De blauwe ogen van de advocaat

De advocaat van de weduwen, mevrouw Liesbeth Zegveld

De advocaat van de weduwen, mevrouw Liesbeth Zegveld

Ten vervolge op onze eerdere berichtgeving komen we nog een keer terug op de claims van weduwen van slachtoffers op Zuid-Sulawesi. Inmiddels werd de brief van Minister Timmermans die de advocate van deze weduwen, mevrouw Zegveld, zo boos maakte, gepubliceerd:

“Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 7 maart 2014

Graag breng ik u hierbij, mede namens de minister van Defensie, op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de claims van weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in Zuid Sulawesi, onder de daartoe in de Staatscourant gepubliceerde bekendmaking.[1]

Bij brief van 6 januari jl. bent u geïnformeerd over de 17 claims die op basis van de regeling in behandeling zijn genomen. [2]
De verificatie van de bij deze claims overgelegde stukken is inmiddels afgerond.   

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van geleden schade dient op basis van de aangedragen informatie aannemelijk te zijn dat de indiener van de claim getrouwd is geweest met iemand die door Nederlandse militairen om het leven is gebracht tijdens een standrechtelijke executie. Die executie moet van vergelijkbare aard en ernst als die in Rawagedeh en Zuid Sulawesi zijn en vermeld in reeds gepubliceerde openbare bronnen.

Op dit moment is vastgesteld dat in ieder geval één claim voldoet aan de voorwaarden van de gepubliceerde bekendmaking. De advocaat van de desbetreffende weduwe is eind vorige maand schadevergoeding aangeboden. Bij de overige claims staat het op dit moment onvoldoende vast dat deze in aanmerking komen voor schadevergoeding.

De advocaat van de weduwen is op 16 januari jl. verzocht aanvullende informatie aan te dragen ten behoeve van de onderbouwing van deze claims. De informatie waarom is verzocht, moet bijdragen aan het aannemelijk maken van de feitencomplexen. Spoedige verdere beoordeling, en waar mogelijk inwilliging, van claims moet daardoor mogelijk worden. Tot op heden wacht het kabinet op deze aanvullende informatie.

Parallel met de beoordeling van de claims aan de generieke regeling loopt er een procedure voor de rechtbank. Op verzoek van de advocaat is ook dit proces voortgezet.

De minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans”

Nu we de inhoud van de brief kennen, komt de boosheid van mevrouw Zegveld wat vreemd over. De bewijslast is onvoldoende, hetgeen, gelet op de lastige materie, niet verwondert. Dat mevrouw Zegveld gevraagd werd nieuwe stukken aan te dragen, is in ieder geval geen aanwijzing voor onwil van de kant van de minister.

Het lijkt erop dat mevrouw Zegveld veronderstelde dat zeer summiere gegevens (leeftijd, woonplaats) genoeg zouden zijn voor toekenning van de schadevergoeding. Niet dus. De criteria van de regeling zijn op zich niet streng; van te voren was echter te verwachten dat de verificatie bijzonder lastig zou zijn, en dus dat een deel der aanvragen zou worden afgewezen.

Waarschijnlijker is het dat mevrouw Zegveld heel goed wist dat dit de uitkomst zou zijn. Haar in de media geuite boosheid lijkt een middel de publieke opinie aan haar kant te krijgen, en ondersteunt haar imago als strijder tegen onrecht. Deze zaak lijkt echter moeilijk te winnen, en vereist meer dan boosheid en blauwe ogen.

x
x

[1]         Bekendmaking van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 10 september 2013, nr. MinBuZa.2013-256644, van de contouren van een civielrechtelijke afwikkeling ter vergoeding van schade aan weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië van vergelijkbare ernst en aard als Rawagedeh en Zuid Sulawesi, Stcrt. 2013, nr. 25383.
[2]         Kamerstuk 26 049, nr. 77.

