Geloof in een betere wereld

Het vrijzinnig protestantisme in Nederlands-Indië

Profetieën zullen verdwijnen,
klanktaal zal verstommen,
kennis verloren gaan,
want ons kennen schiet tekort
en ons profeteren is beperkt…
Wanneer het volmaakte komt
zal wat beperkt is verdwijnen…
(1 Korintiën 13.8-11)

Het vrijzinnig protestantisme viert dit jaar het honderdjarig bestaan van haar landelijke vereniging, de ‘Vereniging van Vrijzinnig Hervormden’ (VVH, sinds 2004: VVP). De beweging, opgekomen aan het eind van de 19e eeuw als tegenhanger tegen allerlei orthodoxe stromingen binnen de protestantse kerk, vertegenwoordigt een theologie die uitgaat van geloven in vrijheid en verdraagzaamheid. Het is een geloof dat ruimte laat voor twijfels, en voortdurend in dialoog is met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Nassaukerk Batavia (NA/Cas Oorthuis)

Nassaukerk Batavia (NA/Cas Oorthuis)

In Het vrijzinnig protestantisme in Nederland van Rienk Kramer (2007) lezen we verder van de oprichting van de ‘Vrijzinnig Christelijke Studentenbond’ (1915) en de ‘Vrijzinnig Christelijke Jongerenbond’ (1919). Deze laatste, bedoeld voor niet-studerenden van 18 tot 35 jaar, was een initiatief van de remonstrantse predikant L.J. van Holk. ‘Het romantische gemeenschapsverlangen en het idealistisch besef een gemeenschappelijke roeping te hebben in deze wereld is ook hier kenmerkend. Er werden conferenties georganiseerd en studiegroepen, evenzo jongens- en meisjeskampen liefst met ´s avonds een kampvuur. De belangstelling ging uit naar culturele onderwerpen: naar dichters en schrijvers, maar vooral naar toneelkunst. Zeer populair was het werk van Henriëtte Roland Holst. (…) In 1925 had deze jongerenorganisatie zo´n 3000 leden, en was daarmee een zeer belangrijke uiting van vrijzinnig protestants geloofsleven.´ In 1928 gingen de V.C.S.B. en V.C.J.B. samen op in de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (V.C.J.C.).

Vrijzinnig protestanten in Indië

Over het vrijzinnig protestantisme in Nederlands-Indië vinden we in de bestaande literatuur geen woord. Toch heeft ook dáár een dergelijke beweging bestaan. In 1930 werd in Batavia een vereniging opgericht van ‘Vrijzinnig Godsdienstigen in Nederlandsch-Indië’, kort daarop gevolgd door afdelingen in andere grote plaatsen op Java. In 1933 werd een jeugdafdeling opgericht, de ‘Vrijzinnig Christelijke Jeugd Bond’ (VCJB). Het aantal leden van de beweging moet beperkt zijn geweest, maar de toon was steeds positief en hoopvol.
Het Bataviaasch Nieuwsblad berichtte op 24 februari 1939:   

‘De afdeling Batavia van de Vrijzinnig Godsdienstigen in Nederlandsch-Indië hield donderdagavond in de zaal van de Nassaukerk haar jaarvergadering.
Uit het verslag van de secretaresse bleek dat de afdeling zich in 1938 verder ontwikkelde. Ondanks het vertrek van een groot aantal leden steeg het ledental tot het dubbele van twee jaar geleden; 6 openbare lezingen, 10 groepsavonden en 2 vergaderingen werden georganiseerd, een leesportefeuille is ingesteld, een godsdienstig verteluurtje voor kinderen van 6 tot 10 jaar is in het leven geroepen en de samenwerking met de Protestantse Kerk hier ter stede is verbeterd. Tezamen met de „Nassaukring” kerk schonk de afdeling een harmonium voor de zaal der Nassaukerk. Het Kerstfeest werd met een druk bezochte wijdingsavond en een kinderfeest, waarop een Kerstspel werd opgevoerd. Het financiele verslag gaf een bevredigend beeld, al blijven de kasmiddelen nog te bescheiden om de algemene propaganda voor het goed recht der vrijzinnige beginselen zo breed op te zetten als wenselijk is. Aan contributies en giften werd in totaal ƒ 2.750 ontvangen, waarvan ƒ 1.100 ten goede kwam aan de afdelingskas en ƒ 1.650 aan het algemene vrijzinnige werk in Indië (het blad „Om het Hoogste Goed”, het algemeen secretariaat, de vrijzinnige radio-omroep en het kindersanatorium te Batoe) (…)
Ook de Vrijzinnige Christelijke Jongeren Bond, de jeugdorganisatie (voor jongelui van 15 tot 25 jaar) welke onder auspiciën der groep werkt, bleek in 1938 tot grotere bloei te zijn gekomen. Voor het eerst werd bij Telaga Patengan een tweetal kampen gehouden, die ondanks het feit dat de duur door het slechte weer moest worden bekort, een zodanig succes bleken, dat met de organisatie van jeugdkampen zeker zal worden voortgegaan.’

