Van Rijn: “Met deze regeling trachten we tegemoet te komen aan de onvrede in de Indische Gemeenschap door het ontbreken van een oplossing voor de Backpay. De geschiedenis van de afgelopen 70 jaar kunnen we niet ongedaan maken, maar ik hoop dat deze stap de weg vrijmaakt voor een nieuw hoofdstuk van onze gezamenlijke toekomst”.

Voorzitter Silfraire Delhaye van het Indisch Platform: “Deze stap die we samen zetten, stelt ons in de gelegenheid om zo snel mogelijk de mensen te helpen die al meer dan 70 jaar wachten op hun salaris. Onze directe focus op korte termijn is nu hierop gericht. Staatssecretaris Martin van Rijn doorbreekt hierin een 70 jaar durende impasse. Hiermee wordt een van de doelstellingen van het IP op korte termijn ingewilligd. We zijn hier content mee.”

Van Rijn en het Indisch Platform zullen verder overleg voeren over de precieze uitwerking van de regeling. Over een aantal kernpunten is al overeenstemming bereikt. Per rechthebbende zal een bedrag van 25.000 euro netto worden uitgekeerd. In de uitvoering zal maximaal worden aangesloten op reeds beschikbare informatie over de rechthebbenden, omwille van de snelheid en zodat betrokkenen zo min mogelijk worden belast.

Het betreft een zeer beperkte groep van de oorspronkelijk getroffenen, immers slechts diegenen die nu nog – veelal ouder dan 90 jaar – in leven zijn. Naar schatting ruim duizend personen. De beslissing zal ongetwijfeld tot gemor leiden onder een groot gedeelte van de Indische gemeenschap. Toch mag zij ook gezien worden als een overwinning van het Indisch Platform, de instantie die zo lang voor uitbetaling heeft gestreden. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht, zal het IP hebben gedacht.

x

Dit bericht werd geplaatst in 9. Java Post. Bookmark de permalink .

185 reacties op Eindelijk ‘backpay’, zij het slechts voor enkelen

 1. R.H. Croese zegt:

  Hoe zit het met de nabestaande kinderen? Ik ben nu 86 jaar en met mijn vader in het kamp gezeten.
  Ronald Croese

  • Johanna Muth zegt:

   Geachte Heer Croese,
   Wij van het ICM online team en vele daarnaast.. zijn terecht van mening dat ook de nabestaanden recht hebben op een vergoeding…wij gaan n.l. voor gelijkberechtiging…en zullen dan ook verder de strijd aangaan hiervoor !

   Met vriendelijke groet,
   Johanna Muth

   • Joyce Garforth (geboren Joyce Dankmeyer) zegt:

    Ik hoop dat dit ook inhoudt voor de kinderen die inmiddels zich in het buitenland hebben gevestigd, i.e. in mijn geval in Australia.

  • Dundjo zegt:

   Sorry, dat ik op uw inbreng reageer, mijn vader heeft 3 jaar in concentratiekamp Dachau doorgebracht en heeft zelf nooit een cent vergoeding gehad van Duitsland, werkelijk, niets. Ik als zijn zoon, denk niet aan een vergoeding, u, als zoon van uw vader moet zich schamen, dat u als nazaat, ook om een vergoeding vraagt. Zelf ben ik het volkomens eens dat deze mensen hun achterstallig salaris krijgen vergoed en schaam mij voor wat Nederlanders hen heeft aangedaan, echter, u als nazaat, wil hier alleen nog maar een slaatje uitslaan, schaam u met uw 86 jaar. Sorry, klinkt hard wat ik schrijf, maar wordt misselijk van uw opmerking.

   • Surya Atmadja zegt:

    Dundjo zegt:
    14 november 2015 om 10:06 am
    echter, u als nazaat, wil hier alleen nog maar een slaatje uitslaan, schaam u met uw 86 jaar. Sorry, klinkt hard wat ik schrijf, maar wordt misselijk van uw opmerking..
    ====================================================================
    PARDON,
    Ik word misselijk om bovenstaande opmerking te lezen.
    De vader heeft een vordering bij de Nederlandse Indische regering die zo SLIM was om het “over te dragen”aan de Verenigde Staten van Indonesie(RIS)..
    Het is logisch dat de erfgenamen de rechten van de erflater krijgen.

    PS:
    1. voor de goede orde , ik heb geen juridische kennis en ben geen Indo of Indische Nederlander..
    Ik ben Indonesier , ben toch woedend hoe de Indische Nederlanders behandeld werden.

    2,Welke relevantie heeft uw eigen zaak met de backpay case ?

   • Indisch4ever zegt:

    @ Dundjo Een vordering is overerfbaar,dus kinderen hebben recht op dat salarisbedrag. Dat klopt doorgaans ook juridisch, maar de Nederlandse staat erkent dat niet. Mij wordt ook een erfdeel door de neus geboord.
    Het gaat mij niet om het geld. Maar het gaat mij om het schandalig gedrag van de Nederlandse staat.

   • Jan A. Somers zegt:

    In Nederland was het niet anders. Uit De Oud Hagenaar: “Mijn vader was opgeroepen door het leger en mijn moeder had geen geld om de huur te kunnen betalen.” Even verder: “Maar toen werd mijn vader opgepakt en in Duitsland aan het werk gezet, samen met zijn vader die hoofdbesteller was op het station in Den Haag. Pas toen begon de armoe, want in die tijd bestond er geen bijstand, maar de kachel moest wel branden en zo moest ook het licht af en toe aan.” En verder: Eten kon je krijgen bij de gaarkeuken.” Na de oorlog geen back pay!

   • Jan A. Somers zegt:

    “die zo SLIM was om het “over te dragen”aan de Verenigde Staten van Indonesie(RIS)..” Zo slim was dat nou ook niet. Normaal boekhouden als je een eigendom overdraagt aan een ander. Dat hadden de Indonesische juristen ook geleerd in Leiden. Kwam dus gewoon in het verdrag te staan. Met de Indonesische handtekeningen. Maar die Indonesische juristen hadden in Leiden ook geleerd: Pacta servanda sunt. Om u niet naar het woordenboek te laten grijpen: overeenkomsten (volkenrechtelijke verdragen) moeten worden nagekomen. Dat Latijn hadden die Indonesische juristen ook al geleerd, want dat moest toen nog als je rechtswetenschappen wilde studeren. U ziet, niets nieuws onder de zon. Bij normale zaken hoef je helemaal niet slim te zijn.

   • Name zegt:

    Respect!

 2. Jos. zegt:

  Inderdaad, ‘… zij het slechts voor enkelen’ en ‘beter één vogel in de hand dan tien in de lucht’, maar zuur blijft het voor de nabestaanden die namens hun inmiddels overleden dierbaren ook gestreden hebben tegen het onrecht hun aangedaan door de achtereenvolgende Nederlandse regeringen!

  • Boy de Graaff zegt:

   beter een lucht van tien,ik zal adres van mijn pa opsturen dan kan van Rijn hem een
   brief sturen ,u kom ook in aanmerking maar helaas,niet op dat adres,
   ere begraafplaats Lewigadjah,

 3. Ælle zegt:

  Frankrijk gaat nu ook US$60m compensatie ophoesten aan Holocaust slachtoffers die met de trein in dat land werden vervoerd richting nazi vernietigingskampen in 1942 tot 1944. Compensatie is een term uit de PSYCHOLOGIE. Dus, iets om over te mediteren. Frankrijk wil, als ik ’t goed begrijp, zich van haar zwakheid bevrijden met de l’argent. Beter laat dan nooit. En de Nederlandse regering dan? Back pay à 25.000 euro per persoon is in feite ook COMPENSATIE.

 4. Mijn vader, Birma, stierf in 1964 op 56 jarige leeftijd. Wordt dat bedrag post restant “Hiernamaals” aan hem gestuurd met kennisgeving “MORELE VERPLICHTING, SORRY DAT HET NIET EERDER MOREEL WAS”

 5. Peter Herman zegt:

  Het is en blijft een trieste vertoning. Er zijn zelfs politici die hebben getracht het uit te stellen, want dan kost het minder. Afschuwelijk. Mijn moeder “kreeg” iets meer dan HFL. 3.000 ten tijde van minister Borst, ook al zo’n walgelijke vertoning. Mijn grootouders zijn berooid terug gekomen, alles weg huis, pensioen. Morele verplichting tja ……….

 6. Julie Prommenschenckel-de Vries zegt:

  Wat prettig voor deze regering dat bijna iedereen al is overleden, dat scheelt weer in de onkosten! Het is te schandalig voor woorden…….

 7. ellen zegt:

  Als datum voor de vastlegging van het aantal – nu nog levende – rechthebbenden wordt uitgegaan van 15 augustus 2015, precies 70 jaar na afloop van WO II in Ned. Indie. Deze keer doen de erfgenamen (ook de weduwe) niet mee. Ai, laat de vader van een Indische vriendin van mij nu overleden zijn in september van dit jaar. De begrafenis was op 1 oktober j.l. Hij werd 100 jaar en 20 dagen. De vader (krijgsgevangen geweest bij de Birma spoorweg) van een andere vriendin overleed twee jaar geleden op 98-jarige leeftijd.

  • Boy de Graaff zegt:

   Ja Ellen,nog even uitstellen dan hoef de regering niet meer uit te betalen,
   dat geld kunnen ze gebruiken voor toekomstige nederlanders ze hebben ook een oorlog
   mee gemaak ;

 8. Th.J. Daems zegt:

  Daems: Ook ik heb een zuur gevoel over de afdoening van de kwestie “backpay”.Natuurlijk ben ik blij dat de nog in leven zijnde slachtoffers alsnog een compensatie krijgen. Maar hoe zit het met de nabestaanden, b.v. kinderen van de 1e generatie? Vallen zij buiten de boot? Zo komt de overheid er wel heel makkelijk van af. Nog net niet even gewacht tot iedereen dood is, Zo denken ze dat er toch nog recht wordt gedaan. Schande! Mijn vader, Rijksambtenaar, zat ruim 3 jaar gevangen in kamp Ambarawa. Zowel hij als mijn moeder zijn helaas overleden, maar hoe zit het dan met mij? Als de overheid weigert de nog in leven zijnde nabestaande(n) ook te compenseren, dan beschouw ik dit gewoon als ordinaire diefstal.

 9. Heb de reactie’s gelezen en onderschrijf de terechte commentaren waarin gevoel van opkomende pijn en wrevel van de nabestaanden bloot worden gelegd. Hebben de partners als die nog in leven zijn en ook evenveel geleden hebben omdat ook zij geen inkomen hadden en hun kinderen niet naar behoren konden verzorgen. Zie het als een “weduwepensioen “. Liever een vogel ln de hand !! De anderen partners en kinderen zitten met een zwaar hart met lege handen…….Ik pleit voor een eerlijker verdeling!

 10. Goed om te horen over de bacpay naar de knil militairen dat hebben ze verdiend maar dat is er nog over van de ongeveer 80 duizend knil militairen die naar nederland zijn gegaan waarvan er nog 1100 er nog in leven zijn die de backpay ontvangen maar bij deze is de erkenning nog niet afgesloten want de nabestaanden van de overledene knil militairen willen ook graag de vergoeding van de leed waar onze ouders hadden gestreden voor de Nederlandse Regering die voor deze uitkomst voor de backpay zijn overleden en dan pas kan men erkenning geven voor de backpay aan nabestaanden en dan kan het boek gesloten worden zo niet dan strijden we verder met de indisch platform.
  Donald Poirrie

  • meijer, marcel zegt:

   Vind ik ook het is een grof schandaal wachten tot iedereen dood is nabestaanden die hebben dit ook meegemaakt hebben geen rechten we hebben alleen maar plichten in dit land belasting betalen enz en altijd klaar staan oneerlijk hoor. Wij indische mensen zijn te zachtaardig kom wel mooi niet kom voor je rechten.

 11. Willem Valkier zegt:

  Op deze wijze komt de regering er weer goed mee weg. Bij mijn vader (overleden in 1964) en moeder en hun vrienden uit voormalig Ned Indie was het niet uitbetalen van achterstallig soldij het gesprek van de dag. Mijn moeder (verleden in 1985) stond in de begin jaren 80 van de vorige eeuw nog op het Malieveld te protesteren. Er had veel leed kunnen worden voorkomen (ook voor de nabestaanden) als dit veel eerder en direct na de oorlog zou zijn geregeld. In ieder geval na (thuis)komst in Nederland.

 12. Trees zegt:

  Ronduit een zielige,70-jarige aalmoes Geen recht herstel!!!

 13. Huib Wiedenhoff, Sittard, Nederland zegt:

  Zelf ben ik nu 83 jaar, moeder stierf, zonder arts, zonder ziekenhuis, zonder onze vader (was voor Birma-spoorweg reeds weg), wel met verschrikkelijk veel pijn en 5 jonge kinderen, op 32-jarige leeftijd in Soerabaja !
  Vader bouwde (in dienst van ’t Gouvernement) Indische scholen en diende als sergeant 1e klasse bij ’t KNIL.
  Berooid van ALLES werden wij kinderen opgevangen bij Opa enOma in Amsterdam. Nadat onze KPM-schepen de Jappen netjes naar hun land hadden gebracht, haalden ze eindelijk onze kapot-gemaakte vader ook naar Amsterdam !
  Hij heeft toch geprobeerd weer voor ons kinderen te werken, weer bij Onderwijs. Steeds hopend nog wat achterstallige salarissen van Nederland en van Japan te zullen ontvangen !
  Stiekem hopend op wat vergoeding voor verlies van huis en haard ! (56 jaar oud verloren we hem).
  Helaas ….. handel met Japan had steeds de voorkeur van alle opvolgende Nederlandse regeringen !
  Hij zou nu 112 jaar oud zijn. Spoedig zal ik bij zijn graf in Doorn roepen : “Pappie…! !. !…….De Nederlandse regering had je nog even € 25.000 willen overmaken …… dus je hebt niet lang genoeg gewacht en gehoopt op compensatie ! ! Zij hebben gewacht tot er nog ± 1000 levende oudjes over zijn en die met dit te late “smartengeld” misschien slechts schulden kunnen betalen”.

