‘Sedert maart 1942 niets meer vernomen’

Vanaf 30 oktober 1945 werden in het Bataviase Dagblad opgaven gedaan van tijdens de Japanse periode overleden personen. Naarmate de lijst langer werd, groeide het besef dat van duizenden het lot nog niet bekend was. Een maand later besloot het blad ruimte te geven aan individuele oproepen om inlichtingen. Tot medio 1945 werden vele honderden, misschien wel duizenden, berichten geplaatst. Alle even zo vele persoonlijke drama´s, samengevat in enkele regels. We publiceren hier de oproepen van 1 maart 1946:

Het Dagblad, Batavia, 1 maart 1946

Het Dagblad, Batavia, 1 maart 1946

x

Mevr. E. Hemsing – te Kolsté, Tjitaroem 8, Tjidengkamp, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent het overlijden van Ch. Hemsing, 1st. sld. op 17 Mei ’43 te Takanon, Thailand.

R.L.v.d. Hoeven, milt. matr., Queens Mansions 364, Beaconsfield, Parade, Melbourne (Australië), verzoekt inlichtingen omtrent fam. R. E. v.d. Hoeven, laatst bekend adres: Soerabaja Kotta.

J.J.A. Melger, opzichter V. en W., Molenvliet 2, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. M. E. Melger-Leyting met 2 kinderen, tevens omtrent M. L. Leyting, mevr. S. Leyting, mej. R. Leyting en mej. R. Simon. Laatst bekend adres: Kedoengpoetriweg 16, Poerworedjo.  

Zij, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent mevr. de wed. D. van Battum, laatst bekend adres: Lembangweg, Batavia: mevr. de wed. Annie Schoevaart-Ramerman, eigenares hotel Embong Woenggoe, Soerabaja; mevr. J.C. Timmers-Boom en Henk van Kakum Hesterman, beiden Nicolaas Maeslaan 12, Bandoeng; mevr. Martine Vels, laatst bekend adres: hotel „Berglust”, Tjimahi; mevr. S. Verbart-Mariama, laatst bekend adres: Gempolwetan 66, Bandoeng en mevr. J. Letteboer-Verbart, laatst bekend adres: Hospitaalweg, Tjimahi, wordt verzocht deze te doen toekomen aan het Centraal Informatie Bureau v.h. Ned. Ind. Roode Kruis, Koningsplein West 3, Batavia.

W. Slump, kok „Valley Road”, Area 111, Balikpapan, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. J. A. Slump-Mauer en 2 kinderen. Laatst bekend adres: Tempel Soekoredjo gang I No. 78, Soerabaja.

Mevr. N. de Groot-Blackstone, verzoekt ten behoeve van mevr. G. Meijerink-Schoneville, inlichtingen omtrent het overlijden van F. Meijerink in April ’45 te Pakan Baroe (beroeps militair hospitaal-dienst). Voorts omtrent H. A. de Groot en H. M. de Groot-Beukelman met 4 zonen, die vanuit Semarang per trein richting suikerfabriek Modjo-Ajoeng (Modjokerto) zijn vertrokken. Sindsdien niets meer vernomen. Inlichtingen te sturen naar Wilhelminakamp, Singapore.

Mevr. G.M. Middelkoop, van Deventerschool, kamp, Nieuw Tjandi, Semarang, verzoekt nadere bijzonderheden en inlichtingen omtrent het overlijden van H.B.A. de Kramer, militie soldaat op 16 Nov. ’43 te Canbury, Siam.

Mevr. M.J. van Hoorn-Doornweerd kan bijzonderheden omtrent J.F.A. van Hoorn, overleden 30 Dec. ’43 in Nagasaki verkrijgen bij I.A.L. Wiewel, Wachtmeester 1ste kl. Area 11, kamp 4, Balikpapan.
N.V. Lindeteves Stokvis, Menteng 34, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent Marie Kreumer en mevr. Elisabeth van Straten, laatst bekend adres van beiden: Prinsstraat 21, Soerabaja.

Soldaat W.H. Boschman, 3de coy. 3de peleton, L.S.K. Prins Bernhardkamp Changi — Singapore, S.E.A.C, verzoekt inlichtingen omtrent J.H. Boschman, H.N. Boschman-Wiardi en Mej. N.E. Boschman, laatst bekend adres: Sinagarweg 8, Tiibadak.

E.A.M. Watchman, militie soldaat Sportclub Bangkok, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. L. G. Watchman-Tarongi, Soemenep, Madoera.
Ir. C.H.A. Dessauvagie, Balistraat 6, Bandoeng, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. E. Dessauvagie-Schuilenburg met 3 kinderen, laatst bekend adres: Ambenganweg 35, Soerabaja.

Mevrouw E.J. Hermsen, Studententehuis Pegangsaan, Batavia, verzoekt inlichtingen betreffende het overlijden van haar echtgenoot H. F. Hermsen, L. sgt., gestorven te Kuie, Thailand op 31-7-1943.

J.C. Jansz, Laan Trivelli 57, alhier, verzoekt inlichtingen omtrent mej. B.A.W. Jansz, geïnterneerd geweest in Ambarawa en na de capitulatie naar Magelang vertrokken.

W. van Royen, Bilderdijkstraat 688 Utrecht, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. Wilhelmina Adriana van Royen-de Bruyn.