Dit bericht werd geplaatst in 6. Onderzoek, Aanspraken en Verwerking en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

31 reacties op De blauwe ogen van de advocaat

 1. wim balijon zegt:

  Over de betrouwbaarheid van Indonesische zijde met betrekking tot aantallen lees deze brief van een Indonesische Luitenant- Kolonel.Helaas wil de Nederlandse Pers hier niets van weten. Waarom dat is is mij een raadsel.Ik denk, dat wij het kenneljk meer van de officiele Indonesise kant moeten hebben dan van onze historici en journalisten. Jal.W.R. Soepratman. No.2 Ujung Pandang Indonesia 13 april 1977. R.P.P. Westerling Ter Haarstraat 13, Amsterdam Nederland Weledelgestrenge Heer Kapt. R.P.P. Westerling, Uw brief dd. 8 maart 1977 heb ik in goede orde ontvangen. Door mijn interview met de betrokken officieren van de T.R.I., heb ik zoveel informaties gewonnen betreffende de zg.”korban 40.000” (40.000 slachtoffers) in Zuid-Celebes, dat ik tot de conclusie ben gekomen dat dit genoemde aantal zuiver fictief is en gegrond op een politisch oogmerk, dus een propaganda maatregel tegen de Nederlandse bezetting. De eerste bekendmaking van de 40.000 slachtoffers in Zuid-Celebes had plaats vlak na de eerste politionele actie op Java. Toen waren aanwezig Kahar Muzakkar (als commandant van de TRI Persiapan Sulawesi), K.S. Musud, Muhammadang M. Saleh Lahade en andere van Zuid Celebes afkomstige officieren, en een officier van het Hoofdkwartier van het Indonesisch Republikeinse Leger. Op dat tijdstip viel een wagon met 40 TRI soldaten in een rivier tussen Jongbang en Surabaja, waarbij 40 slachtoffers vielen . Van de Republikeinse zijde werd bij de Verenigde Naties fel geprotesteerd tegen de wreedheid van het Nederlandse Leger, die de T.R.I. soldaten in een hinderlaag lokte. Kahar Muzakker vond dat er niet zo’n drukte gemaakt moest worden over die 40 man slachtoffers van het treinongeluk, terwijl er 4000 of wellicht 40.000 Indonesiërs in Zuid Celebes de dood vonden door de hand van het Nederlandse Leger. Hij rapporteerde het laatstgenoemde geval aan wijlen Presiden Sukarno, die de gebeurtenis met grote ontroering aanhoorde. Vanaf dat ogenblik werd deze “korban 40.000” steeds in de redevoeringen van onze Indonesische leiders gebezigd om het elan van eigen troepen op te voeren en om sympathie op het buitenlandse forum te verkrijgen. Na een nader onderzoek in de Onderafdeling Jeneponto, heb ik een lijst gekregen dat er maar 565 slachtoffers in het tijdvak 1945-1950 gevallen waren van 256 in de periode van december 1946 tot Februari 1947, Toen moest ik constateren dat de slachtoffers hoofdzakelijk vielen door de hand van de “Barican Poke”( georganiseerde massa- het Nederlandse Leger en onder leiding van plaatselijke aristocraten). Dit was ook het geval met onze legendarische heldin Emmy Saelen van de Guerrilla Strijders in de omgeving van Makassar die in de kampong Kassie-Kassie de dood vond. Naar mijn overtuiging is dit in andere gedeelten van Zuid-Celebes het geval, zodat ik de mening ben toegedaan dat 40.000 slachtoffers die de Speciale troepen van het KNIL, onder uw leiding in de schoenen werd geschoven, enerzijds overdreven is en anderzijds de slachtoffers niet allemaal door genoemd onderdeel van het KNIL werden gedood. Teneinde mij in staat te stellen om een historisch verantwoordde Krijgsgeschiedenis hier te lande op te maken die gebaseerd is op feiten en niet op gissingen en veronderstellingen verzoek ik u dringend uw medewerking hiervoor te willen verlenen en mij per ommegaand de onontbeerlijke inlichtingen ter zake te willen doen toekomen. Deze correctie van Historische gegevens kan mijnsinziens alleen leiden tot verlichting van de schuldenlast van het KNIL en het voormalige Nederlands-Indisch Bestuur, Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting, Geschiedkundig Onderzoek der Strijdkrachten, Samenwerking van het Hoofdkwartier KODAM XN/HN met Universiteit Hassanuddin en IKER-U jung Padang Lt.Col.Dr.M Natzie Saïd, SA.