  • Robby Botter zegt:

   Respect!!! … ik voel precies hetzelfde …. men zegt wel eens ” het recht zal zegevieren” maar dat geldt niet voor onze ouders het afschuiven van schuld etc. daar was men destijds al goed in de de rijken werden rijker door inhaligheid(de VOC mentaliteit) en daardoor is ook de V.O.C aan kapot gegegaan.
   Ze wisten wel hoe ze de Indo’s, Indonesiërs moesten onderdrukken en nu de boot af moesten houden.En Inderdaad de betrekkingingen met Japan zijn voor de Nederlands staat veel belanrijker dan die ca 1000 KNIL militairen/ ambtenaren die nu nog in leven.zijn. Is Nederland een rechtsstaat? Het is er nog nooit eerlijk aan toeggegaan en de beerput is nog groter dan wij allemaal denken. “Ja meneer nee meneer” met 2 woorden spreken …. zo ben ik (56) opgevoed… tegenwoordig denk ik zo “an me hoela” die tijd is voorbij en heb mijn 4 kinderen anders opgevoed(netjes maar nooit onderdanig en zeker niet op een ander neerkijken) ga voor jezelf want een ander doet het niet…. en profiteren alleen van jou als het hun goed uitkomt. Ik ben hier in Nederland geboren en als ik eerlijk mijn gevoelens moet tonen zeg ik ik heb het hier helemaal gehad in Nederland. ze meten met 2 maten zoals ze altijd gedaan hebben.
   En zodra ik het kan vertrek ik naar Indonesië ik voel me daar beter thuis … hier word het er niet beter op.
   Zelfs mijn vrouw orang Belanda vind heel het “backpay” gebeuren een grof schandaal.. ik weet nog goed dat mijn wijlen pa de eenmalige uikering aangeboden kreeg… hij was woest!!! en heeft het bedrag geweigerd… zijn achterstallige salaris van het KNIL , zijn hele hebben en houden achtergelaten, de ook wel mooie herrineringen en goede dingen destijds in Bandung,….. maar niet zijn trots en waardigheid…dat hebben ze nooit af kunnen pakken. pa kon wel eens in woede uitbarsten,verloor zijn moeder toen hij 5 jaar was bleven achter met 11 kinderen, ja hij huilde soms… zelfs als zijn familie op visite was… toen bergeep ik het niet echt… nu vele jaren later begrijp ik hem heel goed….en valt ieder puzzlestukje op zijn plaats.
   Ik ben nog steeds trots op mijn ouders van alles wat ze hebben moeten doorstaan,
   ik vind het nog steeds schofterig dat het 70 jaren heeft moeten duren……. wat betekend het “recht” in Nederland nog??? Ik vind ze daar in den Haag ronduit “corrupt” !!!
   mij zie je niet staan langs de kant van de weg met “koningsdag” < ook zij hebben van heel de koloniale periode geprofiteerd en hun zakken goed gevuld….schandalig!!!!! geen excuses want daarvoor voelt men zich te hoog… erg laf …..

 14. R.L.Mertens zegt:

  Met verbazing(eindelijk) gisterenavond naar tv.journaal gekeken. Backpay! Van Rijns uitleg; ‘de hoogste tijd dit recht te trekken, aangezien de meesten zeker de 90 zijn gepasseerd’. Wijlen mijn vader zou nu 103 jr.oud zijn. Delhaye riep nog ; 2x netto, netto! etc. Toen ik naar bed ging en sliep, droomde ik, dat ik mijn vader met een beetje goena, goena tot leven bracht. ‘Nou Pa, toch maar meegenomen’. Een paar dagen later ontving hij zijn bankafschrift; Rps.25.000,- gestort! In roepia’s!, pvd; bangsats!’….toen werd ik wakker.

 15. Wij gingen onder regerings druk van Zuid Afrika naar indie in Mei 1940 . Er was sprake van ronsel actie onder de Nederlandsche onderdanen daar woonachtend, en zoiets is later ook inderdaad gebeurd in dat land met steun van Oom Jannie Smuts. Mijn vader werd bij aankomst in Indie onmiddelijk ingeschakeld bij de KNIL om het KMA complex bij Bandoeng te ontwerpen. Hij was architect (HTS Utrecht). Hij overleed in 1990. Nu zou hij 107 jaar oud zijn. Too little , too late

  Boudewijn

 16. van den Broek zegt:

  Enige opmerkingen n.a.v. de brief van de Staatssecretaris.

  a) ….Een financiele regeling op morele gronden. Een werkelijke genoegdoening. Het geeft invulling aan een morele erkenning…….

  Het huilen staat mij nader dan het lachen, ik ben gewoon ge- en beroerd door deze woorden. Die ambtenaren en militairen hebben gewoon RECHT op dat geld en de Staatssecretaris gaat daar gemakshalve helemaal niet op in anders geeft hij toe dat hij 70 jaar lang de mensen ONRECHTMATIG en ONBEHOORLIJK heeft behandeld, danwel belazerd heeft.

  b)……ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse bezetting en nu zelf nog in leven zijn…….

  De Staatssecretaris beschouwt nog steeds dat Nederlands-Indisch Gouvernement en haar personeel als een vreemde eend in de bijt. Het Gouvernement in de persoon van de GG heeft toch op Nederlands grondgebied in 1941 de oorlog aan het Japanse Volk verklaard en dat gebeurde naar ik aanneem in naam van ene Koningin, die in ballingschap leefde in een vreemd edoch bevriend land?
  De staatssecretaris beseft na 73 jaar na de Capitulatie van Nederland/Nedelands-Indie, want daardoor zijn die salarissen niet uitbetaald, dat de zeer hoge leeftijd van de doelgroep vraagt om een snelle en passende afronding. Hiervòòr gold zeker die snelle en passende afronding niet maar toen was de staatssecretaris zich er niet van bewust.

  c) …….Als datum voor het vaststellen van de groep rechthebbenden zoals hiervoor beschreven denk ik aan 15 augustus 2015, exact 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog………

  De staatssecretaris spreekt in één en dezelfde brief zichzelf tegen door nu wel over RECHTHEBBENDEN aan te halen, terwijl hij eerst op morele gronden een vergoeding, de Pay-Back toewijst. Daar zal Mvr. Molemans en haar advocaat wel dankbaar gebruik van kunnen maken.
  Daarnaast is die datum als einde volledig willekeurig gekozen. Waarom niet de datum van de capitulatie op 8 Maart (1942) of het einde van het Nederlands Indisch Gouvernement op 17 Augustus (1945) danwel de Souvereiniteitsoverdracht op 27 december (1949)? Een grapjas raadde mij aan de datum van 15 Augustus 2045, dan is het precies 100 jaar geleden, een onvergetelijke datum. De uitkering wordt alleen gedaan aan de overlevenden op die datum. Dat riekt niet alleen naar willekeur maar schept ook rechtsongelijkheid. Weer een punt voor Mvr. Molemans.

  In de brief van de staatssecretaris strijden de Dominee en de Koopman om de buit.
  Voor de Staatssecretaris is het een ruimhartig en ethisch Gebaar, maar heeft niks met Erkenning, Rechtsherstel en Voldoening, laat staan met Verzoening te maken. Als boekhouder heeft de Staatssecretaris wel de kosten binnen de perken gehouden en daar gaat het om na de gebeurtenissen van de ABNAMRO en de Hogesnelhedentrein.

  Ik heb niet de indruk dat de Staatssecretaris in deze mij als Nederlander vertegenwoordig, wel beschouw ik het Indisch Platform als gesprekspartner voor de gehele Indische Gemeenschap.

  N.B. de tekst door een Anoniem is ook op Indisch4ever verschenen, daarvoor mijn excuses aan Boeroeng

 17. Boeroeng zegt:

  @ van den broek
  Spread the word, brother
  Fight the power

  Je hebt gelijk. De schuldbekentenis van de politiek is weer slappe was.
  Het is de schijn van schuldbekennen .
  De politiek en Nederland wilt niet beseffen hoe **!!@@!! alle regeringen handelden>
  En dus nog steeds, want
  De volledige bedragen (aangepast aan 2015) aan alle nog levenden wordt niet uitbetaald
  De volledige bedragen aan alle overleden rechthebbenden wordt niet uitbetaald aan de erfgenamen, wat het meest fatsoenlijke is als men werkelijk schuld bekent.

  En dan is er nog de vergoedingen voor materiële oorlogsschade.
  Nederlanders te Nederland konden die wel krijgen 60 jaar geleden, maar Nederlanders te Indië niet.

 18. Yvonne Winnifred Médart zegt:

  Mijn zus (1949) en ik (1952) hebben hier geen woorden voor, we zijn paf ….
  Onze vader Martin (Micky Mike) Médart is 10 oktober jl. op 97 jarige leeftijd overleden, bij mij in Oostenrijk, waar hij de laatste 11 jaar van zijn leven zijn oude dag genoot.
  Hij was Majoor b.d. KL, K.N.I.L.-veteraan en drager van het Kruis van Verdienste 1952, ontvangen uit de handen van Prins Bernhard.
  Zolang hij nog kon zijn wij jaarlijks met hem naar de Herdenking bij het Monument in Den Haag gegaan. Donateur en lid van de Stichting Japanse Ereschulden en geinteresseerd in de Stichting Gastdocenten WO II, was hij altijd met de Indische Kwestie bezig. Zelf heb ik het doorzettingsvermogen en de hardnekkigheid van de harde kern van de groep van Strijders-voor-de-rechten-van-de-KNIL militairen persoonlijk ervaren; ik werkte in de tachtiger jaren bij de Raad van State op het Binnenhof. Wekelijks kwam de groep op het Binnenhof samen om daar te demonstreren en aandacht te vragen voor de Indische Kwestie. Ik mocht van mijn Chef, Mr. Frans van der Ven, mijn vader met zijn medestrijders kort ontvangen op mijn kamer op de eerste etage van Binnenhof 1. Dat was altijd een belevenis.

  Hij heeft veel met ons gesproken over deze nog steeds niet plaats gevonden hebbende Backpay.
  Hij vond het een groot onrecht. Wij als kinderen hebben het ook aan den lijve ondervonden, mijn zus is als baby met mijn moeder op het vliegtuig naar Nederland gezet, waar mijn vader al was met tuberculose vanwege een kapotgeschoten long, waar hijzelf niets meer van wist.
  Met lege handen stond zij met haar 9-mnd oude baby op het vliegveld, wachtende op vertegenwoordigers van de KL, die haar geld zouden geven voor de reis naar Nederland. Er kwam echter niemand opdagen en zij is met lege handen in het vliegtuig gestapt. Een vriendelijke persoon heeft haar 10 gulden gegeven, waarmee ze van het vliegveld in Amsterdam naar Hotel Noord-Brabant in Utrecht is gereisd, waar een kamer voor haar zou zijn geereserveeerd. Niets was waar, de vriendelijke portier heeft haar ilegaal in een personeelskamertje ondergebracht, mijn zusje moest in de badkuip slapen. Later vond zij plaats bij de Familie Versuu in een contractpension in Utrecht.

  Wij zijn opgevoed met een zeer sterk gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid. Wij willen rechtvaardigheid voor onze ouders. Ook als het posthuum plaatsvindt. Recht is recht.

  Wij verzoeken de kinderen van “Rechthebbenden” , die in dezelfde situatie als wij zijn, zich met ons te verenigen, zodat wij gezamenlijk voor de rechten van onze ouders kunnen vechten.
  Wie van U weet een goede advocaat?

  Winny Médart, vanuit Oostenrijk. Ineke Médart, Voorburg

  • Boeroeng zegt:

   Erfgenamen hebben geen rechten in dit geval.
   Maar van Rijn noemde als ijkdatum 15 augustus 2015.
   Mogelijk dat hij bedoelde , dat de toen nog levende ambtenaren en militairen recht hebben en ook na hun dood na die datum kan dit aangevraagd worden

   • ronald Thumann zegt:

    De door uw bedoelde bedoeling blijkt niet uit de tekst van de wet Backpay en is ook niet rechtstreeks daaruit af te leiden. Een bedoeling te lezen in de wettekst is dus in strijd met de rechtszekerheid in het sociaal recht en dient derhalve als onjuist te worden aangemerkt.

  • Charles de Graaff zegt:

   Terwijl ik dit lees, springen me de tranen in de ogen…… Uit verdriet , uit woede…..?

 19. ellen zegt:

  Ja, inderdaad.
  Voordat u een – peperdure – rechtszaak wil beginnen tegen de staat (overheid), kunt u van tevoren gratis advies inwinnen bij een advocaat via
  https://www.inloopspreekuuradvocaat.nl/?gclid=CMb958Wm-cgCFQmNGwodOTgDhw

  De advocaat kan dan beoordelen of een rechtszaak de moeite van het vechten waard is (en niet zinloos is).
  Omdat de overheid met terugwerkende kracht die rechthebbenden wil compenseren die op 15 augustus 2015 nog in leven waren, kunt u misschien claimen, dat dit het geval was met uw vader. Immers, uw vader is in oktober j.l. overleden. In hoeverre het een en ander onder enig recht valt, kan een advocaat misschien wel beoordelen.

 20. van den Broek zegt:

  En dan hebben de nabestaanden van een rechthebbende die na 15 Augustus 2015 gestorven is, toch weer recht op een uitkering. Dat komt alleen omdat een Staatssecretaris denkt aan 15 augustus 2015, exact 70 jaar na het einde van WO2. . Let op het woordje exact en 70 jaar dat de Staatssecretaris op zijn Iphone 6S precies heeft uitgereken, moeilijk hoor.

  5th of November, Guys Fawkes Night: Ik herinner het lied van mijn Engelse les nog als de dag van gisteren: Please to remember the 5th of November, Gunpowder treason and plot, I see no reason…..

  Maar 5 November is ook de geboorte van een tweeling,Ivy en Avery, van mijn nichtje Ginger, typische Hollandse namen voor Indischen, . Let op 4.0 generatie Indisch en van Moederszijde minstens de 10.0 generatie Indischen.

  Als ik de brief van de Staatssecretaris hier in Italie voorlees, dan pakken ze me in en sturen me op Enkele Reis naar Bloemendaal. De staatssecretaris kan beter 2de hands Volkswagens verkopen.