Mevr. J.A. Bruyne-Lammers, c/o N.I.W.O.E. Kembla Building, Sydney, verzoekt inlichtingen omtrent H. G. Quik en mevr. E. Quik-Lammers.
Roode Kruis, Koningsplein Zd. 4, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent Mej. T. Berkholst.

J. v. Betuw, N.E.I. Airforce, Bundaberg, Australië zoekt contact met mevr. S. van Betuw-Kempf, die op 3-1-’46 per vliegtuig van Semarang naar Batavia is vertrokken.
Roode Kruis Koningsplein Z. 4 afd. Informatie vraagt inlichtingen omtrent Lenie en Hannie Ament.

A.B. Kappers, c/o m.s. „Tabian” (S.M.N.) marine-etablissement, Soerabaja, verzoekt tegenwoordig adres van mevr. L. Kappers-Dumas. Laatstelijk Nijlandweg 18, Bandoeng.

J. de Jong, c/o m.s. „Tabian” (S.M.N.) marine-etablissement, Soerabaja, vraagt tegenwoordig adres van mevr. Th.M. de Jonge-van Bosse. Laatst bekend adres: Tjisahat, Soekaboemi.

Mevr. H.Ch. Strijland-Jacobs, Tjideng Hospitaal, Batavia, zoekt contact met J. Strijland, opperwachtmeester. Laatst bekend adres: Tjimahi.

J. Dijk, Parkhotel, Rijswijk Batavia verzoekt inlichtingen over mevr. G.J. Bokma-Dijk, overleden in een kamp te Batavia in Juni ’45 en Dr. H. Bokma over wiens lot niets bekend is. Beiden afkomstig van Indramajoe.

Mevr. E.C. Moll-Vasseur, Irenekamp I, Blok F, Nee Soon, Singapore, verzoekt inlichtingen omtrent F.F. Moll. Laatst bekend adres: Goebeng Blvd. 98, Soerabaja.

E. ten Wolde, Eur. brig. 50ste bat. 3de cie., 1ste peleton, Pare-Pare, Pinrang, Celebes, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. E.E. ten Wolde-Weiss en J.Ph. ten Wolde, laatst bekend adres: Noorderkampementstraat Bandoeng.

Kees van Willigen, ptc. 1621115, deelt mede aan W.R. van Willigen, momenteel geïnterneerd te Djokja, dat hij met vrouw en kind verblijf houdt te Tandjong Pandan, Billiton.

Zij, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent mevr. J. Bergsma-Duran en 6 kinderen, laatst bekend adres: Ketabang 20, Soerabaja; mevr. J. M. van Rijsinge-Endeman, laatst bekend adres: Tjiateul Koeion 50, Bandoeng; mevr. A. C. Heil-Koster en kinderen; mevr. Eha Soendan en 4 kinderen; en omtrent W. van Foeken, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met het Centr. inform. bureau v.h. Ned.- Ind. Roode Kruis, Koningsplein West 3, Batavia.

Mevr. E.P. Nierop-Nering Bögel, Tjimahiweg 23, Batavia, verzoekt nadere inlichtingen omtrent het overlijden van A.B. Nierop, mil. serg., op 26 April ‘1944 in Fukuoka-kamp.

Lodewijk Wedding (1904-1944) overleed a/b van de Junyo Maru, 18 september 1944

Lodewijk Wedding (1904-1944) overleed a/b van de Junyo Maru, 18 september 1944

Mevr. E. Wedding-Coenraad, Tjimahiweg 23, Batavia, verzoekt nadere inlichtingen omtrent L. Wedding, 1st. sld. verpleger, vermist tijdens transport naar Sumatra op 18-9-1944.

Mevr. P.A. Bergmann-Romback, Koningsplein Zuid 49, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. J. Bergmann-Persijn en 2 kinderen, laatst bekend adres: Pakoeningratan 19a, Djokja; mevr. B. Bergmann-Mirhardt en 4 kinderen, mej. C. E. Bergman, allen laatst bekend adres: kamp Klitren, Djokja; mevr. Bianchi-Bergmann en 2 kinderen, laatst bekend adres: Oengaran; en omtrent J. F. B. Bergmann, milicien soldaat, en E. W. E. Bergmann, 1st. sld., beiden Maart ’42 geïnterneerd te Djokja.

L. Boomgaart, 2de luit. Borromeus Ziekenhuis, Bandoeng, verzoekt inlichtingen omtrent D. van Eek, 1st sld. ten tijde v.d. oorlog vermist ter Westkust van Atjeh.
Zr. J.J. Snijder, Tjikinihospitaal, Radensalehlaan, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. L. van Leijen en kinderen, laatst adres: Eschauzierkantoor, Modjokerto, of p.a. mevr. H.
Gerhke, Celebesstraat, Lawang.

Mevr. de wed. M.E. Sen, Mil. hospitaal zaal IV, Batavia, zoekt contact met Jane Teigler, echtgenote van Teigler, Off. b.d. K.P.M.

Mevr. A.J. Koene-Baars, de Ruyterlaan 26, Medan, verzoekt inlichtingen omtrent J.W. Koene, serg. inf., ontvlucht uit het krijgsgevangenkamp Bandoeng in Maart 1942.