  • Surya Atmadja zegt:

   Het verhaal van die 40.000 is duidelijk niet juist.
   Zelfs dat weten veel Indonesiers ook .
   Als men oude(re) Indonesische bronnen na leest kan men reconstrueren hoe dat “magische”getal van 40.000 in de wereld kwam.
   Sindsdien ging het een eigen leven leiden, en nog steeds werd het geciteerd op internet.

   Mijn vraag is , hoe zit het met de door Nederland zelf geschatte aantallen van ongeveer 4000 .
   En hoe zit het met aantallen die door Nederlandse soldaat/of soldaten werden begaan ?
   https://javapost.nl/2013/09/12/verzetsheld-verantwoordelijk-voor-bloedbaden-in-indie/

   Ik vraag me af of die Lt Col Dr M Natzie Said, SA toen hij de bewuste schreef voldoende kennis had over wat er toen gebeurde , want tig jaren na het voorval komen nieuwe verhalen en cijfers erbij .
   Uit Nederlandse bronnen.

 2. Dus onze Nederlandse regering stelt de wet en de maat van de wet en deze is gelijk voor iedereen. Ook voor mensen die ze mishandeld heeft. Ik was even benieuwd of ze wellicht ook een DIGID zou moeten overleggen. Nog wat vertragen die hap dan lost het probleem zich vanzelf op . . . . .
  Weleens van karma gehoord ? ? ?

  • Jan A. Somers zegt:

   Er is een rechtszaak geopend in Nederland, voor de Nederlandse rechter. Deze mag alleen Nederlands recht toepassen of zich niet ontvankelijk verklaren. Dat laatste is (nog) niet gebeurd, er is dus sprake van Nederlands recht.

   • leogerrit zegt:

    Het recht is alleen daar waar niet geluisterd wordt naar het hart. Dan begint iedereen met lettertjes te jungleren. Het ‘grote’ denken lost alles wel op. Nou, mooi niet.
    Er dient schoongemaakt te worden en heelheid kan alleen komen als de realiteit onder ogen wordt gezien.
    Of ‘het recht’ mag zegevieren, ondertussen laten we de mensen kreperen.

  • Jan A. Somers zegt:

   Gelukkig weet de minister en de rechter niets van karma af. Zij hebben het Nederlandse recht toe te passen of zich niet ontvankelijk te verklaren. Voor mij staat karma gelijk aan het raadplegen van onze jaga rumah. Overigens ook best leuk.

   • leogerrit zegt:

    Gelukkig val iedereen onder de wetten van karma, gelovig of ongelovig, links, rechts, onder, boven of onderste boven.
    Ik begin een beetje de trend van deze thread te zien, het wordt tijd voor mij om te verkassen.
    Heb het goed met z’n allen.
    Een ding is voor mij zeker : de waarheid zal bovenkomen.

 3. Roger zegt:

  Ik ben het helemaal eens met deze gang van zaken. Ik heb dit ook duidelijk voorgesteld aan betrokkenen. Toen mij de verhalen ten ore kwamen van deze ‘betrokkenen’ dat ze de rode baretten van het DST nog goed kon herinneren, en in de verfilmingen dragen Westerling en zijn kompanen altijd de rode baret en embleem van de 1e Para Cie. Deze mensen proberen allen een slaatje te slaan uit de bereidwilligheid van Nederland om met geld te zwaaien. Dat deze mensen door het accepteren van dit geld ook tegelijkeretijd accepteren dat het dus een interne zaak was ( getuige de uitspraak dat de mensen onderdanen van het koninkrijk waren ) en daarmee de discussie over de onafhankelijkheidsdatum daarmee ook voorgoed naar het rijk de fabelen is gestuurd, is mij erg vreemd, of ze hebben het niet begrepen.