 21. van den Broek zegt:

  Maar waar heeft de Staatssecretaris het toch over?. Exact 70 jaar na het einde van WO2 betekent voor mij dat die levende ambtenaren en militairen minstens 90 jaar zijn. De 90-jarigen in Nederland vormen minder dan 1% van de bevolking. in 1945 bestond de Nederlandse bevolking in Indie uit iets meer dan 300.000 personen. Mutatis mutandis betekent dit dat minder dan 1% van die mensen, dwz < 3. 000 nog in leven zijn. Uit hoeveel militairen en Ambtenaren bestaan nu die 3.000 personen? Ik doe een gooi, minder dan 1.000 en dat is nog veel naar mijn inschatting. Dat hele edele, morele, hoogstaand, vrijgevige en grootmoedige Gebaar gaat de Staatssecretaris, die dat getal door de Rekenkamer heeft laten controleren, minder dan 1.000X € 20.000= € 20 Miljoen kosten.

  Het nationaliseren en de-nationaliseren van de ABN-Amro bank gaat de Nederlandse belastingbetaler tussen de €25 en 50 Miljard (een 1 met 9 nullen) kosten. De bestuurders waaronder dhr. Zalm vroegen onlangs een verhoging van €100.000 de man omdat ze de boel naar de Filistijnen hebben geholpen . €100.000 zijn dus 5 Pay-Backers de man en ze zijn met velen.

  Ik kan me indenken hoe de Staatssecretaris van Rijn Zondag ter Kerke gaat om te biechten. De pastoor vraagt aan hem: heeft de Staatssecretaris de afgelopen week een goede daad gedaan?. De Staatssecretaris kijk vroom uit zijn ogen, is zich ervan bewust en antwoordt: uit morele overwegingen…………, exact 70 jaar, maar dan moeten ze wel vlug zijn. Het geschater van de pastoor is in Rome te horen.

  Bij de volgend autorevisie laat de Staatssecretaris zich nakijken.

  • buitenzorg zegt:

   Heer Van den Broek,
   Staat u mij toe, een kleine correctie: het nationaliseren van de Abn-Amro kostte geld, het de-nationaliseren binnenkort levert geld op. De kosten van het geheel worden algemeen op enkele miljarden geschat, en niet zoals u zegt 25-50 miljard. Of het dat waard is geweest, is een ander verhaal.
   Waar mijn interesse naar uitgaat, en hierin volg ik u, is de vraag hoe velen straks van deze regeling gebruik zullen maken, en hoe de staat deze personen denkt te traceren. Uiteindelijk zal het wel een stuk goedkoper uitvallen, ja, en zal Griselda Molemans deze regeling mogelijk aan haar lijstje toe kunnen voegen.

   • ellen zegt:

    De nog in leven zijnde rechthebbenden per 15 augustus 2015 zijn – i.v.m. de ex gratia regeling – toch gemakkelijk op te sporen door de SVB (Sociale Verzekeringsbank) die o.a. ook de AOW uitbetaalt. Ook is het verleden van de rechthebbenden meestal reeds bekend vanwege Het Gebaar in 2000/2001. Voor degenen die echter na 15 augustus 2015 net overleden zijn, moet wel een en ander uitgezocht worden, indien deze regeling onder een zeker erfrecht voor de nabestaanden valt. Daarom moet een duidelijk beleid gepubliceerd worden, om nabestaanden te behoeden voor een dure rechtsgang naar de rechter.

   • van den Broek zegt:

    Het vriendje bij de bank stuurt me een bericht uit De Financiele Telegraaf van 11/10/2015. Volgens Min. Dijsselbloem heeft de redding van de ABNAMRO-bank de Nederlandse Staat 21,7 Miljard gekost…….. more or less.

    De Bank wordt binnenkort naar de beurs gebracht voor 16-20 Miljard, De Financiele Telegraaf schat de waarde van de bank op 25 Miljard. Ik ga maar vanmiddag de beurshandelaar bellen, zal ik de Staatssecretaris helpen die 25-27 miljoen Pay-Back te financieren.

 22. van den Broek zegt:

  Korrektie €25.000 de man, dus < 25 Miljoen (1 met 6 nullen, net zoals de Staatssecretaris)

 23. Joop Nahuijsen zegt:

  Geachte Mede(over-)levenden en Nabestaanden,

  Hoe staat het met de nog niet betaalde Weduwen-toelagen en -pensioenen aan de Weduwen van de 913 Marine-mannen van Hr.Ms.”De Ruyter”, Hr.Ms.”Java” en Hr.Ms.”Kortenaer”, die op 27 februari 1942 zijn omgekomen in “De Slag in de Java Zee”???

  De V.O.N. organiseert sinds 2012 (70 jaar) ieder jaar op 27 februari de Herdenkings Ceremonie van “De Slag in de Java Zee 1942” als eerste en enige op de Zee-lokatie in de Java Zee in Indonesie, 170 km ten Noordwesten van Surabaya, 70 km ten Zuidwesten van Pulau Bawean.
  ing. Joop Nahuijsen,
  Voorzitter V.O.N.
  “Vereniging van Overlevenden & Nabestaanden van “De Slag in de Java Zee 1942 c.a.”
  – Bandung,
  – ‘s-Hertogenbosch.

  • R.Meeng zegt:

   ook mijn vader met z’n broer die helaas vermist is, hebben meegevochten in de slag in de Java zee

   • J.H. Nahuysen zegt:

    Dit zijn blijkbaar uw vader en diens broer, die hebben gevochten in de Slag in de Java Zee op 27-02-1942.

    Zij hebben het overleefd en zijn gevangen genomen door de Japanners. Daarna zijn zij via Batavia met de “Junyo Maru” met 6.000 gevangenen naar Padang gevaren om aan de spoorlijn Padang – Pekanbaru te werken. Maar onderweg werd de “Junyo Maru” bij vergissing door de Britse onderzeeboot “Tradewind” getorpedeerd. Het Japanse schip werd van achter begeleid door een Japans oorlogsschip, die de code van de “Tradewind” (voor het vragen van toestemming) wist te ontcijferen en om van plaats te veranderen naar voren ging. Zodoende werd niet dit schip, maar de “Junyo Maru” bij vergissing geraakt en vernietigd, ca. 15 km uit de kust bij Bengkulu.

    Van de 6.000 gevangenen wisten ca. 500 mannen de kust te bereiken, maar werden daar alsnog door de Japanners gevangen genomen en naar Padang vervoerd om alsog te werken en te sterven aan de de spoorlijn Padang – Pekanbaru.

    Uw vader en broer behoorden tot degenen, die helaas de kust niet hebben kunnen bereiken.

    Op het “Ereveld Leuwihgajah” in Cimahi bij Bandung ligt de gedenkplaat vppr alle omgekomen mannen van de “Junyo Maru”.

    Bij gelegenheid zal ik er een foto van maken en naar u toezenden.”

  • Jan A. Somers zegt:

   Dit heeft betrekking op de Koninklijke Marine, dat is een ander verhaal. Zij hadden geen Indisch, maar een Nederlands dienstverband en worden dan ook als zodanig behandeld. Heeft dus niets met de back pay te maken. Deze problemen moeten in Nederland worden aangeroerd, maar waar weet ik niet. Ministerie van Defensie?

 24. van den Broek zegt:

  Buitenzorg, U heeft gelijk.De Nederlandse bankinterventie was een soort Package deal (ABN-AMRO, Fortis, INBG, Iceland etc). Een bankman schat het verlies voor de Staat met het ABN-avontuur op een kleine 10 Miljard. Dat hangt van het verloop van het SNS-schandaal af. Al met al blijven het vele Miljarden, maar mij gaat het om de politieke verhoudingen en in speciaal het optreden van de Staatssecretaris en wel één van het PVDA.

  Dien ik het theaterstuk van de Staatssecretaris te beschouwen als de nieuwe Ethische politiek van de PVDA t.o.v. etnische minderheden? De woorden Ethische motieven en Exact 70 jaar gaan er bij mij niet in. De PVDA heeft ruimhartig met belastinggelden de ABN-AMRO genationaliseerd (dhr Bos) en waarom kan ze niet ruimhartig hetzelfde doen bij de Pay-Backers?. Ik dacht dat de Minister van Financien ook van de PVDA is. Maar nee, na 70 jaar mogen alleen de overlevenden meedelen in de wel erge vruchten.. En dan moet het Indisch Platform meehelpen met de uitvoering, wordt zij ook medeplichtig. Heeft de Staatssecretaris daarvoor niet een bak ambtenaren?.

  Gelukkig is er in de democratie vrijheid van meningsuiting. Ik zal de Staatssecretaris en zijn partij maar aanschrijven. Zij dienen niet te verwachten dat weliswaar mijn hart links ligt, ik op hen gaat stemmen, alhoewel ik voor de Rotterdamse burgemeester een uitzondering maak.

  Hier geldt niet: When Nothing goes Right, Go Left (heb ik ergens op straat in Eindhoven gelezen).

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik ben geen lid van de PvdA, ik weet er dus niets van. Maar deze zaak is niet van de PvdA, toevallig dat deze staatssecretaris het op zijn bordje heeft. Het is regeringsbeleid, en in de Kamer toch al te verdedigen met een krappe coalitie, in de Eerste Kamer helemaal geen meerderheid. Met juridische rechtmatigheid lukt het hem niet, een aandoenlijk verhaal gaat er dan wel in. EMO-TV werkt meestal wel.

 25. Frits zegt:

  Hoe durven ze!!!
  Ik lees: Dhr. Van Rijn hoopt nu op een definitieve oplossing.
  Het gaat hier om de niet uitbetaalde salarissen aan ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse bezetting.
  En tegelijkertijd wordt er bij gezet: voor hen die nu nog in leven zijn.
  1) nu betekent vanaf 15 aug. 2015 .Wat een waanzin ! Het lijkt me veel beter om dit te veranderen in 15 aug. 2025. Nog even wachten en dan zijn de rechthebbenden niet meer in leven en is het probleem opgelost.
  2) Dit is geen definitieve oplossing!!! Ook de erfgenamen van de rechthebbenden hebben hier rechtop.

  Wat geweldig dat de individuele rechthebbende een passende brief zullen krijgen die de erkenning bevestigd en €25000,-
  Ik zal mijn vader (die aan de Birma-Siam spoorlijn heeft gewerkt en die in okt. 1999 is overleden) een boodschap sturen dat hij geen bericht van erkenning zal ontvangen en geen € 25000,- zal ontvangen., omdat hij zo stom was om eerder te overlijden.

  Mijn verontwaardiging gaat ook uit naar het IP.
  Het IP zou zorg dragen naast de backpay voor verdere doelstellingen die uit haar belangen en achterban voortkomen (aldus dhr. Van Rijn).
  Het IP had nooit moeten instemmen met deze voorgestelde oplossing!!! Ook genoegdoening voor allen voor de reeds gestorvenen is pas een goede oplossing!!
  Ze hadden hun rug recht moeten houden. Wat een slappe houding. En dat vertegenwoordigt de achterban.

  Namens één van de rechthebbende Frits

 26. Ælle zegt:

  De beslissing (hierboven genoteerd) die Martin van Rijn nam moest hij toelichten aan de Tweede Kamer. Wat was hun reactie eigenlijk? Meestal volg ik hun live tv debatten/uitzendingen van de NOS op 502.
  Wat hij de betrokkenen zou zeggen heb ik niet gehoord. Zou dat nog mogelijk zijn dat hij het ons persoonlijk openbaart? Ergens in een interview, bijvoorbeeld?
  Hij zei dat hij hoopte dat “deze stap” de weg zou vrijmaken voor een nieuw hoofdstuk van onze gezamenlijke toekomst. Wat wordt hiermee bedoeld?

  Toen ik de naam Frits hierboven las, kwamen gevoelens bij mij los die ik even kwijt moest.
  Frits was mijn vader’s Vader die jong stierf (46) door armoede of het gevolg daarvan, in die ‘goede oude tijd/tempo doeloe’, vér vóór de bezetting, de oorlog en de bersiap.
  Zelfs de enige portretfoto van Opa Frits is pleite, die ik vroeger op de slaapkamer van tante Jeanne, zijn enige dochter, zag staan op een kastje in de wijk Kemayoran. Hij droeg er een kapsel, bros genoemd, die nu in de mode is.
  Frits trouwde nadat hij bij zijn vrouw, de pelayan (lees: baboe) al twee kinderen had, wat in de blanke commune als taboe werd geacht. Zijn moeder, Christine de Bovie,hield van haar mooie kleinkinderen en dwong haar ‘stoute verliefde’ zoon om te trouwen. Uit dat huwelijk werden er nog zes kinderen geboren, waarvan er twee als baby gestorven waren, waarvan één in mijn vader’s (op één na oudste broer) armen. Er heerste in die familie vreselijke armoede. De kinderen gingen zonder ontbijt naar school. Er werd niet alles verteld, maar wat ik weet is dat er geen schoolgeld was (dus werd er gespijbeld uit schaamte) en ook geen kleren om mee te ‘verschonen’.
  Mijn Vader vertelde ooit dat hij van maandag tot zaterdag dezelfde kleren droeg die op zondag werden gewassen en op maandag tot zaterdag weer aangetrokken werden. Week in week uit. Maand in maand uit. UIt deze arme Indoman ben ik geboren met van alles in overvloed. Daarom doet het verleden (van horen vertellen) mij pijn.
  Ik ga straks verder, want ik moet nog brunchen.

  • Ælle zegt:

   Ik ben terug met een Ittala-beker vol Engelse thee (GP-tips met geitemelk en rietsuiker), drie stuks kroepoek oedang speciaal van Wai-Hing, uit Den Haag,, een getoast broodkapje gesmeerd met echte roomboter en De Ruyter’s Special hagelslag puur, achter de kiezen.
   Papa was blij met kaas en/of jam op zijn brood en alleen thee (de hele dag met die vervloekte, giftige, kankerverwekkende aspartaam-zoetjes).
   Toen hij als schooljongen in de pause/uitspanning naast een medeleerling stond die brood met KAAS at en hij er alleen de geur/aroma door de wind langs zijn neus gewaaid van meekreeg, zwoer hij bij zichzelf dat hij van zijn eerste loon ook kaas zou kopen. Hij hield woord. Tot de laatste boterham zat er ‘zijn’ kaas op.
   In de oorlog had hij, blijkt nu dan, ook geen salaris van de KPM en de KNIL gehad. Met zijn schoonvader, mijn andere onbekende Opa, Karel-Christiaan, handelde hij o.a. in buitenboordmotoren om aan eten te komen, hoorde ik vertellen.
   Het heeft me goedgedaan om gisterenavond laat op de Belgische zender een verjaarde hele lange Stephen Spielberg film te zien. Empire of the Sun uit 1987.
   https://www.moviemeter.nl/film/1597

   • Ælle zegt:

    GP-tips moet zijn PG tips, van Unilever UK.
    De verse thee die onder erbarmelijke omstandigheden wordt geplukt. Waar de pluksters niet naar het toilet kunnen gaan en tussen de theestruiken hun behoefte moeten doen.
    Foto: Toilets are often clogged, and workers say their only option is to go outside
    Ja, ik zag deze doku om U allen erover te waarschuwen.
    http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34173532

  • Ælle zegt:

   Hij droeg er een kapsel, bros genoemd, die (=dat) nu in de mode is. Net als Sonny Bill Williams, maar met snor.