C.H.Th. Salomon, serg. Prins Bernhard detachement Singkawang (W. Borneo) verzoekt inlichtingen omtrent mevr. M. Salomon-Kleian, laatst bekend adres: Pandekloewih 8, Poerworedjo.

R.A. Toorop, Batoetoelis 55, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent P.A. Da Graça en 5 kinderen, laatst bekend adres: Lodji Wetan Tengah 32, Solo.

Ruytenbeek, tijdens internering verpleger geweest in het militair hospitaal Tjimahi, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met T. van der Sluys, Grisseeweg 37, Batavia, e.e.a. in verband met persoonlijke eigendommen van Hr. Vis.

Mej. H.G. Vossenaar, Borromeusziekenhuis, Bandoeng, verzoekt inlichtingen omtrent Zr. R. Leurs en Zr. L. Visser, laatst bekend adres: kamp Lampersari no. 16, Semarang.

Mevr. A.G.E.M. Bosch-Roetert Steenbruggen, K.P.M. logeergebouw, Molenvliet, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. C.E.J. Bosch-Kampmeinert, laatst adres: onderneming Sbr. Goetje Pandaän; en J. Bosch-van Tengnagel de Raad met Ansje, laatst bekend adres: s.f. Balong Bendo, Modjokerto. Voorts omtrent het overlijden van G.L. Bosch in Bankon te Semarang op 23 Dec. ’44.

H.M. Tersteege, mil. apotheker, Regentesselaan 8, Palembang, verzoekt inlichtingen omtrent overlijden, persoonlijke brieven en bezittingen van mevr. E.S. Immink-Tersteege in ’45 te Semarang en van W.J. Immink, 1. matr., overleden 16 Jan. ’43 in Birma.

J. Ensing, 1st. sld., co. Dutch post-office, Bangkok, Siam, (Pratchaikamp), verzoekt inlichtingen omtrent het overlijden van mevr. A.E. Ensing-Westerlaan, 23 Maart ’45 in kamp 6, Ambarawa.

E.W. Bot-van Hal, St. Carolus ziekenhuis, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent E. Vos-van der Auwera en Robbie. Laatst bekende gegevens: Ambarawakamp, vanwaar als zieke vermoedelijk naar Soerabaja vervoerd.

Adrianus Hendrikus Starreveld, overleed, 19 jaar oud, op 6 maart 1942 bij de Tjiater-stelling boven Bandoeng.

Adrianus Hendrikus Starreveld, overleed, 19 jaar oud, op 6 maart 1942 bij de Tjiater-stelling boven Bandoeng.

J. Starreveld, Ampasietweg C. 15, Tjidengkamp Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent A.H. Starreveld, mil. serg. 1ste klas, ingedeeld bij de 2de comp. 5de bat. inf. Sedert 4 Maart ’42 niets meer vernomen.

Mevr. H. Esser-Schiebel, Viosplein Zuid 4, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent H. Esser, door de Kempeitai Banjoewangi weggehaald vanuit het interneringskamp Kesilir.

B.H. Ockerse, 1st. sld., ex-P. O. W., Oranjelaan 22, Palembang, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. L. Ockerse-Thèpass en dochtertje Louise Iris, laatst bekend adres: p.a. fam. F. Seket, suikerfabriek Ngadiredjo, halte Kras, Kediri.

Centraal informatie bureau v.h. Ned. Ind. Roode Kruis, Koningsplein West 3, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. A.L.J. Karelsz-Tjioe, laatst bekend adres: Boengoeweg 50, Bandoeng; Pieter en Huibert Jan Nieuwenhuis, beiden in Bandoeng geïnterneerd geweest en waarschijnlijk vandaar vertrokken; fam. R.W. Werleman, laatst bekend adres: Kedongdongstraat 3, Soerabaja; mevr. N. C. Werleman-de Moet en kinderen, laatst bekend adres: Mawarstraat 29 Soerabaja, zich vermoedelijk bevindende in Derxstraat 5, p.a. dr. Augusdin, Soerabaja; Eduard Therik, van kamp Kesilir waarschijnlijk naar Tangerang, Bandoeng, Tjimahi of Ambarawa; mevr. J. P. de Jong-Epon, vermoedelijk wonende in Oost-Java; mevr. E. Hercules-v.d. Steen,, laatst bekend adres: Niasstraat 56, Soerabaja; mevr. J. F. Hercules-Delhoussen, mej. M. Hercules, Ronnie Hercules, allen laatst bekend adres: s.o. Ngadiredjo, halte Kras bij Kediri; en mevr. J. Gunning- Hercules, laatst bekende woonplaats: Solo.

P. Postma, 1st. sld. kamp sportclub Bangkok, Siam, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. A. Postma-Blaset en 3 kinderen, laatst bekend adres: fam. Scholtmeyer, Randoealas 8, Klaten, of vermoedelijk bij mevr. de wed. Kerckhove, kampong Pelem te Ngawi.

Mevr. C.F.A. Jollie-Keizer, Scottweg 4A, Batavia, verzoekt nadere inlichtingen omtrent Jan van Leeuwen, marinier 111, vermoedelijk overleden op 5-3-42 te Kertosono.