 4. leogerrit zegt:

  @Roger “Dat deze mensen door het accepteren van dit geld ook tegelijkertijd accepteren dat het dus een interne zaak was ( getuige de uitspraak dat de mensen onderdanen van het koninkrijk waren ) ”
  Dat lijkt me een goede gang van zaken. Dan Is Nederland mede verantwoordelijk voor de gang van zaken tot aan de dag van de officiele onafhankelijkheid. Alle onduidelijkheid is dan verdwenen en we kunnen beginnen met het afsluiten van die periode en een nieuw begin maken.
  Een gedeeld verleden geeft een gedeelde toekomst. Het onafgemaakte werk is karma, dus is dat in het nu terugkomt en mede de toekomst vormt.
  Door dit geld te geven aksepteert Nederland zijn rol in dit gegeven en de mensen in Indonesie kunnen in hun eigen hart kijken. Dat geldt ook voor de UN, de VS, etcetera.

 5. leogerrit zegt:

  Wanneer wordt een aantal belangrijk, wat een gesoebat. Het waren er zeker 1000, dus neem aktie. Wij zijn geen koopman in deze, we zijn een schuldige partij.
  Stop met dat vingertje wijzen, ga wat doen.

 6. Peter van den Broek zegt:

  “blauwe ogen”…stemmingmakerij en heeft niets met de zaak te maken.

  het ministerie heeft als aanvullende informatie gevraagd en alleen een ambtenaar kan dit verzinnen, wat voor kleur de uniformen hadden- Ik heb deze film al vaker gezien kijk maar bij Rawagede.

  Dus Mevr. Zegveld moet wel naar de rechter lopen want alleen daarvoor is de Nederlandse regering.gevoelig. Mijne bovenstaande heren, lees het volledige vonnis van Rawagede op na, dan weet je dat Mevr. zegveld allang uitegerekend heeft dat zij een zaak heeft.

  De Nederlandse overheid staat weer met de broek op de schoenen, chapeau Heren

  • Roger zegt:

   Beste Peter,

   De feiten laten nu zien dat Zegveld en haar cliënten met de broek op de schoenen staan, getuige het feit dat ze nog steeds niet met bewijzen zijn gekomen. Dat ze een zaak heeft is juist niet aangetoond, ander zaken hebben hier geen betrekking op.

 7. A Nony Mouse zegt:

  Blauwoog Zegveld was er ook op belust om de Vader van onze huidige koningin Maxima, te laten arresteren bij de kroning, schuldig of niet schuldig.
  http://nieuws.thepostonline.nl/2013/01/28/om-moet-zorreguieta-arresteren-bij-kroning/
  Lees ook de 17 commentaren gespreid over slechts drie dagen.

 8. Ronald Croese zegt:

  Mevrouw Zegveld moet nu ophouden om in de belangstelling te staan? Van beide kanten zijn wreedheden begaan. Laat haar de Javapost maar volgen. Verhoudingen zijn nu goed zie de Nederlandse vakantiegangers in Indonesië. Vooral Bali. Ophouden en alleen vooruitzien!

 9. j.w.hoegen zegt:

  misschien wil ze niet in de belangstelling staan ,
  maar geld verdienen.

 10. Peter van den Broek zegt:

  Mvr. Zegveld is gespecialiseerd in Mensenrechten. dat schijnt hier een vies wooord te zijn.- FRawagede heeft ze glansrijk gewonnen. en dat gaat dus ook met Zuid-Sulawesie gebeuren. Na 10 jaar vechten met de Nederlandse staat won zij ook de zaak voor Bosnische Moslims die door hetzelfde Nederland in de steek werd gelaten.

  De opmerking dat ze er geld mee verdient wil ik wel bewezen zien, anders krijgt degene een aanklacht wegens laster aan zijn broek, maar dat doet Mevr. Zegveld zeker niet. Ze houdt zich niet bezig met prietpraat.