 27. van den Broek zegt:

  Definitieve oplossing heet in het Duits Endlösung, dus een ander woord voor uitsterven.De overeenkomst met de Joden gaat dan wel op, zo interpreteer ik de woorden van de Staatssecretaris. Dus ik kan dat geld beschouwen als een Wiedergutmachung naar Nederlands voorbeeld, maar wel na 70 jaar. Van goede bedoelingen kan geen sprake zijn, het zijn morele overwegingen of dubieuze woorden van gelijke strekking.

  Dat benepen gedrag, de huichelachtigheid van de Nederlandse Staat is weer grensoverschrijdend en dat exact na 70 jaar. Er is nog geeneens een spijtbetuiging of dient dat in navolging van de Indonesische weduwen gerechtelijk worden afgedwongen? Tegen die tijd bestaan er geen Rechthebbenden meer. De rechtsgang dient dan te gebeuren door de nabestaanden. Zoal het een tragische komedie is, gespeeld door goedbedoelende amateurs, dan is de Komedie Stamboel wel compleet.
  Nu nog de erkenning van Indonesie op 17 augustus 2044, exact na 99 jaar.

  Over een tijdje zingen we : daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt zacht geklopt… zal dhr van Rijn wel zijn met die € 25.0000.

 28. R.Meeng zegt:

  De hr. J Nahuysen, ik zal byzonder blij mee zijn wanneer u een foto van het ereveld Leuwihgajah toe stuurt. Mijn ouders zijn inmiddels overleden. Vader is 90j. geworden en moeder is wegens nierziekte
  gestorven. Gezin bestaat uit 6 kinderen, waarvan ook 3 zijn overleden. Vader was de enige kostwinner en een gezin met 6 kinderen moest onderhouden. Schandalig dat hij alle on kosten
  aan de Staat terug moest betalen toen die tijd.

 29. Frits, een geweldig goed stuk, kan iemand anders dat nog beter verwoorden, dan alleen maar elkaar verhaaltjes te schrijven. Het gaat om de essentie! Vraag anders elkaars adres of email en ga dan bijelkaar op de koffie of “lunchen”!
  Geef eens kritiek op de vreselijke slappe houding van het Indisch Platvorm en over die ” geweldige” staatssecretaris van Rijn!

  Magdy

 30. Ælle zegt:

  MK zegt:
  Geef eens kritiek op de vreselijke slappe houding van het Indisch Platvorm en over die ” geweldige” staatssecretaris van Rijn!
  Ik zeg:
  Commandeer je hond en blaf zelf!

 31. R.L.Mertens zegt:

  ‘…blaf zelf’. Voorstel; als wij( de direct belanghebbenden; nog levende echtgenote en kinderen) nou allemaal gaan blaffen! -Een kongsi vormen met als doel aan weet te komen hoe groot deze groep is.Om daarna mevr.Zegveld te benaderen voor een kansberekening/de staat aan te klagen de backpay tot uitbetaling te bewegen. Kostenaspect nader te bepalen. Wie blaft er mee?
  Ik zelf nadert de 80, dus…. Als wij dit NU niet doen, dan blijven we blaffen. En blaffende honden bijten niet. Wellicht wordt het toch….tot betere tijden!

  • MK zegt:

   Dit is zinloos, ik doe hier niet aan mee, alleen vind ik dat Platvorm de rug recht had moeten houden. Door deze afkoopregeling zit de regering voor een dubbeltje op de eerste rang.
   Het is gewoon een ordinaire centenkwestie waarbij de regering dit ordentelijk had moeten afhandelen, maar dat kost hun te veel geld!

   Hier laat ik het bij.

   • R.L.Mertens zegt:

    @MK. Waarom zinloos? Wat het IP heeft bereikt nl. te betalen aan de nog levenden is mi. juist een positief gegeven om toch te procederen; waarom aan alleen aan de ‘ nog
    levenden’? Uitbetaling van achterstallig loon/soldij/salaris wat op sluikse wijze is getraineerd en daarna overgedaan aan de Republiek is toch zeker een morele misdaad! En nu tenslotte toch wordt uitbetaald is toch ook; rechtmatig(!) toekomend aan de (wettige) erfgenamen?
    note; is toch opvallend dat de hoogte van het uit te betalen bedrag gelijk is aan de afkoopsom van gepleegde oorlogsmisdaden!~Dus ook ‘(oorlogs)misdaden’ toegebracht aan eigen landgenoten worden met hetzelfde bedrag ‘afgekocht’!

  • Jan A. Somers zegt:

   “hoe groot deze groep is.” Lijkt mij inderdaad interessant. Zal niet zo groot meer zijn. Het ging tenslotte alleen om Nederlandse werknemers (burgers en militairen) in vaste dienst van het gouvernement. In een eerdere reactie had ik al (oude, oktober 1938) aantallen gegeven.

  • Ik werd pas onlangs met deze back pay geconfronteerd en ik ben verbijsterd over de oneerlijkheid en de onredelijkheid ervan. Hebben er nog mensen gereageerd op uw oproep om het advies van Mr Zegveld te vragen ? Ik hoop het !

 32. ellen zegt:

  “Het ging tenslotte alleen om Nederlandse werknemers (burgers en militairen) in vaste dienst van het gouvernement.”

  Mijn vader was (deels) allebei. Hij was voor de oorlog werkzaam als burgerambtenaar bij de militaire luchtvaart (technische dienst) op vliegveld Andir bij Bandoeng. Hij werd op 19-jarige leeftijd in 1933 ingelijfd bij het KNIL, vanwege de dienstplicht, en heeft kennelijk af en toe steeds bijgetekend. Of aan een oproep van het KNIL gehoor gegeven. Zodoende heeft hij tijdens WOII in Japanse krijgsgevangenschap gezeten (o.a. bij de Pakan Baroe dodenspoorweg). Verder heeft hij in 1947 deelgenomen aan de Eerste politionele actie (Operatie Product). Na de oorlog(en) keerde hij terug naar zijn vaste baantje van (burger)ambtenaar. Werkte zelfs in Nederlandse overheidsdienst voor de Indonesiers, totdat hij met zijn gezin – in 1958 – het land moest verlaten. In 1983 is hij overleden. Toch kan ik mij niet herinneren dat hij ooit geklaagd heeft over achterstallige soldij of salaris. Hij was een tevreden mens, blij dat hij zijn gezin – vanwege de hetze van Zwarte Sinterklaas in 1957 – in veiligheid had gebracht. Hij had – volgens eigen zeggen – een goed pensioen, omdat zijn dienstjaren dubbel telden als tropenjaren.

  • Jan A. Somers zegt:

   Bij mijn vader was het ook ingewikkeld. Hij was burgerambtenaar bij de Gouvernements Marine. In de oorlog gemilitariseerd, bij de capitulatie gedemilitariseerd. Was dus tijdens de bezetting weer burgerambtenaar. Geen achterstallig salaris betaald zoals bij de Koninklijke Marine.

  • Dundjo zegt:

   Eindelijk eens een positieve geluid op deze site!

 33. Ælle zegt:

  Het laatste nieuws:

  Algemeen overleg Indische kwestie (Back Pay) wordt voortgezet op 26 november 2015
  Tot over twee weken dus.
  O, ja, de deelnemers Algemeen Overleg op 14 oktober 2015 tijdens vergadering overleg tussen 1:00 en half 4 pm waren/zullen zijn:
  M.S. van Veen, H.P.J. van Gerven, W.J.H. Lodders, R. Bisschop, L.G.J. Voortman, R.K. Dik-Faber, M. Agema, H.G.J. Bruins Slot, P.A. (Pia) Dijkstra, A.M.C. Eijsink, S. Öztürk
  Troelstrazaal
  openbaar

 34. Ælle zegt:

  Ter voorkoming van doofheid ivm geblaf is de spreektijd per fractie maximaal bepaald op 2 minuten.
  Activiteit: Algemeen overleg
  Datum: donderdag 26 november 2015
  Correctie tijdsaanduiding: 16.30 – 18.00 uur
  Openbaar/besloten: openbaar
  Onderwerp: Indische kwestie (backpay) (tweede termijn)

 35. ellen zegt:

  Te volgen (even uitproberen) op internet via http://www.tweedekamer.nl.
  Van verschillende kanten vernam ik dat men – in oktober j.l. – voor het overleg backpay eerste termijn op Politiek 24 zat af te stemmen. Helaas, daar was het vluchtelingendebat gaande. Velen hebben waarschijnlijk zodoende het eerste overleg backpay gemist. Er werd stevig gesoebat, geblaft en gedraaid (geen 2 minuten spreektijd-beleid).

 36. het wachten voor de back pay zal wel weer eeuwig duren en in die tussentijd zullen er weer velen het leven hebben verlaten het ministerie van binnenla ndse zaken zou t toch ongeveer weten wie aanspraak zou hebben op de back pay.De uitkering van 7500 gulden in augustus 1985 was bij besluit van de minister van binnenlandse zaken geregeld UIITKERINGSWET INDISCHE GEINTERNEERDEN

 37. ellen zegt:

  Neen, ik heb ergens op internet gelezen, dat de Staat (vanwege de hoge leeftijd van de rechthebbenden) de backpay nog voor kerst 2015 wil afhandelen en uitbetalen (25.000 euro contant en belastingvrij). De rechthebbenden zijn meestal al bekend bij de Sociale Verzekeringsbank, de SVB (die ook o.a. de AOW uitkeert) en via de vroegere gegevens van o.a. Het Gebaar (2000/2001).

 38. van den Broek zegt:

  Dus wat dient er nog geregeld te worden? De overlevenden zijn bekend , degenen die na 15 Augustus tot heden overleden zijn ook, dus de nabestaanden kunnen zich elke dag melden. Ik heb begrepen dat de SVB met haar opsporingsapparaat elke rechthebbende direct kan opsporen. Mijn moeder werd woordelijk bedreigd dat op haar AOW/pensioen gekort zou worden omdat haar hulpbehoevende, niet-verdienende kleinzoon bij haar inwoon. Die juffrouw leek mij een combinatie van de Gestapo en NKVD=Narodnyj komissariat vnutrennich del. De databestanden zijn met elkaar gekoppeld. dus de staatssecretaris kan direct de geldsluis openen maar dat pas niet in het Nederlands overlegmodel.

  Maar de hangvraag is of deze éénmalige Pay-Back gekort wordt op je pensioen! . Ik denk dat dat de halsvraag wordt op het overleg tussen de Staats en het PI. Zo’n 90+ jarige krijgt al de hartschrik als hij er aan denkt. De nabestaanden dienen zich in rijen van 3 op te stellen voor het plaatselijk SVH-kantoor. En die krijgen weer te maken met de erfenisbelasting. Maar de uitkering was toch belastingvrij?Ja, maar…. De nabestaanden dienen dan de Back-pay te pay-backen aan de Staat. Theater Stamboel is er niets bij vergeleken, ik verval in herhalingen.

  • Ælle zegt:

   Hangvraag = Hamvraag: Deze uitdrukking is nog niet zo oud; ze dateert uit de jaren vijftig. Van 1953 tot 1957 zond de NCRV de quiz ‘Mastklimmen’ uit op de radio. Hoe meer vragen de deelnemers aan deze quiz juist beantwoordden, hoe hoger zij opklommen in een in de studio geplaatste mast. Bovenin hing als hoofdprijs een gerookte HAM. Wie het juiste antwoord gaf op de laatste en belangrijkste vraag, de hamvraag, mocht de HAM uit de mast pakken. De presentator, Johan Bodegraven, zei aan het eind van het spel altijd: “Want haalde u de ham niet uit de top, dan haalde u in elk geval uw kennis weer eens op!”
   Grappig!

  • Jan A. Somers zegt:

   “bij haar inwoon” Makkelijk na te gaan, beiden zijn in de Gemeentelijke basisadministratie op het zelfde adres woonachtig. “Mijn moeder werd woordelijk bedreigd ” Daar kan de SVB niets aan doen, zij voeren slechts de wet uit. Dat opsporingsapparaat is er niet voor niets, met één knop hanteerbaar. Dat geldt ook voor de AOW van mij en mijn vrouw, ook samenwonend op één adres, en dus gekort. Inderdaad lijkt dit onrechtvaardig. In mijn familie komt dit twee keer voor, Ik heb begrepen dat de Kamer dit op zijn agenda heeft, maar het is moeilijk fraudeveilig onderscheid te maken op individueel niveau.

 39. Klaas van der Tempel zegt:

  Ik vind het prima dat deze groep alsnog wordt uitbetaald. Maar de ereschuld waarover Wieteke van Dort zong in de jaren 70, is daarmee niet ingelost. Mijn vader had de kampen aan de Birma spoorweg overleefd, maar stierf op 59-jarige leeftijd. Hij had een bepaald begrip voor de Japanners- het was de vijand, met een heel andere cultuur, wat kon je van hen verwachten? Maar het gedrag van de Nederlandse regering heeft hem vervuld van bitterheid- en insult upon injury toen de tenno Hirohito werd uitgenodigd voor een officieel bezoek aan Nederland. Ik kon studeren van het geld dat binnenkwam als uitkering, toen hij erkend werd als oorlogsslachtoffer. Maar dat geld kwam pas toen hij dood was. Wieteke van Dort zong ook over de hoop van de regering dat met het versterven van die oorlogsgeneratie de ereschuld wordt vergeten. Maar dan laat zij volgen dat de kinderen van al deze ex-krijgs- en burgergevangenen opgegroeid zijn met die ereschuld en de bitterheid van hun ouders. Er zal dus geen vergeten zijn. Ook ik ben hiermee opgegroeid, en ik zal dit nooit vergeten.