F.C.J. Berkel, Eur. serg. 1ste cie. tent 151, Beatrix-kamp, Singapore, verzoekt inlichtingen omtrent Siti Berkel, Kesambi 121 Cheribon, vermoedelijk verblijfhoudende in de kp. Pengoeng, Zuid Cheribon.

R.A.H. Erkelens a.b. „Oranje” verzoekt inlichtingen omtrent huidige verblijfplaats van zijn dochter, Mevr. A.E. Kros-Erkelens, laatst bekend adres Tjimahi-kamp Batavia.

A.M. Pijttersen — Semarangweg 10, Batavia, verzoekt adresopgave van den Hr. en Mevr. F. H. Pijttersen-Zevenbergen op 21-12-45 per vliegtuig van Semarang naar Batavia vertrokken.

A.W.N. Schravendijk, Laan van Nieuw Oosteinde 278, Voorburg, verzoekt inlichtingen omtrent Wilhelmus Anthonius Schravendijk.

J.A. de Rooy, Mil. Sld. Stb. Nr. 27118, Tamuan Camp. „A” Branche. H.Q., Bangkok, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. H.A. de Rooy – de Pauw en 1 kind.

Mevr. A.H. Rikumahu-Tentua, kamp Kerkstraat, Padang, verzoekt inlichtingen omtrent de dames E. C. en J.M. Tentua en H. Perretsz-Perretsz, laatst bekend adres: Heemskerckstraat 8, Soerabaja, fam. R. L. Tentua, mej. M. J. Tentua, laatst wonende te Lawang, L. R. Tentua, laatst bekend adres: Kalianget en mej. R. Rikumahu en zusters, laatst bekend adres: Tjoelanweg 6, Batavia.

A. Schouten, Lombokweg 66, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent M. Schouten en Gerard, laatst adres: interneringskamp Tjimahi, en omtrent Leni Schouten, laatst adres: kamp 9 Banjoe Biroe.

J.M.A. Rijken, Klappa Kampit, Billiton, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. de wed. Nora Brosky-Bommel en 2 kinderen, laatst bekend adres: Kebon Tiboe, Tasikmalaja.

Mevr. J. H. Ekelmans-Vos, Tjimahiweg 4, Batavia verzoekt inlichtingen omtrent Janny Renalda, van Ambarawa geëvacueerd v/m naar Batavia of Singapore.

R.G.L.Ch. Hoffman, Oud Gondangdia 23, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent R. H. Hoffman, employé bij de H.V.A., Vezelonderneming Laras, Serbalawan, Medan.

F.G. Krijgsman, Juliana-flat k. 7, Palembang, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. C. Snijder en, zijn 2 kinderen: Johny en Maby, laatst adres: Van Sandickstraat 12, Soerabaia.

A. Jardez, a/b H.N.M.S. Jan van Brakel, p/a Marine postkantoor Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent W.R. Jardez; mevr. M.T. Bos-Jardez en P. Bos met 2 kinderen, laatst adres: Wetselaarsweg 30 Buitenzorg.

Ch.L. Nieuwenboom, a/b H.N.M.S, Jan van Brakel, p/a Marine postkantoor Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. L. Nieuwenboom met 3 dochters, laatst bekend adres: suikerfabriek Tjomal te Tjomal.

Woningbureau Versluis, Emmapark 5, Soerabaja of Javaweg 400, Batavia, verzoekt nadere inlichtingen omtrent den wd. agent van Malang J.J. v.d. Hout, laatstelijk te Bandoeng.

C.Q.H. Brookman, milt. Wmr. Area 2, kamp 2, Balikpapan, verzoekt inlichtingen omtrent W. F. D. Brookman, echtgen. en 3 kinderen, laatst adres: Bilitonsrraat 8, Madioen.

E.L. van Beest, Doorgangshuis, Palembang, verzoekt inlichtingen omtrent A. v. Beest-Hoogendijk, laatst bekend adres: Broederschool, Semarang.

Mevr. L. van der Burg-Neumann, Logeplantsoen 4, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. G.E.M. Neumann-Plijnaer, mevr. M. M. de Haas-Neumann en Marti, vroeger Ambarawa kamp 6, thans vermoedelijk Semarang.

Fam. F. Mesman, Daeng Tompostraat 29 A, Makassar, verzoekt inlichtingen omtrent fam. G. Broere- Alesman, laatst bekend adres: Soember Waras, Lawang, en omtrent fam. J. Mesman-Storm v. ’s Gravezanden, laatst bekend adres: Soerabaja.

Willem Gerard Keim (1906-1942) overleed op 9 maart 1942 in Straat Madoera, a/b van Hr. Ms. Jan van Amstel

Willem Gerard Keim (1906-1942) overleed op 9 maart 1942 in Straat Madoera, a/b van Hr. Ms. Jan van Amstel

O.Th.R. Davies, p/a Amacab-kantoor Padang verzoekt inlichtingen omtrent W. G. Keim, laatst bekend adres: Magelang, waarna opgeroepen voor den onderzeedienst; en omtrent mevr. C.F.M. Keim-Ruempol Hamer en Jimmy.

Mevr. M. Onnen-Bouwmeester, Scottweg 1,3, flat 26 c, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent I.J. de Graaf en H.C. de Graaf-Bouwmeester, laatst adres: Villa „Bella Vista”, Batoe bij Malang.