Jongens- en meisjeskampen

Deze laatste belofte werd gestand gedaan. In mei 1939 werd in het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië een oproep gedaan voor deelname:

‘De groep van Vrijzinnig Godsdienstigen in Nederlands-Indië organiseert ook dit jaar weer enige kampen voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. In West-Java worden er twee gehouden: een jongenskamp onder leiding van ds. H. J. Kater, van 19 — 27 Juni en een meisjeskamp onder leiding van mej. C. A. Eyken, van 28 Juni tot 6 Juli. Het kampterrein is gelegen aan het meer van Tjipanoendjang bij Pengalengan. De kosten bedragen ƒ 10. De „kampfolder” (aan te vragen bij ds. H. J. Kater, Molukkenweg 6, die ook gaarne alle inlichtingen verschaft) vermeldt nog het volgende: Onze kampen staan open voor alle jongeren van 12 tot 18 jaar, die in onze geest willen meewerken om een goede gemeenschap te vormen. Wij willen in deze kampen met elkander een feest vieren; een vrolijk feest met spel en sport en vrolijkheid; een plechtig feest van jongeren, die met idealen het leven ingaan, die open staan voor een ernstig woord, die willen nadenken over de zin van het leven. Wij spreken op het hoogtepunt van onze kampen deze woorden: „Verbonden met allen, die van goeden wille zijn, gedragen door hoger kracht, geroepen tot vernieuwing van de wereld en ons leven, willen wij God met al onze krachten dienen!”’

In maart 1940 werd door de afdeling Batavia wederom teruggekeken op een voorspoedig jaar:

‘Het hoogtepunt van het verenigingsleven is in het afgelopen jaar geweest de herdenking van het 10-jarig bestaan der Groep van Vrijzinnig-Godsdienstigen, dat gevierd werd met een receptie en gemeenschappelijken maaltijd in het paviljoen van Hotel des Indes. Ook de V.C.J.B. (voor jongelui van 15 — 25 jaar) ontplooide dit jaar een grote activiteit. Lezingen en gezellige bijeenkomsten werden gehouden en kampen georganiseerd. Een tweetal kampen werd gehouden voor de jeugd van 12 — 18 jaar. Het kampterrein was gelegen aan het meer Van Tjipanoendjan (Pengalengan). In het nieuwe verenigingsjaar staan weder verschillende lezingen en afdelingsbijeenkomsten op het programma, terwijl het jeugdwerk verder zal worden uitgebouwd.’

Op 24 april 1941 kreeg de V.C.J.B. in Batavia een eigen clubhuis:

‘Toen de voorzitter van de Jeugdraad, ds. F. H. J. Koster, zijn openingsrede aanving, hadden zich vele leden en belangstellenden in en om het nieuwe clubhuis verzameld. Ds. Koster memoreerde het feit, dat de jeugd in deze moeilijke en zware tijd een steun nodig heeft: “Het is een vereiste dat aan de jonge mensen een kans geboden wordt zich een levensinzicht te vormen. En dat zal hier mogelijk zijn: het is een huis van en vóór de jeugd.” Spreker wenste de Bond van harte succes met het bereikte resultaat en sprak de hoop uit dat het nieuwe clubhuis, aan welks totstandkoming zóvelen hebben medegewerkt, aan zijn doel mocht beantwoorden.
Nadat de symbolische overdracht van de sleutel van het Jeugdhuis had plaatsgevonden, sprak de voorzitter van den V.C.J.B., de heer F.Lastdrager, ongeveer als volgt: „Acht jaar geleden werd de V.C.J.B. opgericht. En dat hij nu nóg bestaat en bloeit, acht ik een zeer belangrijk verschijnsel. Immers, het streven van onze leden kan beschouwd worden als een bewust zoeken naar een levenshouding. Dit clubhuis voorziet dan ook in een reeds lang bestaande behoefte. De Vrijzinnig Christelijke jongeren zullen thans kunnen voortgaan met het opbouwen van hun idealen. Het is mij dan ook een behoefte namens hen een woord van dank uit te spreken aan allen die ons op daadwerkelijke wijze in ons streven gesteund hebben. Ook de firma’s Fraser & Neave, Coca-Cola en Landré onzen hartelijke dank voor hun medewerking tot het welslagen van dezen middag. Ik ben thans gekomen tot het laatste gedeelte van de plechtigheid, namelijk het hijsen van onze vlag. Wij kunnen dit bezien als het aanbreken van een nieuwe dag, een dag waarin gebouwd zal worden aan de toekomst van onszelf, en aan die van de wereld”.’