 40. Ælle zegt:

  Het Indisch Platform is voor mij en nog vele anderen een onbekende Stichting.
  Wie zijn de directeur en wie de voorzitter, enz.?
  Stichting Het Indisch Platform is een overlegcollege van de aangesloten, autonome belangenverenigingen, organisaties en stichtingen. Opgericht in het belang van de Indische Gemeenschap.
  Tot de Indische gemeenschap behoren ALLE Nederlanders, die afkomstig zijn uit het voormalig Nederlands-Indië en/of het voormalig Nederlands-Nieuw Guinea en de Republiek Indonesië, aldaar zijn geboren en/of opgegroeid, dan wel aldaar verbleven of verblijven en de afstammelingen van deze personen.

  Het Indisch Platform werd in 1991 op verzoek van de toenmalige Minister-President, Ruud Lubbers, opgericht om als aanspreekpunt en overlegorgaan te dienen met betrekking tot de algemene en specifieke belangen van de Indische gemeenschap.

  Bij voorbaat dank,

  ælle

 41. Ælle zegt:

  Een stichting is ook in Nederland een rechtspersoon die wordt opgericht bij notariële akte, door één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen. Iemand kan ook bij testament de oprichting van een stichting na zijn dood regelen.
  In de regel heeft een bestuur een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is het enige verplichte orgaan van een stichting. Daarnaast kan er nog een raad van toezicht worden aangesteld, die toezicht houdt op het stichtingsbestuur.
  In de statuten staan minstens vermeld:
  * de naam (waarvan het woord stichting deel dient uit te maken)
  * het doel; dit mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan degenen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben
  * wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
  * de vestigingsgemeente in Nederland
  de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding
  * Voor het wijzigen van de statuten is eveneens een notariële akte vereist.
  * Zolang de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister is elke bestuurder persoonlijk aansprakelijk.
  * De stichting is zelfstandig drager van rechten en plichten. De bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de stichting, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Bestuurders en oprichters van de stichting zijn ook niet in loondienst en vallen niet onder werknemersverzekeringen. De stichting kan wel werknemers in dienst hebben.
  * Tot ontbinding van de stichting wordt overgegaan indien dat volgens de statuten nodig is, als gevolg van een faillissement of door een besluit van de rechter. Ook het bestuur kan tot ontbinding besluiten, de voorwaarden daarvoor zijn doorgaans in de statuten geregeld.
  In tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting geen leden. …Zij kan wel donateurs hebben; die hebben echter geen zeggenschap. Een stichting kan ook vrijwilligers hebben.
  Stichtingen zijn om deze reden geliefd voor het opzetten van aandeelhouderloze structuren (‘orphans’), zoals bij securitisaties. Het voordeel hiervan is namelijk dat de transactie afgescheiden kan worden van de opzetters ervan, zodat zij niet worden meegezogen in een eventueel faillissement van de transactie en vice versa. Dit roept echter wel de vraag op of dit nog wel strookt met het oorspronkelijke doel van de stichting, namelijk verwezenlijking van een bepaald doel.

  • Surya Atmadja zegt:

   Het voordeel hiervan is namelijk dat de transactie afgescheiden kan worden van de opzetters ervan, zodat zij niet worden meegezogen in een eventueel faillissement van de transactie en vice versa.
   ================================================
   Met een grote MITS :
   Dat het bestuur collectief en hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden( van kale jip kan je niet plukken) als ze door nalatigheid, verwijtbaarheid, onrechtmatig handelen schade aan derden berokkend.
   Of de wet gehandhaafd wordt is een andere verhaal.

 42. ellen zegt:

  Voor wie het backpay overleg eerste termijn op 14 oktober j.l. gemist heeft, hierbij een (concept) verslag.

  Concept verslag Indische kwestie (Back Pay) van 14 oktober 2015 (wordt voortgezet op 26 november 2015)
  http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2015D42611&did=2015D42611

 43. Surya Atmadja zegt:

  Jan A. Somers zegt:
  14 november 2015 om 4:26 pm

  “die zo SLIM was om het “over te dragen”aan de Verenigde Staten van Indonesie(RIS)..” Zo slim was dat nou ook niet. Normaal boekhouden als je een eigendom overdraagt aan een ander.
  =====================================================
  In het bedrijfsleven is het een soort sterfhuisconstructie, om eventuele verplichtingen (juridisch of moreel) te ontduiken.
  Ben ooit voor korte tijd O.R lid geweest bij een NL multinationaal, die ging ook allerlei constructies uitvinden , koste toen bijna 1 Miljard gulden en de sluiting van de hoofdkantoor in NL en een dochter in buitenland.
  Honderden gezinnen werden brodeloos .

  • eppeson marawasin zegt:

   @/…/een soort sterfhuisconstructie,/…/@

   Voormalig Nederlands-Indië transformeren naar respectievelijk overdragen aan de Verenigde Staten van Indonesië, ‘een soort sterfhuisconstructie’ ?????

   e.m.

  • Jan A. Somers zegt:

   Nee hoor, een sterfhuisconstructie is heel wat anders. Waar het bij de soevereiniteitsoverdracht om ging was gewoon overdracht van volle soevereine eigendom van alles, met alles erop en eraan. A is een bedrijf met opstallen, machines, kantoren, voorraden en 100 werknemers. A gaat in zijn totaliteit in één deal naar B. A heeft ook nog vorderingen op afnemers die nog niet hebben betaald. Die vorderingen gaan ook naar B. A heeft eind van de maand nog salarissen uit te betalen, vakantiegeld en pensioenpremies, ook nog betalingen voor gekochte grondstoffen. Dat zijn schulden die ook naar B gaan. Net als van mijn vader die in dienst was van het Indische gouvernement, niet van Nederland. B wist dat en heeft het al lang afgewogen tegen de passiva die hij van A krijgt. Niks sterfhuis, niks slim. Als u een huis koopt gaat de notaris altijd ook na of er aan dat huis nog vorderingen en schulden hangen. Die moet u gewoon mee kopen. Of geen handtekening onder het contract zetten.

  • eppeson marawasin zegt:

   Waarom betaalt Indonesië de achterstallige salarissen dan niet uit? Het heeft daartoe toch zijn ‘handtekening’ gezet!

   Zeker ook weer de schuld van Dr. Drees en Dr. Beel … lachuh 😦

   e.m.

   • eppeson marawasin zegt:

    . . . of misschien wel van Minister Luns . . . ’t is huilen met de pet op 😀

    e.m.

   • Jan A. Somers zegt:

    Van Drees zou je het kunnen verwachten. Volgens mythen en legenden serveerde hij bij het bezoek van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken bij hem thuis een Haags kopje thee met kaakjes van Simon de Wit (of De Gruyter, AH was te duur).

 44. Surya Atmadja zegt:

  De Amerikanen waren stom verbaasd hoe de Nederlanders hun ongkos ongkos perang ( oorlogskosten) van Agresi Militer 1&2 bij de VSI bord willen plaatsen.
  Dat is echt hogere manier van zaken doen(VOC mentaliteit) .
  Hoop niet dat ze bij Nijenrode of Erasmus University dat nog steeds leren

  Simpel gezegd (ben ook orang simpel) :
  Hoe dan ook Belanda verlakt Indo.

  • eppeson marawasin zegt:

   Ja maar … die Indonesische handtekening onder de uit te betalen achterstallige salarissen dan?

   Of is zo’n Indonesische signature onder een ‘volkenrechterlijk document’ per definitie ‘onbetrouwbaar’ ? Niet te hopen dat jonge moderne Indonesisch opgeleide juristen dat ook meekrijgen tijdens hun opleiding.

   e.m.

   • Surya Atmadja zegt:

    eppeson marawasin zegt:
    15 november 2015 om 2:30 pm
    Niet te hopen dat jonge moderne Indonesisch opgeleide juristen dat ook meekrijgen tijdens hun opleiding.
    ===============================================================
    En ken persoonlijk een paar Indonesische juristen die in Ollanda (Leiden) studeren voor hun Master (S2) Internationaal Recht.
    In de familie 2 bij de oude garde (RHS Batavia) , de “jongeren” Internationaal recht bij Universitas Indonesia ,mijn en volgende generatie( 3) .
    Hoop maar niet dat ze besmet worden door de VOC mentaliteit.

    Rechtenstudie was froeher een pret(pakket)studie , nu kan je goud verdienen ( advocatuur, notariaat ).

   • eppeson marawasin zegt:

    @Pak Surya Atmadja zegt: 15 november 2015 om 2:14 pm /…/Simpel gezegd (ben ook orang simpel) : Hoe dan ook Belanda verlakt Indo.@

    — Hoe noemde Sjahrir Indo’s ook alweer, ‘landskinderen’ toch ?

    Hoe dan ook:
    — Zwarte Sinterklaas: Soekarno Verlakt Indo . . .

    e.m.

  • Jan A. Somers zegt:

   “( oorlogskosten) van Agresi Militer 1&2 bij de VSI bord willen plaatsen” Je bent begonnen met onderhandelen en dan moet je het natuurlijk proberen. Nee heb je, ja kun je krijgen. Niet gelukt? Pech gehad, Heeft niets met VOC-mentaliteit te maken, gewoon zaken doen. Bij loononderhandelingen begin je toch ook hoog? En als je je huis wilt verkopen? En wisselgeld ingecalculeerd. Maar als het niet lukt moet je verder ook niet moeilijk doen. En wel uitvoeren wat je uiteindelijk wel bent overeengekomen.Toen de RSI af wilde van het zelfbeschikkingsrecht is het hun wel gelukt. (van de VOC geleerd?) En dat zullen ze toch ook gebruiken als het zo uitkomt?

   • eppeson marawasin zegt:

    Ik ken een land dat door naasting/nationalisatie de gedupeerden in totaal 4,2 miljard gulden verschuldigd was, maar door ‘slim’ te onderhandelen er slechts met ’n lousy 600 miljoen gulden vanaf kwam.

    Wie heeft het hierboven over:
    @Hoop maar niet dat ze besmet worden door de VOC mentaliteit.@

    e.m.

 45. m. de vrijer zegt:

  wij zijn ook alles kwijt geraakt in de oorlog, wij zijn met 2 koffers hier aangekomen nooit van de regering iets vernomen. Back Pay ? hier heeft mijn moeder van de Sociale Dienst moeten leven.
  Schandalig hoe ze ons behandelen en de Joden hebben alles terug gekregen.

  • eppeson marawasin zegt:

   @/…/en de Joden hebben alles terug gekregen.@

   — Waar kan ik dat terugvinden of -lezen ?

   e.m.

   • Ælle zegt:

    E.g. (examples)
    Nazi victims from Austria can often qualify for old age, disability and survivor pensions provided they pay retroactive contributions at a reduced rate (negotiated by the Claims Conference’s Committee for Jewish Claims on Austria).

    Fund established by the French government in July 2000 for child survivors who were orphaned as a result of the deportations of Jews from France. Eligible claimants can choose between a pension or a lumpsum payment.

    » Persecution: Pensions and Benefits
    Former citizens and residents of the Netherlands and Dutch colonies who suffer financial hardship due to physical disabilities resulting from persecution during World War II may be eligible to receive certain supplementary benefits (Wuv, Wubo, Wbp) from the Dutch government Pensions and Benefits Council (Pur).

    Swiss Refugee Program
    Jewish Holocaust survivors who were denied entry into, or expelled from, Switzerland, receive $3,625. Those who were admitted but were detained, abused or otherwise mistreated receive $725. (Expired 2001)

 46. Surya Atmadja zegt:

  eppeson marawasin zegt:
  15 november 2015 om 8:21 pm
  @Pak Surya Atmadja zegt: 15 november 2015 om 2:14 pm /…/Simpel gezegd (ben ook orang simpel) : Hoe dan ook Belanda verlakt Indo.@

  1.— Hoe noemde Sjahrir Indo’s ook alweer, ‘landskinderen’ toch ?

  2.Hoe dan ook:
  — Zwarte Sinterklaas: Soekarno Verlakt Indo . . .
  =====================================================================
  1.Das kloft(zeggen de Duitsers dan) , is dat kelopt ?
  Ja . ze zijn Indonesische landskinderen.Ik beschouwd hun als mijn “bangsa”.
  Dat hebben velen ook geclaimd dat ze ergens in het verleden nog Indonesische en “Inheemse”connections hebben ( bijna 200/220 .000 van de iets meer dan 300.000 Nederlanders=Totok+Indo ).Ehwaar dese.
  Later werden ze bekend /genoemd als Buitenkampers.

  2.Nee , Soekarno perlakt de Indo(Indische Nederlanders) NIET.
  Ze werden het land uitgezet, dankzij de Nederlandse politiek .
  Trouwens de meeste Indo’s waren al lang naar hun verre vreemde vaderland “gerepatrieerd”.
  Ongeveer 80 % van de 31.000 ex Nederlanders (volgens de Lembaran Negara ) gingen alsnog naar Nederland ,exclusief de nieuwe Orang Baroe die van af Holland na de RTC naar de nieuwe Republik Indonesia migreren voor werk etc.Bisa diCek Om.

  Alle cijfers zijn te vinden o.a in Cirkel Migratie ( schrijver verheten, ben toevallig aanwezig bij de lancering van het boek in SPUI Amsterdam).
  Zie je de bekende Indo schrijvers ,(bijna allemaal dezelfde gezichten) en kan ik ook gratis meedrinken en snack eten.

  • Jan A. Somers zegt:

   “kan ik ook gratis meedrinken en snack eten.” Zouden er bij u wat Zeeuwse genen terecht zijn gekomen? ‘tis een vreemdling zeker, die verdwaald is zeker’ (binnenkort te horen bij Sinterklaas).

   • Surya Atmadja zegt:

    Jan A. Somers zegt:
    25 november 2015 om 11:27 am
    “kan ik ook gratis meedrinken en snack eten.” Zouden er bij u wat Zeeuwse genen terecht zijn gekomen?
    ————————————————————————
    Kon amper een glas prik bemachtigen, want moet als een kleine Indonesier opboksen tegen de “meute”(ma’af) Orang Belanda , krijg gelijk een paar ellebogen op mijn kepala..
    Grappig is ik zie veel bekende Indo’s /Nederlandse schrijvers die een binding hebben met Nederlands Indie/Indonesia.