Mevr. J. Herman-van Zanten, Nieuwelaan 5, Kramatkamp, Batavia, verzoekt nadere bijzonderheden omtrent het overlijden van Jan Herman op 19 Dec. ’44 te Ambarawa.

Mevr. E. Glas-Thielsch, Noordwijk 35 binnen, achter lunchroom „Deana”, Batavia, verzoekt nadere bijzonderheden omtrent het overlijden van C. Glas, lst. marine, op 28 Februari ’43 in Bangkok, (Thailand).

Mil. sold. J. Braaksma, M.M.D. kamp 3, Balikpapan, verzoekt inlichtingen omtrent zijn echtgenote en dochtertje, laatst bekend adres: p.a. A. van Dijk, varkensfokkerij te Tjimindi bij Bandoeng.

Mej. Lies Bartels, laatst bekend adres: Riouwstraat 112, Bandoeng, wordt verzocht haar huidige verblijfplaats mede te delen aan het Centr. lnf. bureau v.h. Ned. Ind. Roode Kruis, Koningsplein West 3, Batavia.

L. Verbist, Beatrixkamp, Singapore, verzoekt inlichtingen omtrent fam. A.E.E. Verbist, laatst bekend adres suikerfabriek „Soedhono”, halte Geneng, Madioen en omtrent fam. P. J. Verbist, Progoweg, Semarang. Voorts omtrent fam. A. de Jong, Mritjan 44, Salatiga.

W. van der Leij, matroos, Marinekazerne Goarweg, Makassar, verzoekt inlichtingen omtrent M. van der Leij- Aan de Kerk en 3 kinderen: Laatst bekend adres: Djalan Andong 17, Salatiga.

Aan naaste familiebetrekkingen van de ondervolgende personen wordt verzocht zich in persoon danwel schriftelijk aan te melden bij het centraal inlichtingen bureau van het Ned. Ind. Roode Kruis, Koningsplein West nr. 3, te Batavia-C.: G.F. Ballenrijn-Bedding, G. Bank, P.J. Barkhausen, H. de Beer, J.H. van Beers, D. van den Berg, A. Bertling, W. Bley, B.A. Boerrichter, J. Blom, J.H. Boon, Boonstra, J. Bos, H. Bouts, J. van Brakel Buys, Broekhuizen, W. ten Cate, L.N.A.J.C. Chatelin, R. J. Coesel, D. Coopmans-de Valk, J.A. Corver, E.J. Corver, E.J. Desmeytere, S.J. Dibbets, E. Doorenbos, F.H.J. Doornik, van Dijk, Ds. van Dijk, J.W. van Dijk, D. Eisinga, G. Elzas, J.J.E. Emmerling, H.A. Enghien, J.M. van Es, Essen, G. van der Geld, G. Gül, E. Glazer Welsing, W. Groeneweg, van Haaften, A.J. de Haan, D.W. de Haan, Th. Hees, Nico Hendriks, H.G. Hesteren F.D. Heuvelink, N. Heyl, J. Hildebrand, C.C. v.d. Hoop, Th. van der Jagt, J.H. Jansen, R. Jansen, Jolly (?), W.G. de Jong, A. Kalkhuis, H. Kees, A.H.F. Kempen, A. Kerkhoff, A. Kenter, de Koek, D.O. van der Kolk, J. Koning, W. de Koning, J. Lagerwerff, P. Lagro, J.A. Lakerveld, B.J. Louis, A.F. van Maanen, M. Meyer, A.J. Michielsen, P. Niesten, P.L.J. Nieuwenhuysen, R. Niemeyer, F.J. Noordhoek Hegt, H.C.Ch. Nugteren F. Panen, Mr. H.A. Pet, P. Pet-v. Wijngaarden, L. Piso, H.C.A. Poublon, van der Putten, H.P.J. Rappagne, J. Reedijk, J.Reints Bok, C. Ringeling, A. J. Rolaf, Ch. van Roosmalen, A. Roossien, A. van Rooyen, Roosmalen, A. van Rijswijk, P.C. Schaaf, Scholten, Schouten E. Scholtz, W. Schultz, J.M. Schutte, M.P. Soeterik-Riga, W.H. Spanjaard, B.J.A. Stolk, P.J. Strethorst, Uys, R. Valkenberg P.Ch. Verloove, B. Vles, E. van Vollenhoven, J.G. de Vries, H.A. de Vries, C.G. v.d. Weele, J. Weigel F.A.I. Weyling, Wichers, L.A.N.H. Willemsen, J. Wip Dekker, J. Wittlick, D. Wouters, C. van Wijk, Wijnveldt, A. H. Yselmuiden, L. Zalingen, G. Zuidhof, W.Ch. Zuurdeeg.

F.J. Coumans, serg. maj. geweermaker, Area 2, kamp 11 tent A. 4 Balikpapan, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. C.C.J. Coumans-Pelz en 5 kinderen, laatst adres: Pringadi 6, Magelang.

E.E.A. Christiaan, mil. wmr. 1ste depot, Areaal 11, post 4, Balikpapan verzoekt inlichtingen omtrent E.M. Christiaan-Wetzel, laatst adres: Aloon-Aloon straat, Pasoeroean.