Het doet bijna pijn deze woorden te lezen. Zó veel hoop en zó veel beloften op een moment dat de toekomst van deze gemeenschap – zo weten we nu – op instorten stond. De Vrijzinnig Godsdienstigen in Nederlands-Indië en de Vrijzinnig Christelijke Jeugdbond verloren een jaar later hun bestaansrecht. Het opbouwen had nu plaatsgemaakt voor overleven.

x

Uit ‘Album 828’ van het Tropenmuseum de volgende foto´s van het jongenskamp van de V.C.J.B., Tjipanoendjang, juni 1939:

VCJB: Tentenkamp (1939)

VCJB: Tentenkamp (1939)

VCJB: Meer van Tjileuntja (1939)

VCJB: Meer van Tjileuntja (1939)

VCJB: Kawah Wajang (1939)

VCJB: Kawah Wajang (1939)

VCJB: Tent met ds. Kater (1939)

VCJB: Tent met ds. Kater (1939)

VCJB: Interieur tent (1939)

VCJB: Interieur tent (1939)

VCJB: deelnemers jongenskamp (1939)

VCJB: deelnemers jongenskamp (1939)

VCJB: kampcommandant (1939)

VCJB: kampcommandant (1939)

VCJB: Algemeen corvee (1939)

VCJB: Algemeen corvee (1939)

VCJB: de afwas (1939)

VCJB: de afwas (1939)

VCJB: vlag hijsen (1939)

VCJB: vlag hijsen (1939)

VCJB: thuiskomst uit het kamp (1939)

VCJB: thuiskomst uit het kamp (1939)

Dit bericht werd geplaatst in 1. Het vooroorlogse Nederlands-Indië en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

91 reacties op Geloof in een betere wereld

 1. hansvschaik zegt:

  In de tweede helft van de 19 eeuw ontstond – naast de vrijzinnige protestantse kerk- ook de vrij katholieke kerk.
  Met vergelijkbare kernpunten zoals het afstand nemen van de orthodoxe standpunten.
  Deze VKK heeft ook een zeer grote bloeiperiode gehad in Nederlands Indië en vrijwel ter ziele gegaan in de loop van de onafhankelijkheidsperiode, mede dankzij de toenemende intolerantie tegen het christendom.

  • Ed Vos zegt:

   In genoemde periode was de Theosofie (van Madame HP Blavatsky) ook in opkomst in Indie.
   http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1996/novdec1996/gnosticisme.html

   • Surya Atmadja zegt:

    Theosofie en Antroposofie van Rudolf Steiner is ook populair bij de eerste generatie Indonesische studenten van de H.I.K , die samen met bij de Stovia leden , ambtenaren bond etc aangesloten zijn bij Boedi Oetomo.

    De 1ste Kapolri ( Hoofd van de staatspolitie)Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo was ook een Vrijmetselaar .
    Veel van de leden waren ook aangesloten bij de Boedi Oetomo beweging .

    Ging vaak mee met mijn vader naar de Blavatsky bibliotheek in een gebouw aan de Jalan Medan Merdeka Barat- Djakarta ( v.h Koningsplein West- Weltevreden).

   • hansvschaik zegt:

    Beste Surya, er was een VKK kerk vlakbij: aan de andere kant van de kali: jl Abang Timur.
    Vast welbekend.
    Die kerk schijnt niet meer te bestaan, heb ik gehoord van mensen die er langs geweest zijn.