    Zag ik ook bij zo’n boek lancering bij een Nederlandse instituut, ook met “gratis” snacks (geen lemper of risolles) .

 47. Trix Barnaart zegt:

  ik wil ook reageren over het feit dat na 70 jaar er een uitbetaling komt. Helaas zijn mijn ouders er niet meer. Mijn Vader heeft in het Jappenkamp gezeten en is er behoorlijk net als zovele vreselijk behandeld. Wij als kinderen hebben hier ook onder geleden. ik hoop dan dat ook hier naar gekeken moet worden. Het lijkt er op dat de regering willens en wetens net zo lang gewacht heeft tot de meeste overleden waren. Naar mijn inziens hebben hun kinderen zeker recht op deze uitbetaling zoals geregeld in het erfrecht. Wij als kinderen hebben ook alle ellende en dergelijke meegemaakt en dus geërfd.

  • MK zegt:

   Zo is het precies, denk maar niet dat ze hier in tegemoet komen, we moeten dat onder ogen zien, toch hoop houden en ze het inderdaad eens beseffen dat wij als kinderen
   alle ellende hebben moeten ondervinden.

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Zo is het precies, denk maar niet dat ze hier in tegemoet komen, we moeten dat onder ogen zien, toch hoop houden en ze het inderdaad eens beseffen dat wij als kinderen
    alle ellende hebben moeten ondervinden.””””””””””””

    Hopen? Vergeet het maar. Ze willen zelf de Indo’s die 60/70 jaar geleden in de steek zijn gelaten en nu in armoede leven niet eens steunen. Kijk als er nu eer aan te behalen was, dan was het wat anders. Ze helpen liever allerlei Afrikanen dan hun eigen mensen.

 48. de back pay is toch maar een zogename gebaar van good will van de nederlandse regeringen wij uit indonesie zijn maar 2de rangs burgers velen hadden gevochten voor vorst en vaderland maar wij hadden toch geen vorst en vaderland dat werden ons toen in de strot geduwd en ondank is toch wereldsloon de handel met japan ging boven alles .Ook de vriendschaps banden tussen onze vorstenhuis en japan staat boven alles zij hadden toch zeker wat kunnen doen voor de gerepatrieerden.Naar ik heb vernomen bij eerdere berichten had indonesie in 1966 780 of 870 miljoen aan nederland gestort voor de schade toegebracht aan de gerepatrieerden die schade hadden ondervonden in indonesie wie had toen schade gekregen???? nu is dat geld beschikbaar voor back pay had een paar jaren nog gewacht dan zijn er geen rechthebbene meer hoera voor de nederlandse regeringen en voor vorst en vaderland

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””Naar ik heb vernomen bij eerdere berichten had indonesie in 1966 780 of 870 miljoen aan nederland gestort voor de schade toegebracht “”””””””

   Vernomen is niet goed genoeg. Graag bewijzen!

 49. Ælle zegt:

  … had Indonesië in 1966, 780 of 870 miljoen aan nederland gestort voor de schade toegebracht aan de gerepatrieerden…? Nooit gehoord.
  In Rupiahs = 1,000,000 = 68,68 Euro = 870m IDR = 59751.6 Euro

 50. Surya Atmadja zegt:

  Indonesia kende in 1966 een hyperinflatie van 650%.
  1 US$ was ongeveer 400 rupiah , of ongeveer 3,65 gulden.

  Verder ….. ?
  Heb alleen sekolah djongkok

  • Ælle zegt:

   http://www.volkskrant.nl/buitenland/uit-indonesie-gevluchte-gezinnen-zagen-nooit-compensatie~a4122446/
   … destijds 600 miljoen gulden (= 273 miljoen euro)
   Gedupeerde Nederlanders die gevlucht waren, konden een schadeclaim indienen, maar de meesten hebben dat nooit geweten. Tot op de dag van vandaag (gecorrigeerde typo) zijn ze ervan verstoken gebleven.

   • Ron Geenen zegt:

    Al had je het geweten, als je de bewijs papieren door de oorlog omstandigheden ben kwijt geraakt, kan je er ook naar fluiten. En als die zelfde ouders de oorlog niet hebben overleefd, kunnen de erfgenamen er ook naar fluiten.

   • Jan A. Somers zegt:

    “je de bewijs papieren door de oorlog omstandigheden ben kwijt geraakt” Valt wel mee, meestal zijn de administraties nog in orde, en dat is belangrijker dan de papieren die ik zelf had. Gegevens over burgerlijke stand e.d. zijn meestal nog te vinden bij de plaatselijke gemeentehuizen en kerken. (als souvenir kreeg ik een paar jaar geleden een uittreksel van het doopregister van een kerk in Soerabaja) Maar als je in Nederland bent ingeschreven is dat niet meer zo belangrijk. In Vlissingen wisten ze dat mijn ouders in Soerabaja waren getrouwd! Gegevens van je toenmalige werkgever zijn vaak zelfs in Nederland te vinden. Gegevens van banken en verzekeringen zijn meestal ook in Nederland te vinden. Drie maanden na het eind van de bersiapmoorden in Soerabaja stapte mijn vader in Soerabaja het kantoor van de NHM binnen. Goede morgen mijnheer Somers, waarmee kan ik u helpen? Nu moet je voor de NHM bij de ABN zijn. Voor verzekeringen bij Nederlandse maatschappijen waren alle gegevens in Nederland beschikbaar, en er werd normaal uitbetaald. Die gegevens zijn belangrijker dan de papieren die je hebt verloren. Alleen Amerikaanse en Australische maatschappijen hebben niets uitgekeerd!
    Bij Pelita weten ze je meestal keurig de weg te wijzen. Als je bij je gemeente de sociale dienst benadert word je dan ook vaak naar Pelita verwezen. Als je in Indië een ambtenarenpensioen hebt opgebouwd word je door SAIP keurig (en vriendelijk) geholpen. Het is niet allemaal kommer en kwel in deze wereld.

 51. ellen zegt:

  Er is eigenlijk gebruik gemaakt van verschillende potjes compensaties of uitkeringen. Waardoor steeds weer groepen Indische mensen erbuiten vielen. Een soort van verdeel- en heerspolitiek?
  Zo ook, de compensatie n.a.v. het Traktaat van Wassenaar. Mijn ouders en hun gezin (drie kinderen, van wie ik de oudste was, elf jaar oud) moesten na Zwarte Sinterklaas (december 1957) het land verlaten, met achterlating van al onze bezittingen. In juni 1958 kwamen wij in Nederland aan. Mijn ouders hebben nooit geweten van een mogelijke compensatie. En ik weet sinds kort – door de oplaaiende berichten in de media over Indisch rechtsherstel – van deze Indonesische herstelbetalingen.

  • Jan A. Somers zegt:

   Mijn vader heeft op diverse momenten uitkeringen ontvangen voor geleden schade. Al begonnen per beschikking van 8 september 1947: (…) eigendommen die verloren zijn gegaan; dat deze deel uitmaakten van zijn uitrusting, welke hij bij zich had tijdens (…); dat deze eigendommen aldaar door oorlogsomstandigheden verloren zijn gegaan (…) ƒ 793,60. Denk er wel om, deze beschikking was op basis van: Gelezen het ingevolge de bekendmaking “Schadevergoeding N.I.” ingezonden schrijven d.d. 27 januari 1947 van den G.GM, (…). Je moest er dus wel wat voor doen. En dan kreeg je snel antwoord in dat prachtige ouderwetse ambtenarenjargon. De latere formulieren en beschikkingen heb ik maar in de tas laten liggen, geen zin om dat ook nog over te typen. Zo is redelijk veel in orde gekomen, natuurlijk niet de achterstallige salarissen. Ik dacht dat nogal veel mensen in Indië hun spaargeld en vermogen (deels) zwart aanhielden. Daar waren dan geen bewijsstukken of bankrekeningen van over. Dan natuurlijk niets gekregen. Mijn vader was altijd erg netjes (ook met de belastingen) en heeft alles teruggekregen. Natuurlijk waren al zijn papieren verloren gegaan. Maar in 1946 in Soerabaja een bezoekje aan het kantoor van de NHM, en alles was daar bekend en werd geregeld. Met ons huis in Poedjon was het wel fout gelopen. Door de Indonesische verschroeide aarde (waarbij ook mijn oma omkwam) is niet alleen het huis verloren gegaan, maar ook de bescheiden bij de gemeente en het kadaster. Niet kunnen vorderen. Maar ik dacht dat hij daar toch nog een heel klein beetje van heeft weten te krijgen.

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””Zo ook, de compensatie n.a.v. het Traktaat van Wassenaar””””””””””

   Hier dito. Ik heb het bovenstaande woord pas voor het eerst gelezen in het boek van mevr. G. Molemans

   • Jan A. Somers zegt:

    De meeste mensen uit Indië hebben zich nooit verdiept in hun geld. Komt vanzelf, soedah laat maar, enz. Denkend aan vroeger: paatje gouvernement zorgt voor ons. (in Nederland precies zo hoor. Vraag de eerste de beste Nederlander naar zijn pensioen, en de ogen gaan op oneindig, en het verstand op nul).

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””De meeste mensen uit Indië hebben zich nooit verdiept in hun geld. Komt vanzelf, soedah laat maar, enz. “””””””””””

    Mee eens, maar niet allemaal.
    Mijn moeder heeft ook met hulp van een oude collega heel wat geprobeerd, maar steeds nul op rekest gekregen. De brieven zijn o.a. er getuige van. Zij is dan ook in 2005 verbitterd heengegaan.
    Als ik daarover terugdenk, zie ik de ambtenaren, die haar brieven toen openmaakten, er vermakelijk hardop over lachten.

 52. Ælle zegt:

  Concept verslag Indische kwestie Back Pay is morgen per spreker per fractie met 1 minuut verlengd tot 3 minuten.
  Den Haag, 25 november 2015
  3e Herziene convocatie – nieuwe datum (was 26 november 2015)
  Noot: Spreektijd per fractie maximaal 2 minuten
  Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bewindsperso(o)n(en): staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn
  Activiteit: Algemeen overleg
  >>>>> Datum: donderdag 10 december 2015
  Tijd: 17.30 – 19.00 uur
  Openbaar/besloten: openbaar
  Onderwerp: Indische kwestie (backpay) (tweede termijn)

  Saya sudah bingung, dese. Hahahahaha

  • Jan A. Somers zegt:

   Waarom bingung? Gewoon een aankondiging van een bespreking in een vaste commissie. Openbaar, kunt u gewoon naar toe. o.a. luisteren naar de partij/persoon die u bij de laatste verkiezingen hebt gekozen. Als u hiervan al bingung wordt, wordt het met uw uitkering helemaal niks. Wel op tijd komen, als het druk is kost de aanmelding even meer tijd. En natuurlijk de weg zoeken als u hier niet vaak komt.

 53. Ælle zegt:

  Toen ons gezin, dwz invalide Vader (als gevolg van hit’n’run aanrijding door militaire TNI-truckchauffeur, mental (nervous) brokendown Moeder en vijf ‘bingung’ kinderen, op stel en sprong Indonesië moest verlaten, waren de woorden van Mama: Wij moeten over twee (2) dagen vertrekken.
  Eindelijk Back Pay? Wij, de kinderen verdienen ‘t! Voor Papa en Mama is ’t te laat.

 54. Ælle zegt:

  Vertaling van bingung (uitspraak: bie-ngoeng) in ’t Nederlands is
  van streek, verwarring, ontdaan, beduusd, verlegen
  In ’t Engels,
  confused, bewildered, flustered; disoriented, unsure of direction; panicky; perplexed
  ’t Engels wint.
  Zie ook: http://www.kamuskata.com/kamus/artikata/3499/bingung

 55. Albert zegt:

  Mensen waar is onze saamhorigheid ?
  Indien alle volwassenen met banden met Ned.Indie (daar geboren,kinderen/kleinkinderen) nu eens elk 100Euro zouden storten op een gezamenlijke rekening dan kan daarvan ruim die door de regering aangeboden 25000Euro aan de (geschatte) 1000 nog overlevenden uitgekeerd worden.
  Hiermee zouden wij laten zien dat wij als groep voor elkaar opkomen en niet verdeeld zijn in tientallen splintergroepjes die alleen voor hun eigen doelgroep opkomen ,we tonen dan duidelijk aan de regering met hoeveel (stemgerechtenden) wij zijn en dat wij vastbesloten zijn door te gaan met deze ellendige Back Pay kwestie tot dat er een werkelijk rechtvaardige regeling getroffen is.
  Dit GEBAAR is mij en ik denk ook u zeker 100Euro waard.
  Ook de 100Euro van Minister-President Rutte is welkom het is immers geen geheim dat ook zijn familie een verleden heeft in Ned.Indie.
  Eendracht maakt macht,zomaar een ideetje!
  En nee,ik laat het hierbij en ga zeker niet reageren op kwebbelzieke reacties waarvan ik hierboven helaas te veel gelezen heb.
  Tot betere tijden…….

  • Jan A. Somers zegt:

   “met hoeveel (stemgerechtenden) wij zijn” Dat is natuurlijk prachtig, maar wanneer gaan zij eens stemmen?

  • saamhorigheid is er zeker maar waar halen de meesten die 100 euro vandaan velen hebbeb nu al moeite om boven water te blijven vooral de ouderen die pas veel later in nederland aankwamen en maar een klein gedeelte van de aow ontvangen goed geprobeerd proficiat

 56. de back pay zou snel afgehandeld worden de meesten hopen voor de feestdagen het geld nog in handen te krijgen maar dat zal wel niet gebeuren de meeste gegevens van de personen zou toch bij het ministirie van binnenlandse zaken bekend zij van velen die aanspraak maken zal dit
  blijde gebeuren niet eens meer maken gezien hun leeftijd 90 jaar en ouder volgens de java post was deze back pay kwestie al in maart bekend

  • Ælle zegt:

   Zoals Elsevier formuleert: De backpay-kwestie is al die jaren (meer dan 70) een open zenuw gebleven binnen de Indische gemeenschap.