  Misschien kunnen bovenstaanden zich enigszins verdiepen in genoemde zaken. Ik vind “niet geremd door enige voorkennis” maar rustig meesudderen op de volkswil het bewijs dat redeneren een kunst is. Geld….. hoeveel kost een advokaat 10 jaar lang of hoelang is ze bezig geweest met Rawagede. Rekeningen schijnt niet de sterkste zijde te zijn- Het begint er langzamerhand uit te zien dat er geen plaats voor me is om plaatsvervangend te schamen

  • Roger zegt:

   Beste Peter,

   De opmerking dat ze er geld aan verdient is geen laster, maar gewoon aanname. Dat iemand ergens geld aan verdient is alleen laster als dat met criminele activiteiten gepaard gaat, dat is hier niet het geval. Het zal de praktijk van Zegveld niet schaden als men weet dat ze ook geld verdient aan haar zaken. En dat U dat bewezen wil zien hebben ‘wij’ een broertje dood aan want U bent geen partij in deze zaak!

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik weet niet hoe of Mw Zegveld haar boterham verdient, en dat heeft ook niet mijn interesse. Maar ik dacht dat een advocaat niet gratis mag werken.

 11. Peter van den Broek zegt:

  Meneer Roger, ik weet niet waar U strafrecht heeft gestudeerd, maar in Nederland wordt laster geheel anders gedefinieerd-Volgende keer eerst natrekken wat U zegt.

  Ook een veronderstelling is laster omdat het een opmerking die niet op waarheid is gestoeld. Waar kan ik aan U zien dat U partij bent in deze zaak. Welke kleur uniformen hadden de Nationalisten? Het is weer een opmerking van een Indische die niet serieus kan worden genomen.

  Uw redenering loopt ook niet: ….eerst aanname ….. dan als men weet…. wat wilt U daarmee zeggen dat Mevr. Zegveld geld verdiend, hoevvel zou ze van die weduwen gekregen hebben : een ton en dan van die Bosniers, ook een ton, en die weduwen van Sulawesi is zeker twee ton. Het is maar een aanname en de wind van lucht.???

  • appie b. broek zegt:

   ‘Rawagede heeft ze glansrijk gewonnen’ stelt Dhr.van den Broek. Maar, en dat zal Van den Broek ongetwijfeld met mij eens zijn, daar zijn wel een paar ‘kanttekeningen’ bij te plaatsen. Was het proces-Rawagede immers niet gebaseerd op een VN-rapport, opgemaakt een maand na de gebeurtenissen en is op deze site, Javapost, indertijd niet een artikel verschenen ‘Dodental Rawagede strookt niet met de werkelijkheid’ van de hand van de ‘getuige’ Fokko Dijksta. Ondergetekende heeft nog gemeend daar een reactie aan toe te moeten voegen middels een citaat uit de brochure ‘Laatste Getuigenis’

   ‘Jonge Amerikaanse en Australische officieren, aangewezen als militaire waarnemers voor de Verenigde Naties, zijn er van overtuigd dat hun feitelijke rapporten werden verdraaid, voordat ze naar Washington, Canberra en Lake Succes werden doorgegeven.

   Zij zeggen dat het doelloos is anti-Republikeins of pro-Nederlandse rapporten te sturen.’

   Het is dus bepaald niet ondenkbaar dat ‘Rawagede’ gebaseerd is op gegevens uit een dergelijk ‘verdraaid’ rapport! En dat de Nederlandse regering, ondanks een batterij aan zgn.’landsadvocaten’, hier geen enkel verweer geeft en zich laat chanteren door een duister clubje ‘nabestaanden’ en ‘belangenbehartigers’.

   Min of meer hetzelfde komen we tegen in een kwestie van meer recentelijker datum: de kwestie Darfur; ook hier immers onbetrouwbare rapporten:’VN brengen leugens over Darfur’ 16.12.2013.’oneworeld.nl.

   De conclusie is dan ook dat er in die tussenliggende jaren blijkbaar nog niets is veranderd, er nog steeds rapporten ‘verdraaid’ worden en dat ‘vissers in troebel water’ hier nog steeds gebruik van maken!

   • Zeker zijn er een boel vragen te stellen over Rawagede.
    Maar Nederland wilt een historisch onderzoek niet financieren.
    Indonesië wilt dat ook niet. En zo blijft men de doofpot koesteren.
    Vragen en misvattingen blijven bestaan. Door een tekort aan feiten, maakt men nieuwe misvattingen.
    Overigens…….. zeggen de overlevenden van Rawagede een getal van 400 en nog mensen vermoord? Waarom zouden ze liegen? Ze konden echt wel tellen in die jaren.
    En ook al heeft een notabele 50 teveel geteld. Dat het niet opvalt, komt omdat hij in de buurt zat.