Zij, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent mevr. Letty Lammerts-van Buren, die net Tjideng kamp verlaten heeft zonder achterlating van adres, wordt verzocht zich te wenden tot het Centr. Inf. bureau van het Ned. Ind. Roode Kruis, Koningsplein West 3, Batavia.

Mevr. P. de Pauw-Wits, Goenoeng Sahari 38, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. D. Townsend-Wits en kinderen. Laatst bekend adres: Groote Postweg 582, Temanggoeng. Voorts omtrent Hr. J. Torenbosch en 2 kinderen, laatst bekend adres: Tjepoe.

Zij, die getuige zijn geweest bij het overlijden van Hr. J.F. Behre op 5-4–’45 te Semarang, worden beleefd verzocht zich in verbinding te stellen met mevr. H. Behre, kamp Tanah Abang 92, Batavia.

Mej. J.E. Grader, Scottweg 18, flat 26 B, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent P. Grader, mil. sld. staf 2 R. A., ex-P.0.W.-kamp Nakomphaton, Thailand.

Mevr. E. Kesting-Bouwman, Vr. hospitaal 10de bat., Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent J. F. Kesting a/b hospitaalschip H. S. M. „Vasma” te Hongkong.

H.J. Ottenhof, K.P.M. hospitaal Batavia, verzoekt J. Weijers, ex Amb. K 7, zich met hem in verbinding te stelllen.

P. Blink, serg. art. 1ste depot-art. werk-cie., Balikpapan, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. G. Blink- Smit en Popko. Laatst bekend adres: Merapiweg 13, Tjandi Semarang.

Kpl. Frits Th. Wede, staf 1ste bat. inf. Polonia, verzoekt inlichtingen omtrent H. Sarruco, echtgen. met 2 kinderen, laatst bekend adres: Tarakan.

Mevr. E. Meurs-Kops, Wilhelminalaan 1, Palembang, verzoekt inlichtingen omtrent C.H. Kops, horlogemaker, laatst bekend adres: Poenten, Batoe bij Malang.

Mevr. M.H. Westerkamp-Jansen, Helmerweg 1, Bandoeng, verzoekt inlichtingen omtrent mej. W.F. Jansen, laatst bekend adres: p.a. L. J. N. Gentil, Billitonstraat 55, Soerabaja.

Mej. A. van Geytenbeek, Hees, Nijmegen, verzoekt inlichtingen omtrent hr. Van Geytenbeek, die in Oct. ziek lag in hospitaal „Mater Dolorosa”, Batavia, kamp no. 24059, Inlichtingen te geven aan L.W. Tomasouw, blokleider blok 6, Evac. kamp 11, Xde bataljon, Batavia.

Mevr. C.A.H. Kroese-Winowattan, Tandjoenglaan 49, Batavia, verzoekt inlichtingen omtrent mevr. E. W. de Haas-Dom en kinderen, laatst bekend adres: Taman Oengaran 14, Malang, en omtrent mej. L. C. Dengering van Soerabaja naar Singapore geëvacueerd.

x

Dit bericht werd geplaatst in 3. Bersiap en Merdeka, 1945-1949 en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

17 reacties op ‘Sedert maart 1942 niets meer vernomen’

 1. Ælle zegt:

  Anno 2000: De afgelopen tientallen jaren zijn zeker 1.500 tot 2.000 Nederlanders onder verdachte omstandigheden verdwenen en nooit teruggevonden, zegt Irma Schijf van het landelijk bureau vermiste personen van de Nationale Politie tegen de Telegraaf.
  De registratie van vermiste personen is jarenlang een grote puinhoop geweest.
  De politie blijkt sinds 1946 geen landelijk registratie van vermissingen te hebben bijgehouden. Onderzoekers hebben er anderhalf jaar over gedaan om de cijfers op orde te krijgen.
  Elsevier;door Elif Isitman 24 nov 2014
  Er blijken de afgelopen tientallen jaren zeker 1.500 tot 2.000 Nederlanders te zijn vermist die nooit zijn teruggevonden. En het aantal criminelen dat opnieuw de fout ingaat daalt, maar komt dat door het kabinetsbeleid?
  https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist
  Vermist
  Sandra Garcia Geraldino
  45 jaar
  Sinds: 31-07-2015
  Vechtplantsoen Utrecht
  Sandra Garcia Geraldino
  Edwin Helsemans
  30 jaar
  Sinds: 26-07-2015
  Heemstede
  Edwin Helsemans
  Madjid Fotoehi
  53 jaar
  Sinds: 23-07-2015
  Hoogezand
  Madjid Fotoehi
  Goepi Akyuz
  17 jaar
  Sinds: 22-07-2015
  Leeuwarden
  Goepi Akyuz
  Vermiste kinderen
  Hier vindt u alle vermissingen van kinderen tot 18 jaar.
  Meer vermiste kinderen
  Vermiste volwassenen
  Hier vindt u alle vermissingen van mensen van 18 jaar of ouder.
  Meer vermiste volwassenen

 2. Jan A. Somers zegt:

  Het meest interessante vind ik de datum van deze krant. Bersiaptijd! Maar in Batavia was het toen (dacht ik) nog vrij rustig, vergeleken met Soerabaja.