   • Indisch4ever zegt:

    Is het niet veel fatsoenlijker als het ook 70 jaar een open zenuw was binnen de Nederlandse gemeenschap. Namens die gemeenschap worden mensen de dood ingestuurd en dan zegt “men’ namens die gemeenschap: ga je salaris maar halen bij die knechten ( soekarnoregering) van de vijand ( Japan).
    En daar gaat het ook om… of zou het allereerst om moeten gaan. Het zelfreinigend vermogen van de Nederlandse gemeenschap.

 57. Ælle zegt:

  Theo Holman schrijft zijn Vader een brief.

  Lieve vader,

  Precies vandaag ben je 25 jaar dood, precies vandaag ook heeft staatssecretaris Van Rijn besloten om de ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië geen salaris hebben gehad, alsnog een vergoeding te geven van 25.000 euro.

  Je zou nu 104 zijn geweest. Had je nog geleefd, dan had je er nog maar weinig plezier van gehad. Ik denk dat je ons, je kinderen en je kleinkinderen en je achterkleinkinderen, geld gegeven zou hebben; wat je zou hebben overgehouden, zou vermoedelijk naar het dierenasiel zijn gegaan.

  Maar je had het destijds willen hebben.

  Je had, toen je uit het kamp kwam, niet alleen lieve vrienden verloren, maar je was ook je baan kwijt, en goedbeschouwd ook je land.

  Je keerde met niets terug naar je vaderland waar je niet was geboren.

  Je schreef brieven, naar Hare Majesteit de Koningin, naar Zijne Excellentie de Minister, naar je oude bazen, en steeds kreeg je een brief terug dat je geen recht had op salaris, dat de Japanse regering dat maar moest opknappen; eigenlijk werd er gezegd dat je niet moest zeuren.

  Je zeurde voort: ‘Maar wie heeft mij dan ontslagen? En wanneer? En waarom?’ Je kreeg geen antwoord, en soms kreeg je wel iets terug, maar dat was alles behalve geld.

  Het ging je niet eens om de munten.

  Het ging je om erkenning; jij, die de overheid had vertegenwoordigd, en dat zo goed mogelijk al die jaren had gedaan, werd door diezelfde overheid keer op keer vernederd. Je wilde waar je recht op had. Dat je je recht nergens kon halen, dat je je recht niet kreeg, was bijna niet te verkroppen voor jou, met je meer dan levensgrote gevoel voor rechtvaardigheid. En een te groot geloof in de overheid.

  Het geld zou niet zozeer een waarde vertegenwoordigen waarvoor je bepaalde dingen zou kunnen kopen, het zou een erkenning zijn van je gelijk. Dat is precies wat de regering niet zag. Je gelijk en de argumenten waarmee je dat stutte, werden domweg van tafel geveegd, alsof jullie niet door de Jappen gevangen waren gehouden, alsof jullie niet je land hadden verloren, waardoor het winnen van de oorlog betekenisloos was geworden.

  Nou vader – ik buig voor je. Je had gelijk. Ik wist het. Doet me toch goed.

  4-11-15 14:00 uur – Bron: Het Parool

  • Trix Raaijmakers Barnaart zegt:

   jammer dat de ouders het niet gekregen hebben, want ook mijn ouders zijn er niet meer. ze hebben gevochten om het geld te krijgen, maar helaas. Nu ze er niet meer zijn vindt ik het ook zo dat de kinderen dan het bedrag erven. Ik hoop dat er meer reageren op dit, dan kunnen we nog misschien hopen op het bedrag. de kinderen hebben ook een moeilijke en vervelende jeugd ge-
   had doordat mijn Vader vreselijke dingen heeft mee moeten maken in het jappenkamp. Ook heeft hij zovele malen brieven geschreven aan de Koningin, ministers enz. maar kreeg geen gehoor of een brief met helaas er is geen geld. maar die erkenning zouden mijn ouders als ze het mee ge- maakt hadden heel goed gedaan hebben.
   ik probeer toch voor vele andere,die hun ouders verloren zijn, het geld te krijgen.
   Wij hebben destijds de ellende ook gekregen, dus moeten wij kinderen het geld ook krijgen.

   vriendelijke groeten Trix Raaijmakers Barnaart.

 58. Ælle zegt:

  In Amerika zongen de soldaten ( vrijwilligers en voornamlijk …boeren) reeds lang geleden een vrolijk liedje over hun back pay en noemden geld spondoolix. Er zijn 50 synoniemen in Amerikaans-Engelse slang voor ‘money’ of ‘cash’ . Een Burgeroorlog’s (Civil War) gedicht is geschreven door J.Ward Childs van het 53ste Regiment in Massachusetts. Where’s that Back Pay?

 59. zal de back pay uitkering bij besluit van de minister van binnenlandse zaken ,Indisch Platform,Of Stichting Nederlandse Ereschulden geregeld worden of een andere instantie

 60. ZijHart zegt:

  Word via de SVB gedaan.

  • Jan A. Somers zegt:

   Alleen de SVB heeft inzage in de gemeentelijke basisadministratie.

  • zijn er dan al personen die de BACK PAY al hadden ontvangen

   • Ælle zegt:

    NOS-Robert Bas verslaggever schrijft:
    Het ministerie van VWS heeft de eerste uitkeringen uitbetaald aan medewerkers van het Nederlands-Indisch Gouvernement die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië geen salaris hebben gehad. Volgens woordvoerder Ton te Meij van het Indisch Platform zijn gisteren (maandag 11 januari 2016) de eerste vergoedingen overgemaakt aan oud-ambtenaren en veteranen van het KNIL.

    Het antwoord is dus, JA, al

   • Ælle zegt:

    Te Meij verwacht dat zo’n 180 mensen deze week (dd 11-1 18-1-2016) nog 25.000 euro krijgen bijgeschreven op hun rekening. Een aantal van hen moet langer wachten omdat er nog onderzoek wordt gedaan. In totaal zijn er zo’n 600 aanmeldingen binnengekomen.
    (Men moet zich eerst aanmelden.)

    De Indische gemeenschap
    De ‘afronding’ van het naoorlogse rechtsherstel
    De financiële tegemoetkoming van € 113,4 miljoen (fl. 250 miljoen) die in maart 2000 ter beschikking werd gesteld voor collectieve doeleinden voor de Indische gemeenschap werd door het Indisch Platform kritisch ontvangen. In vooroverleg met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering had het Indisch Platform zich sterk gemaakt voor een individuele uitkering aan een brede groep Indische oorlogsgetroffenen. De Nederlandse regering was echter van plan slechts de vervolgingsslachtoffers binnen de Indische gemeenschap in aanmerking te laten komen voor een individuele uitkering. Het Indisch Platform achtte deze inperking onrechtvaardig en stelde dat het onderzoek naar het Indische rechtsherstel aanvulling behoefde. De onderhandelingen tussen het kabinet en het Indisch Platform werden hervat en in december 2000 kwamen beide partijen tot een overeenkomst. Er werd een bedrag van € 158,8 miljoen (fl. 350 miljoen) beschikbaar gesteld voor individuele uitkeringen aan personen met de Nederlandse nationaliteit die de Japanse bezetting in Zuidoost-Azië hadden meegemaakt. Daarnaast zou € 15,9 miljoen (fl. 35 miljoen) ten goede komen aan collectieve doelen en werd een breed historisch onderzoek aangekondigd naar de sociale en economische gevolgen van de Japanse bezetting, de bersiap- en revolutietijd, en het dekolonisatieproces voor de verschillende bevolkingsgroepen en regio’s. De Stichting Het Gebaar is in het leven geroepen ten behoeve van het beheer van de gelden en de uitbetaling van de individuele tegemoetkomingen en de projectgelden. De Technische Commissie Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden heeft het aanvullende historisch onderzoek verricht.

    Nu is de tijd gekomen dat de Indonesische regering het naoorlogse rechtsherstel ‘afrondt’.

 61. Indischplatform doe actie om de Back Pay snel af te handelen zet de regering onder druk wie van de rechthebbebde hebben al de Back Pay ontvangen ???? hopenlijk velen maar ik denk nog geen een mensen die al hun Back Pay hebben Ontvangen maak u bekend

  • Jan A. Somers zegt:

   Als u hebt deelgenomen aan de laatste Kamerverkiezingen kunt u beter het lid, of partij waar u op hebt gestemd benaderen. Met X00.000 Indische stemmen kan er iets gebeuren.

  • monique spoor-joekes zegt:

   mijn vader heeft in ieder geval nog niets ontvangen. Wie wel?

   • Joyce Garforth (geboren Joyce Dankmeyer) zegt:

    Ik dacht dat er een Nederlandse Regerings uitbetaling zou gebeuren op 16 January 2016 voor de nabestaanden die Indonesie moesten verlaten in 1950s. Tot dusverre heb ik hier niets meer van vernomen. Please explain ??

  • Joyce Garforth (geboren Joyce Dankmeyer) zegt:

   Volgens eerdere mededelingen zou er een backpay gebeuren op 16 January 2016 voor iedereen.

 62. Hagenbeek zegt:

  Mijn opa was KNIL militair en staat op de Birma lijst. Hij is echter overleden in 2002. Best krom en schandalig dat alleen de nog levenden (ookal verdien ze het) er recht op hebben en zijn kinderen niet terwijl ook hij recht heeft op het achterstallige salaris, ondanks dat mijn opa er niet meer is.

  Mij interesseert het geld niet want ik verdien mijn eigen centen wel, maar kom zeker op voor mijn familie.

  Mijn opa was een gesloten boek, verdriet en pijn door alle ellende en martelingen die hij (en vele anderen) hebben moeten doorstaan en dat heeft een aardige nasleep gehad ook bij zijn volgende generaties.

  Leg mij maar uit WAAROM??! Kom niet aan met dat nabestaanden een slaatje eruit willen slaan want als men er recht op heeft, heeft men er recht op!

  • Indisch4ever zegt:

   WAAROM?
   Nederland dacht slim te zijn in 1949 door de knil-salarisschulden bij Indonesië te dumpen. En toen waren er Nederlandse rechters die vonnisten dat deze ontduiking van de schulden terecht was. Daarom !
   Politici — kamerbreed– roepen dan wel dat het schandalig gedrag is van Nederland, maar onderwijl weigerden ze het volledig bedrag te betalen , en nog minder aan de erfgenamen.

   • Jan A. Somers zegt:

    Zo slim was het nou ook weer niet. Heel gewoon standaard boekhouden bij de overdracht van een zaak met alles erop en eraan. Alle activa en passiva uit de balans. Ook de Indische staatsschuld. Dat hadden de Indonesiërs op school ook al geleerd, was niet nieuw voor hen. Indonesië heeft ook alle activa overgenomen! En dat is heel erg veel! En die rechters vonnisten niet dat die ontduiking terecht was. Zij moesten gewoon een volkenrechtelijk verdrag nakomen. En een verdrag met alle handtekeningen eronder bevat geen ontduiking. Sorry dat ik weer zo rechtlijnig in de leer ben, wij kunnen niet anders dan onze grondwet gehoorzamen. Als een minister het toen niet had gedaan was het verdrag niet goedgekeurd door de Kamer. En was Indonesië nu nog Indië. En Indonesië snapte dat heel goed. Daarom moet de actie van de staatssecretaris niet verward worden met ‘recht’, hij spreekt over een morele actie. Voor recht moet je bij Indonesië zijn. Dat weten ze drommels goed. Dat ze dat niet willen is weer een ander verhaal. Daar heeft de Indische gemeenschap onze regering nooit over aangesproken.

   • Joyce Garforth-Dankmeyer zegt:

    Schandalig. Dit is Bad Karma, because this is STEALING from the ones who should have been right full owners. Shame on you Netherlands !!!

   • Indisch4ever zegt:

    Nee Jan,
    Je kunt niet een heel land met bewoners verkopen/overdragen/ alsof het een bv is.
    Daar gelden andere normen voor dan juridische en boekhoudkundige dingesen.
    Het Indisch gouvernement was een onderdeel van de Nederlandse overheid. Het was zeker niet een orgaan los daarvan. Dat er een rechtspersoon Indisch gouvernement was en een boekhoudkundig systeem van budgettering is een tweede.
    Nederland was en is nog steeds discriminerend en voc-roofzuchtig en hoe men soldaten de dood in stuurde en toen riep: ga je salaris maar bij de vijand halen….. kun je landverraad noemen.

   • Ælle zegt:

    Bij het besluit van de toespraak in de Troonrede 2015 van Koning Willem Alexander zegt hij het volgende:
    Aanhef: Leden van de Staten-Generaal,
    “Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor zorgen dat dit zo blijft, vraagt om ieders inzet en om blijvend investeren in de samenleving. In een instabiele internationale omgeving en een samenleving in verandering dienen zich continu nieuwe vraagstukken aan. De komende periode staat voor de regering in het teken van bijdragen aan internationale stabiliteit en werken aan verder economisch herstel, aan groei van de werkgelegenheid en aan een goede uitvoering van de ingezette hervormingen. Zo blijft Nederland een land dat iedereen kansen en vertrouwen in de toekomst biedt. Daaraan werkt de regering samen met u. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen …”
    Om deze tekst in stand te houden zou het wijs zijn om Nederland niet te beknorren of neer te halen over het verleden dat achter ons ligt. We hebben als onderdanen en bewindvoerders nog een hele lange en onbekende weg te gaan. Steunt elkaar daarom!

    Een anonieme quote zegt:
    ~Use your imagination to focus on future dreams,
    not to torture yourself with thoughts of
    what should have been or
    what could have been.

    En toen was er koffie.