 2. Ed Vos zegt:

  Beste hr Van Schaik

  Ik ken de VKK als de Vrij Katholieke Kerk. Indien we dezelfde kerkgenootschap voor ogen hebben dan is de VKK gebaseerd op het gnosticisme. Ik heb van hen boekjes gehad – zeer interessante overigens — zoals Gods Gebroken woord door Hans Koning (heb ik nog steeds in mijn bezit) en ook iets met de titel Het bedrog van het Christendom (een groen dun boekje, moet ik nog even in mijn collectie boeken opzoeken)

  Maar hoe dan ook, in Nederland haast ter ziele vanwege het gebrek aan belangstelling voor “gnostische” stromingen. Jacob Slavenburg schreef over de gnostiek diverse boeken.
  Ik zou haast zeggen: niet voortdurend de islam de schuld geven van ontkerkelijking of leegloop van kerken,

  • hansvschaik zegt:

   Beste Hr Ed Vos,
   Inderdaad is de ontkerkelijking en de leegloop in Nederland waarschijnlijk de grootste oorzaak, maar dat geldt niet voor Indonesië. Daar was tot circa 1960 een enorme grote populatie VKK-er, veel groter dan in Nederland.
   Kijk maar eens naar de groei van de RK in Indonesië, volop aanwas van nieuwe geestelijken en gemeenteleden.
   De VKK populaties zijn verminderd. in Indonesië zijn gewoonweg vele kerken onteigend en afgebroken, niet door het gebrek aan leden, maar de overheid claimde de grond om er vervolgens iets ander te bouwen. Dat is wat anders dan de islam de schuld ervan geven, hoewel dat ook niet uit te sluiten is, maar ook omdat de VKK-er minder weerstand boden (gedeelde schuld misschien?) dan de RK kerkelijken.

   • Jan A. Somers zegt:

    De internationale kerkdiensten van onze katholieke kerk in Delft worden druk bezocht met actieve aanwezigen (studenten). Hierbij nogal wat Indonesiërs. Als ik dit publiek aanschouw, treft mij de betrokkenheid. Meer nog dan bij de normale (Nederlandse) diensten met een meerderheid van oudjes (zoals mijn Zeeuws meisje en ik).

 3. Ed Vos zegt:

  OK hr Van Schaik, duidelijk.

  Overigens, ik was vroeger een min of meer verwoed lezer van boeken over gnostieke (en mystieke) stromingen.
  Reliegieuze richting, maakt niets uit, zij worden toch voortdurend als sektes in een hoek gedrukt.
  De “mohammedaanse” leer werd tijdens de tijd van de inquisitie ook beschouwd als een ketterse leer.
  Maar ja eea heeft te maken met het concilie van Nicea in 325
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Concilie_van_Nicea

  Maar deze gnostieke christelijke “sektes ” hebben niets gemeen met bvb de Jehova Getuigen en aanverwante richtingen. Deze moeten verre van mij blijven.

  Uiteindelijk is geloof toch louter persoonlijk en het hoe en het wat is afhankelijk van je geestelijke bewustzijnsnivo (denknivo zou ik zeggen), laten we het daarop maar houden

 4. Ælle zegt:

  Profetieën zullen verdwijnen, Klopt als een bus, want na de Openbaringen, die nog verder in vervulling moeten gaan, zijn er geen nieuwe betrouwbare profetiën geweest.

 5. Ed Vos zegt:

  @Surya Atmadja

  Mag ik u feliciteren met zulke ruimdenkende en vrijzinnige voorouders. Het is wat anders dan die verderfelijke rassentheorieen waarmee menig persoon in Indie in die tijd was blootgesteld.
  Mijn vader las met zijn wiskundeknobbel zelfs een boek van Ouspensky .

  Nu we het toch over vrijzinnige richtingen hebben. Ook binnen de islam heb je dat soort stromingen
  Niet dat ik er veel van af weet, wat denkt u van Subud en de aan het Sufisme verwante leringen van Hazarath Inayat Khan. De volgelingen van de laatste (in Indie niet bekend) zetelen in Katwijk aan Zee meen ik nog en een gewezen Nederlandse minister van Financien (niet de eerste de beste) is daar lid van
  http://www.subud.com/
  http://hazratinayatkhan.org/

  • Surya Atmadja zegt:

   Het is toeval of geluk dat grootouders/ouders in die bewegingen geinteresseerd zijn.
   Zoals hun schoolgenoten of generatiegenoten die naast de Oosterse filosofen ook Westerse filosofen moeten leren kennen.
   De generatie vlak ervoor( hun oudere broers/zusters) hadden ook de beginselen over democratie/Franse Revolutie verwerkt in hun streven van Merdeka en bij het formuleren van de grondwet.
   De boeken Subud en Inayat Khan zag ik ook in de kleine “bieb” van mijn vader.