  • Bill Zitman zegt:

   Toen, vlak na de Japanse capitulatie zich weder de behoefte deed gevoelen om te beschikken over eigen organen ter voorlichting van de geheel gedesorganiseerde Europese community, stond men inderdaad voor een haast onoplosbaar probleem.
   Verscheidene journalisten waren in de kampen bezweken, anderen hadden zo geleden dat ze niet in staat waren om weer aan het werk te gaan. Bovendien verbrak vrijwel alles wat nodig was om een krant te drukken.
   In Batavia werd met regeringssteun een begin gemaakt met het weder op de been helpen van de Europese pers door de uitgifte van Het Dagblad, dat eerst bij Kolff en later bij de Koninklijke Drukkerij De Unie op de Molenvliet gedrukt werd.
   Het Dagblad, dat eerst als twee pagina’s verscheen, was geheel bij de regering gefinanceerd en de redactie stond onder strikt toezicht van de Regerings Voorlichtings Dienst, welke vanwege de politieke situatie, haar invloed op de pers deed blijken.
   Later betekende wederverschijning van de Java Bode (Drukkerij De Unie) ook het einde van Het Dagblad.

   • Jan A. Somers zegt:

    ‘was geheel bij de regering gefinanceerd en de redactie stond onder strikt toezicht van de Regerings Voorlichtings Dienst,” Wie betaalt, bepaald. Dat is de gangbare norm.

   • Bill Zitman zegt:

    “Wie betaalt – bepaald” was weliswaar de reden dat Het Dagblad niet in de smaak van de Europese community viel. Uiteindelijk gebruikte de regering onze belasting centen om ons in duister te houden over de ware gebeurtenissen van die tijd.
    Willem Belonje, de hoofdredacteur aangesteld bij de regering, had zelf ook deze gevoelens en zijn felle critiek op van Mook’s beleid zag deze bekwame journalist ontslagen en het land uitgezet. Toen nam de Regerings Voorlichtings Dienst de redactie van Het Dagblad zelf in handen totdat ze ‘iemand’ gevonden hadden, die wel naar hun poppetjes wilde dansen.

 3. Nienke van Leur-Postma zegt:

  Ik hoop een dergelijke oproep ook terug te vinden m.b.t. mijn oud oom, Arend Postma (geboren: 28 januari 1904 – overleden op 30 of 31- december 1943),.. hoewel ik mij besef dat dit een verdrietige en langdurige taak wordt.
  Volgens informatie op zijn Japanse interneringskaart werd hij op 08 maart 1942 (Showa 17 = 1942, weet ik nu) gevangen genomen.
  Over de plaats van gevangenneming tast ik (nu) nog in het duister.
  De interneringskaart geeft aan: Banjar, vertaald als Ban’yaru. De naam Banjar komt voor in West-Java maar ook in Centraal Java : “Banyubiru (Semarang) -Banyubiru, also spelled as Banyu-Biru (in colonial times Banjoebiroe or Banjoe Biroe).”
  Volgens de kaart stierf hij op 30 december 1943, volgens de inscriptie op zijn graf – hij werd (uiteindelijk) begraven op de erebegraafplaats Pandu te Bandung – op 31 december 1943.

 4. Ik zou graag de familie van mevrouw Brouwers, magnetisch therapeute, willen spreken! Zij woonde in Batavia.

 5. Omstreeks 1975 vond ik een archief van mijn vader over teruggevonden (indische)NEderlanders die spoorloos verdwenen waren gedurende WW2 in de Jappen kampen en bersiap tijd . hij hield dit bij als een hobby met medewerking van een vriend ( de heer Melger) uit Rotterdam . zij deden dit met behulp van o.a. Indonesche en Javaanse kranten toegestuurd uit JKT . ook uit Australia en Canada werden gegevens gezameld ,het zit mij nog nader dat ik in geschreven handschrift las dat velen niet gevonden wilden worden en de narige zaken uit het verleden wilden vagen . zelf heb ik er een gesproken in Sydney in 1980 de heer van Leer uit Blacktown (Sydney).

 6. Henk ANTHONIJSZ zegt:

  Ik vraag me nog steeds af waar mijn oom Anthonijsz, {Pieter Karel) geboren 14-10-1889 is gebleven.Hij was kamphoofd van een kamp in Magelang. Heeft het kamp als WNI (Warga Negara Indonesia ) verlaten. Hij had een vrouw, zoon en dochter. Informatie bij het Rode Kruis heeft niets opgeleverd. Wie weet wat er met hen gebeurd is? Omgekomen in de Bersiaptijd???

  • Ælle zegt:

   Wanneer uw Oom als WNI (Indonesisch staatsburger) het kamp had verlaten dan zou u toch bij de Indonesische Regering uw antwoorden moeten zoeken en ze daar vinden. Het is denkbaar dat hij zich een volledige Indonesische naam heeft aangemeten. Het woord WNI komt of kwam reeds voor in de Indische Kamparchieven 1942-1948.
   Heeft U de Indonesische ambassade reeds benaderd? Zij kunnen u verder van dienst zijn. Dit is het adres en telefoonnummer: Tobias Asserlaan 8, 2517 KC Den Haag
   Telefoon:070 310 8100. De 17de augustus a.s.vieren ze feest. Celebrating 70th Anniversary FLAG CEREMONY (Merah Putih, Blauw was eruit gescheurd)
   Monday, 17 August 2015
   Wisma Duta, Kerkeboslaan 2, 2243 CM Wassenaar