  • Roger zegt:

   Speciaal voor Peter

   Artikel 261

   1Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
   2 Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
   3 Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

   Zoals U hier kunt lezen is een veronderstelling geen laster ( dat heet in de volksmond roddel)

   Er is een verschil tussen;

   Willem Alexander zal wel veel drinken, en
   Willem Alexander is een alcoholist.

   Zoals U ziet wordt het tweede gepresenteerd als een feit en is de eerste een mening.

   U kunt de Jurisprudentie erover na lezen.

   De heer Hoegen schreef: misschien wil ze niet in de belangstelling staan ,
   maar geld verdienen.

   Heel duidelijk het woord ‘misschien’ vooraan wat dus aangeeft dat het geen feit is.

   Uw opmerking: Het is weer een opmerking van een Indische die niet serieus kan worden genomen. is duidelijk discriminatie ( artikel 137 C)

   1Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
   2Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

   Op basis van dit alles moet ik constateren dat U alleen verbitterd bent, maar weinig inhoudelijke kennis heeft.

   N.B. Met studeert recht in Nederland en tijdens de studie specialiseer je in een tak zoals privaatrecht etc

 12. A Nony Mouse zegt:

  quote:
  De Nederlandse Staat betaalt 348 euro per uur aan de advocaten die het Rijk inhuurt bij juridische procedures.
  De tarieven van advocaten die namens de staat procederen liggen pakweg vijf keer zo hoog als het nieuwe tarief dat pro-deo-advocaten straks krijgen, als de bezuinigingen op de rechtsbijstand doorgaan. Dit blijkt volgens Het Financieele Dagblad uit documenten die zijn opgevraagd door het advocatenkantoor Jebbink Soeteman Advocaten, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

  De advocaten die de overheid inhuurt voor haar eigen zaken, heten landsadvocaten. Ze zijn afkomstig van het Haagse kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. De partners van het kantoor mogen 348 euro per uur declareren, medewerkers met twee jaar ervaring 137 euro.

  In totaal gaf de overheid in 2012 bijna 17,5 miljoen euro uit aan het inhuren van juristen.

  Strafrechtadvocaat Jeroen Soeteman van het kantoor dat de stukken opvroeg, zegt in het FD: “Staatssecretaris Teeven zegt dat iedereen voor dat bedrag [het nieuwe uurtarief van 70 euro, red.] uitstekende rechtsbijstand moet kunnen krijgen. Wij waren nieuwsgierig hoeveel de Staat dan zelf betaalt voor een advocaat.”
  unquote.

 13. Theo Daems zegt:

  Wie heeft mevrouw Zegveld eigenlijk ingehuurd in de zaak van de Bosniers en Rawagede? En wanneer komt er iemand om een advocaat in te huren in de “backpay” kwestie? Het blijft een schande, dat deze slachtoffers (ambtenaren en militairen die door de Jappen zijn gevangen gezet) nog steeds moeten fluiten naar hun salaris/soldij. Er kan wel kwistig met geld worden gestrooid met b.v. uitkeringen van Marokkaanse-Nederlanders, die in Marokko wonen en miljarden naar corrupte regeringen, maar naar eigen landgenoten ho maar!

 14. A Nony Mouse zegt:

  ‘Rawagede Victim 1’ (courtesy of RTL 5) video op YouTube geplaatst door yayasan K.U.K.B. stichting gevestigd te Vroegeling 3 1964 KP Heemskerk, Nederland

 15. Peter van den Broek zegt:

  @Dhr Roger,
  U dient art. 262 te gebruiken; Ook een veronderstelling is in strijd met de waarheid. En waar heeft U Rechten gestudeerd.
  Het discriminatieartikel dat U gebruikt (ik heb de juistheid van het art. niet nagetrokken) slaat op een groep van mensen,Ik heb het bovenstaand alleen op U gericht. Als U begrijpend kan lezen weet U hoe U dit dient te interpreteren.