   • Jan A. Somers zegt:

    “verkopen/overdragen/ alsof het een bv is.’ Zo werd er ook niet over gedacht! De gemengde commissies die dit moesten uitzoeken zijn direct na Linggadjati begonnen en met onderbrekingen tijdens de politionele acties er mee door gegaan tot de RTC. Daar zaten evenveel Indonesische ambtenaren in als Nederlanders. Die zijn er samen uitgekomen. Heel veel werk. Dat blijkt ook uit de lange duur van de RTC, begonnen op 23 augustus, klaar op 27 december. En op de RTC hadden zij alleen nog maar te accorderen over kant en klare stukken, inclusief vertalingen. Een voorbeeld van het vele werk: Er was een Indische staatsschuld die over heel de wereld was terecht gekomen. Het was veilig spaargeld/beleggingen met Indische activa (over te dragen aan de RIS) als onderpand. Geen Nederlandse activa!. Er moest gerekend worden aan de aftrek van de kosten van de militaire acties, er moest e.e.a. geregeld worden over de eigenaren van die staatsobligaties. Die staatsschuld moest enigszins worden gerelateerd aan de activa (onderpand, overgedragen aan de RIS) die nog niet financieel waren afgeschreven. En de RIS was geen vijand meer, door Nederland voorgedragen als lid van de VN, een bevriende natie. En die RIS is ook helemaal akkoord gegaan met deze afwikkeling, zonder enige dwang. Dat laatste was niet eens mogelijk, zij waren de ‘winnaars’. In een volkenrechtelijke setting is er geen plaats voor sentimenten! Er zijn geen good en bad guys, alleen volwassen mensen die er samen proberen uit te komen op een manier die door hun achterban wordt geaccepteerd. Ook aan Indonesische kant. Dat wij hier nu af en toe er moeilijk over doen is heel normaal, maar als je samen aan het werk bent moet je werken zoals het hoort. Er samen uit komen. En dat is gelukt! Bij de soevereiniteitsoverdracht waren er geen vijanden, alleen partijen. Die het glas hebben geheven op de goede afloop.

   • ronald Thumann zegt:

    in 1956 heeft de Hoge Raad gesteld dat niet Nederland maar Indonesie verantwoordelijk zou zijn voor de uitbetaalde soldij van KNIL-militairen. Indonsie wilde niet betalen en mitsdien had Nederland -partij bij het verdrag- Indonesie moeten dwingen bedoelde soldij alsnog uit te betalen. Echter door de Tractaat van Wassenaar 1966 heeft Indonesie 600 miljoen gulden betaald aan Nederland ter finale kwijting van de schade die Indonesie voor 1962 hadden berokkend aan Indische Nederlanders en om die reden vanaf 1966 Nederland verantwoordelijk is (geworden) voor alsnog uitbetalen van de KNIL-militairen. Nederland is dus gehouden om alsnog het soldij van voormalige KNIL-militairen te betalen.

 63. Sylvie Franken zegt:

  Mijn vader van 93 jaar krijgt ook deze compensatie, ik vind dat dit veels te laat komt, wat hebben oudere mensen hier nu zelf aan op deze hoge leeftijd, sommige zitten aan bed gekluisterd of in een rolstoel aan een zuurstoffles…..en gezien hoe vrijgevig indische mensen zijn, de meeste geven het weg aan kinderen en kleinkinderen. Ik wil toch dat mijn vader van zijn laatste tijd, jaren, nog kan genieten van dit geld. Ik ga kijken wat mijn vader hiermee wil doen. Hij wilde het eerst verdelen tussen ons kinderen, maar ik vind dat hij er eerst zelf van moet genieten, NIET VERDELEN, MAAR VOOR ZICHZELF HOUDEN, hij heeft er ook recht op en hij heeft veel ellende gehad in het jappenkamp. Eerst zelf leuke dingen doen vind ik. Hij moet eerst aan zichzelf denken. Geld kan zo lelijk zijn…….ik verwacht nu al weer ruzie in de familie van mijn vader omdat ze op dat geld azen…..vreselijk Gewoon, altijd weer dat geld, krijg je dat weer, en wij zullen niet de enigsten zijn.

  • Joyce Garforth Dankmeyer. zegt:

   It is your father’s money. I sincerely hope that there is something very special, that he still would like to do/experience and that his wish can be fulfilled. Bless him 💥

  • Zijhart zegt:

   Ik heb gisteren artsen gesproken, en mijn opa gaat hopelijk binnenkort naar Indonesië. Met zijn 92 jaar. Hopelijk daar lekker genieten van zijn oude dag. En inderdaad zo veel mogelijk opmaken. Dat heeft hij verdiend.

  • A.J.F. Geraerts zegt:

   indien je vader niet egoistisch is op zijn leeftijd zou hij geld wat voor hem teveel is verdelen onder de kinderen kleinkinderen enz. ik ben 92 jaar veel geld had ik nu al verdeeld onder de kinderen anders komt de fiscus wel het geld ophalen

 64. Indisch platform wanneer krijg ik eindelijk de back pay ben geboren op 14 juli 1924 door de oorlog studie misgelopen. Bij begin van de oorlog bij de LUCHT BESCHERMING DIENST iedere dag hoor je via radio kom bij de MARINE. ben dus gegaan NA 2 MAANDEN CAPITULATIE dus geinterneerd,na de oorlog niet meer aangenomen had geen papieren na de oorlog niets van de marine ontvangen. Sta met een been in het graf, en met mij vele anderen.

 65. Willem Franck zegt:

  BERAK

  Een van de rituelen bij elk bezoek aan Oom is dat ik alle oude kranten doorloop omdat hij deels de binnengekomen post sinds enige tijd daartussen bewaart. Zo ook afgelopen woensdag.
  En ja hoor, bingo, een grote, ongeopende envelop. Twee brieven erin. Eén brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En de andere van de SVB.
  Oom behoort tot de “gelukkigen” die € 25.000 (belastingvrij; oh, wat een goedheid) ontvangen (is ook al daadwerkelijk binnen) als tegemoetkoming uit de Uitkeringsregeling Backpay. “Het betreft een eenmalige finale morele genoegdoening aan rechthebbenden.”, zo staat in de brief.
  Sodemieter op met dat “morele genoegdoening”. Het betreft gewoon een compensatie voor achterstallig (lees nooit uitbetaald) salaris aan medewerkers van het toenmalige Nederlands-Indisch Gouvernement (lees Oom’s KNIL-tijd).

  Hoezo “morele genoegdoening” 70 jaar na dato?

  Hoezo finale genoegdoening aan een man die bijna 3 jaar de wreedheden heeft moeten ondergaan in de Japanse gevangenkampen. Een man, die zijn verdere leven lang (en nog) last heeft (gehad) van rugproblemen doordat hij ondervoed en in een slechte conditie veel te zware arbeid voor de Japanners moest verrichten bij de aanleg van vliegvelden (nooit erkend!). Een man, die zijn verdere leven lang (en nog) last heeft (gehad) van gehoorproblemen ontstaan door ernstige gebreken aan het trommelvlies van zijn rechteroor (de Japanse bewakers sloegen vaak keihard met de vlakke hand tegen de zijkant van je hoofd als je naar hun mening niet hard genoeg werkte; ook nooit erkend!).

  Hoezo durven jullie over “morele genoegdoening” te spreken nu er nog maar een zeer beperkt aantal rechthebbenden in leven is. Jullie schurken van Nederlandse regeringen en volksvertegenwoordigingen die deze kwestie net zo lang hebben weten te rekken totdat de financiële impact voor jullie bekrompen geesten overzienbaar was.

  Wellicht heeft Oom – bewust/onbewust – toch gewacht met doodgaan totdat dit er was?

  Ik heb Oom (93) woensdag de brieven laten lezen. Ik heb de brieven aan hem voorgelezen. Ik heb andere stukken over deze kwestie aan hem voorgelezen. Ik heb het op verschillende manieren geprobeerd aan hem uit te leggen. Oom vatte het niet meer. Ik probeer het bij mijn volgende bezoeken nog wel een paar keer, hoor.

  En wat nu met dat geld?
  We hebben er woensdag avond wel even met z’n drieën lol over gemaakt. Met zijn favoriete verplegende (een half Surinaamse, half Nederlandse jongedame; Oom is nu eenmaal gek op vrouwen met een tintje) erbij. “Waar naartoe zou je met haar op vakantie willen, Oom?” “Nee, niet naar Indonesië. Ook niet naar Suriname. Naar Hawaï (waarheen hij zijn laatste grote reis met zijn Dee ooit heeft gemaakt).” Oom glunderde erbij van oor tot oor en gaf spontaan zijn lievelingsverplegende een teder kusje op haar wang (“Dat doet hij wel vaker, Willem. Vind ik prima, hoor.”).
  Helaas voor Oom en haar (?) zit zo’n trip er gezien zijn conditie niet meer in. Misschien heeft hij er die nacht een mooie, natte (kan dat nog op die leeftijd?) droom over gehad.

  Heb even gedacht aan een schenking aan een of ander goed doel. Ik weet het niet in dit geval?

  Kan ook voorstellen aan Oom dat ik het bedrag maar ga pinnen. En dat hij met die briefjes in de komende periode z’n gat afveegt (oh nee, laat vegen want ook dat kan hij inmiddels niet meer zelf) als hij heeft zitten “berakken”. Wel eerst met hem overleggen in welke coupures ik het bedrag zal opnemen (50 = 500x, 100 = 250x, 200 = 125x of toch maar 500 = 50x). Hoeveel tijd denkt Oom nog te hebben om op dat geld te schijten?

  In relatie tot “moreel” kan ik maar één begrip bedenken.
  “Morele geruststelling”. Morele geruststelling voor onze eerzame leden van ons eerzame kabinet en onze eerzame volksvertegenwoordigers, die toch dagelijks zo hard in de weer zijn om onze Nederlandse waarden en normen overeind te houden. Zodat jullie ook hierover onder het genot van een goed glas, een bescheiden hapje en vooral een gerust hart tegen elkaar kunnen zeggen: “Klaar. Afgerond. Zand erover. Met of zonder stront eraan.”

  • Ælle zegt:

   “When a fellow says it ain’t the money but the principle of the thing, it’s the money.”
   ~ Artemus Ward, een satiricus; zijn echte naam is Charles Farrar Browne, de eerste stand up comedian

 66. RLMertens zegt:

  Voor een 98 jarige ex,krijgsgevangene om een backpay aanvraag formulier ( per email) opgevraagd. Per email bericht ontvangen( alhoewel per staatsblad gepubliceerd) dat deze formulieren nog niet aanwezig zijn!
  Nog even geduld, tot…….?

 67. hopenlijk zal ik nu wel snel bericht ontvangen mijn hoop is nu gevestigd bij STIGTICH INDISCH PLATFORM heb heden gemaild ik hoop dat zij voor mij en de anderen moeite willen doen dit bedrag van de BACK PAY te willen reliseren dank dank dank ook van alle andere gerechtenden

 68. MK zegt:

  Allen die geleden hebben in de Jappenkampen, dus ook wij als kleine kinderen en nu nog last ervan ondervinden, vader Burma spoorweg, moeder van ellende in het kamp gestorven zouden het ook moeten kunnen ontvangen, dus alle erfgenamen.
  Ben blij dat u het hopelijk ontvangt.
  Dank dank dank voor alle andere gerechtende????? Vraag me af!

  • Joyce Garforth-Dankmeyer zegt:

   Ook mijn vader was in de Jappen gevangenis. Mijn oom die dokter was stierf als gevolg van TBC die
   Hij opgenomen heeft van de gevangenen. Mijn vader was een held omdat hij de Nederlandse troepen en Nederlandse Regering kon verwittigen van gevaar. Dit heeft Koningin Wilhelmina hem nog voor
   geëerd.

 69. hoeveel moet je verdiend hebben om voor de back pay in aanmerking te komen de diernstplichtigen hadden toen een soldo van 1,75 gulden perweek de beroeps soldaat 3,75 b ij de L.B.D( Luchtbeschermingsdienst). afdeling radio luisterdiensteo krijg je een vergoeding van 7.5 gulden per maand,helaas door de chaos bij de betalingsdienst niets ontvangen en omdat dit een vergoeding is zou ik geen BACK PAY ontvangen. van mijn Marine Opleidings diensttijd was 18 gulden per maand . na de oorlog geen cent ontvangen van de MARINE had geen papieren en was pas 1n mei 1946 vrij gekomen van gevangenskampen

  • Joyce Garforth (geboren Joyce Dankmeyer) zegt:

   Het bovenstaande moet je natuurlijk vermenigvuldigen met de currency van nu, at least, want vergeet niet, dat je menige properties in Indonesia had moeten achter laten. Ook was het zo, dat alle vluchtelingen, die kleren, voeding and huizing kregen van de Nederlandse regering, de Nederlandse regering moesten terug betalen, wanneer ze een baan hadden. Ongelovelijk gewoon hoe de asielzoekers van tegenwoordig een uitbetaling krijgen. Wat een verschil met onze tijd. Ik ben nu 76 jaar, maar heb alles nog goed in mijn hoofd. Anders kon ik dit alles niet, zelfs in het Hollands, schrijven. Alhoewel ik al 50 jaar in Australie woon. En geloof het maar ik werk nog steeds om mij in het leven te houden.

 70. RLMertens zegt:

  Na indiening van de ingevulde aanvraagformulieren voor een 98 jarige, verkreeg hij na 2 weken
  ( na een telefonisch navraag) een bericht: De aanvraagformulieren zijn inderdaad ontvangen en er zal binnen 13(!!) weken een beslissing worden genomen. Navraag hierover blijkt dat dit termijn wettelijk(!) is bepaald. Bij eventueel antwoord om nadere informaties geldt na indiening wederom een antwoord termijn van 13 weken. Navraag of er ook nog maximaal termijn is voor de totale afhandeling werd niet concreet beantwoord. ‘Hangt ervan af etc… Een folder erbij van begrafenis ondernemer; Inget matti zou zeker niet mistaan.

 71. Willemina zegt:

  Ben een kind van KNIL militair. Ook mijn vader heeft gewerkt aan de Birma spoorweg. Hij heeft daar enorme trauma’s van overgehouden en ook nooit geen salaris ontvangen.
  Helaas is hij al weer heel wat jaren geleden overleden. Ik weet dat hij gewild zou hebben dat als de regering eindelijk zijn achterstallige salaris gaat betalen dat ik daar werk van zou maken.
  Ik las hierboven dat ik een aanvraagformulier moet invullen op http://www.svb.nl/
  Waar precies staat dat formulier en hoe heet het?

 72. Ælle zegt:

  Nooit geen is altijd wel

 73. LABroekman zegt:

  Tot mijn verbazing lees ik niets over de uitbetaling aan nazaten van degeen die al overleden zijn zoals onze Vader wiens geboorte dag wij vandaag gedenken. Als knill militair kwam hij In 1945 terug van Birma en is aan de gevolgen daar aan overleden. Wij, zijn gezin, kwamen net uit het Japankamp. Het zou een regelrecht schandaal zijn als er niet aan hem en zijn nazaten gedacht wordt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s