   • Ælle zegt:

    Tav de heer Henk Anthonijsz
    Waarom Indische kamparchieven punt nl?
    De Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de aansluitende bersiapperiode hebben in het leven van veel ( Indische) Nederlanders diepe sporen nagelaten. De belangstelling voor de gebeurtenissen in die tijd is groot, maar niet iedereen heeft de mogelijkheden om zelf op zoek te gaan naar meer informatie.
    Omdat de Japannners in de nazomer van 1945 de kampadministraties goeddeels vernietigden en in republiekeinse kampen over het algemeen geen administratie werd bijgehouden, moet voor gegevens over de kampen geput worden uit latere getuigenverklaringen, rapportages, dagboeken en correspondentie. Vooral aantallen – de omvang van transporten, het aantal geïnterneerden in een kamp op een bepaald moment, aantal overledenen – moeten worden gereconstrueerd aan de hand van incomplete en soms tegenstrijdige bronnen.

    Ik heb een gedeelte van de brochure, uitgave NIOD, mei 2010, gecopiëerd, welke eindigt met de tekst: De schok van de bersiap overtuigde veel (Indische) Nederlanders ervan dat in een onafhankelijk Indonesië voor hen geen plaats meer was. Rondom de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 verliet een groot deel van hen dan ook het land van geboorte.

    http://www.indischekamparchieven.nl/nl/contact
    Laat ons weten, heer Anthonijsz of uw famile gevonden is. Succes toegewenst!
    Ælle

  • Jan A. Somers zegt:

   De Japanse kampen waar mijn vader, zus en broer in augustus 1945 waren heb ik snel bij het Rode Kruis in Soerabaja te pakken gekregen. (en van mijn zus ook via RAPWI) (Singapore, Lampersari en Tjimahi) Ik kon direct met mijn vader in Singapore telegraferen, en kort daarna ook brieven via veldpost.Toen mijn moeder en zus in november 1945 Soerabaja door de Indonesiërs waren gegijzeld en daarna met onbekende bestemming waren afgevoerd, heeft mijn vader uit Singapore de opsporingsformulieren van het Rode Kruis gebruikt. Die konden aanvankelijk niets vinden want van die gegijzelden was geen Indonesische administratie. Pas toen zij in juni 1946 door bemiddeling van het Rode Kruis waren vrijgelaten kreeg mijn vader per direct bericht in welk opvangkamp (Semarang) ze waren aangekomen. Mijn Indonesische grootmoeder in Poedjon hebben ze niet kunnen vinden, maar dat heb ik later zelf uitgezocht. Van de aardbodem verdwenen. Vlak achter haar huis was de Kali Kontoh. In het stuwmeer dreven meerdere lijken, nu op Kembang Kuning, vak Pujon, in Surabaya. Naamloos in verzamelgraven. Ik zal zaterdag a.s. een knikje geven. Deze doden krijgen nooit bezoek.

   • Ælle zegt:

    Toen ik net je verhaal las, neem me niet kwalijk als ik je tutoyeer, Jan, heb ik in de geest SHIT! geroepen. Net als mijn Soendanese grootmoeder, Saïna, later in het bejaardenhuis in Deventer verbasterd tot Maria, moet je zeker ook veel van haar gehouden hebben.
    Kort geleden hoorde ik een anekdote van een nicht wiens grootmoeder zij ook was. Toen Oma haar verdwenen en doodgewaande dochter en kleinkinderen terug in de armen mocht sluiten na hun gevangenschap ergens in Indonesië moest ze het uitgeschreeuwd hebben, terwijl ik haar kende als de vrouw die haar emoties in bedwang wist te houden. Mijn nicht heeft ’t ervaren als iets traumatisch; Onze geliefde Oma die het uitschreeuwde van pijn en blijdschap tegelijk.

   • Ælle zegt:

    Ik gebruikte per abuis het woord anekdote, terwijl het voorval daarentegen een serieuze strekking had. What was I thinking?!

 7. Jan A. Somers zegt:

  Het begrip ‘vermist’ is juridisch moeilijk op te lossen. Ook als je op de juiste manier op de juiste plaats iemand hebt opgegeven als vermist, is die persoon nog steeds niet ‘dood’. Nabestaandenpensioen/verzekering gaat nog niet in, erfenis is niet te regelen enz.enz. Salaris stopt, want hij/zij komt niet meer op zijn/haar werk. Pas vijf jaar na de officiële melding kun je bij de Officier van Justitie een juridisch doodsverklaring aanvragen. Er is nu een werkgroep nabestaanden bezig een regeling voor te bereiden voor een betere juridische status van de vermiste. Voor de Indische vermisten speelt dit natuurlijk niet meer, afgezien of ze wel op de correcte wijze als vermist zijn aangemerkt. Ik weet niet hoe of je dit na 70 jaar moet regelen? Oma is nog steeds niet dood!

 8. Bo van Geloof zegt:

  Mijn opa (A. Jardez) doet een oproep om zijn broer en zus met man en kinderen terug te vinden, nadat hij zich bij de marine had aangemeld in 1942. Hij heeft ze allen inderdaad terug gevonden. Levend en wel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s