  Ik krijg niet de indruk dat veel mensen
  B) het hele vonnis van het Gerechtshof van Den Haag over Rawagede hebben gelezen. . Als het waar is wat Mr Appiej zegt: waarom is de landsadvocaat niet in hoger beroep gegaan, volgens Mr Appie had hij dat glansrijk gewonnen. Maar Mr Appie dient wel het vonnis in originele versie te lezen anders begrijpt hij er evenveel van als nu, niks dus, hij kan alleen maar lasterlijk en liederlijke praat uitslaan.

  B) helemaal niet het verhaal over Zuid-Sulawesie (geen rechtszaak) anders was de woede van Mevr. Zegveld wel begrijpelijk geweest. De Minister pleegt in wezen woordbreuk. Daarnaast zijn de aantijging tegen Mevr. Zegveld niet alleen onder de maat maar zijn mateloos. De term Blauwoog voor een Professor die zich met Mensenrechten bezighoudt en niet met geld is meer dan stuitend. Kunt u zich voorstellen Prof. Zegveld a Euro 70/uur tegen de landsadvocaat a Euro 350 en dat in een zaak die minstens 10 jaar duurt. Kan je nagaan hoeveel geld zij verloren heeft maar dat hoor ik niet van de Goegemeente Nerds. Respect tonen begint hier een heel bijzondere betekenis te krijgen.

  C) helemaal geen achtergrondinformatie gelezen hebben.

  En apropos, Mr Zegveld bereidt een zaak voor over de treinkapers in de Punt… ik mag die Mevrouw wel, ze doet onmogelijke dingen. Of ze een zaak als de backpay wil verdedigen. Na al die vriendelijke opmerkingen op Indo-webs denk ik van niet, heeft ook niks met mensenrechten te maken!!!!!!

  Maar ik had al gezegd, de titel van het artikel had de stemming al gemaakt.. Wanneer gaan we ons weer voorbereid en serieus bezighouden met Indische Geschiedenis, anders kan ik gelijk met winterslaap

  • appie b. broek zegt:

   Nee, da’s waar Peter, Appie heeft het vonnis niet gelezen. Heeft dat nog enig nut; een vonnis op basis van van een onbetrouwbaar report?

   Wel vond ik nog een krantenknipsel, Telegraaf d.d. 28.12.2013:

   ‘SCHADECLAIMS ZIJN GOUDJACHT’

   ‘Koopvaardijofficier Charles van Dijck woonde achttien jaar op Java en werkte voor een Nederlandse werf.”Deze goudjacht gaat de schatkist miljoenen kosten. Ik lees in Indonesische kranten hoe advocaten actief ‘oorlogsslachtoffers’ zoeken. Die weduwen zijn analfabeet en Indonesië is een corrupt land. Wie bewijst dat zij echt nabestaanden zijn?”

   Daar heeft Liesbeth natuurlijk niets mee te maken, maar zou het toch wel ‘nuttig’ zijn als er een instantie zou zijn die toch wat ‘critischer’ m.b.t. de ‘bewijzen’ zou zijn, i.p.v. alles maar te geloven wat mr.Liesbeth ons wijs tracht te maken!

 16. Roger zegt:

  Beste Peter,

  Deze zaak gaat over Zuid sulawesi, niet Rawagede, een veronderstelling is niet strafbaar, als U een zaak kunt aangeven waarin dit wel is gebeurd heeft U gelijk.

  De vraag is niet waar ik heb gestudeerd, de varaag is waar U begrijpend leren heeft geleerd en waar U een cursus strafrecht hebt geleerd.

  Een Indische slaat wel degelijk op een groep mensen en U doel was om deze groep mensen in een kwaad daglicht te zetten.

  Ue begrijpt niet dat de landsadvocaat niet in beroep is gegaan omdat deze zaak als voorbeeld zal dienen eer er een claim over de onafhankelijkheidsdatum komt.

  Als U rechten had gestudeerd dan had U dit wel begrepen!

  En ik ga nu niet meer verder in discussie met een puber, als je je school hebt afgerond spreken we nog wel verder.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s