  • Surya Atmadja zegt:

   Freemasonry-in-Indonesia-From-Radermacher-to-Soekanto-
   Interessante Indonesische leden, vele Ministers , Indonesische adel etc

 6. Surya Atmadja zegt:

  @ hans
  In de hoek bij de brug aan Jln Tanah Abang Timur heb je een klein oude gebouw, weet niet of het de bewuste kerk is .
  Over een paar weken kom ik zeker langs ( pulang kampung naar Betawi en Bandung) .

  Interessant is de invloed van Antroposofie/Theosofie en Vrijmetselaren en wie de Indonesische leden zijn .De rol van CAS -Jajasan Raden Saleh.
  Zie het boek Vrijmetselarijen samenleving in Nederlands Indie en Indonesie 1674-1962 van Th Stevens .

  • hansvschaik zegt:

   Ik ben benieuwd Surya.
   Men heeft mij verteld dat de kerk (redelijk groot, kan ik mij uit mijn jeugd herinneren, maar als kind lijkt alles groot…) gesloopt zou zijn.
   Een tante (is al overleden) speelde er weleens op het orgel, ze woonde in laan Trivelli.
   Ben weleens kijken naar haar, ik zat met haar oudste zoon in de klas…

 7. W.(Bill) Zitman zegt:

  Beste heer Van Schaik,
  Bent U toevallig familie van Jan van Schaik, een vriend en buurjongen van mij, die ong. tussen ’51 en ’55 op de Biakweg (13 of 17) ,Cideng woonde? Hij zou nu ong. 76 zijn. Zijn vader, zoals mijn vader, werkte bij de Javabode (Koningklijke Drukkerij De Unie) op de Molenvliet (Hayam Wuruk).

  • hansvschaik zegt:

   Helaas hr W.(Bill) Zitman, ik ben geen familie van de Jan van Schaik die u noemt.
   Wij woonden op Tanah Abang III (Laan de Riemer) tussen 1951 en 1955.
   Zelf ben ik 68 jaar, mijn vader heette toevallig ook Jan van Schaik, als hij niet overleden was dan zou hij nu 95 jaar zijn, hij werkte bij de aannemersmaatschappij “De Kondor” (jl. Nusantara,Jakarta).
   In de periode die u noemt waren er geen andere familieleden met de naam Van Schaik in Jakarta.
   Die waren allemaal al in Holland. Wij waren de laatsten…..

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Jammer, geen familie dus. Ik had gehoopt om hem terug te vinden. Overens hebben wij toch een paar dingen gemeen, de tijd, het wijk enz., maar ik ben 74. Heb op de Princess Juliana School gezeten in Laan Trivelli en later de CAS. De kerk waar U over praat, ken ik wel, maar het oude Jl Tanah Abang is Abdul Muis (een grote verkeersweg) geworden en vele oude gebouwen zijn er niet meer. Vanuit West Australië (sinds ’58) ga ik vaak “pulang kampong”, het is vlakbij, maar ik zal vanavond even een oude schoolvriend, die in Jakarta woond, opbellen om te informeren.

 8. W.(Bill) Zitman zegt:

  Ja Hans, die kerk VKK was tegenover de BPM mess, naast de oude Amerikaanse ambassade op Tanah Abang Timor, maar was afgebroken for highrise buildings. Maar de predikant en zijn familie en volgelingen zijn doorgegaan in Cinere (richting Bogor) en een nieuwe kerk gesticht. De zoon is nu de priester, Robie Gurlich (Ambonnees met Duitse naam).

  • hansvschaik zegt:

   Wat bent u goed op de hoogte W. (Bill) Zitman met de actuele situatie van de VKK op jl Tanah Abang Timur. In 1977 was ik een paar weken in december in Jakarta.
   Mocht bij de vroegere buren op de Jl Tanah Abang III, dus ben ik atuurlijk even kijken naar de VKK kerk.
   Daar was toen Robie Gurlich, een jonge man die die mij aan verschillende mensen voorstelde en een rondleiding gaf, eigenlijk was er vrijwel niets veranderd in 20 jaar.
   De kerk was behoorlijk vol.
   De CAS is mij ook bekend. Wel grappig dat wij veel contact punten hebben, terwijl we elkaar niet kennen.

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Terima kasih voor het compliment Hans, maar Indonesia is nog steeds een land waar het wel belangrijk is “WHAT you know” – maar belangrijker – “WHO you know”.

 9. Surya Atmadja zegt:

  W.(Bill) Zitman zegt: 4 februari 2013 om 8:35 am
  Heb op de Princess Juliana School gezeten in Laan Trivelli en later de CAS.
  ———————————————————————————————————-
  Bill , zoals ik jou jou vertelde woonde ik in Laan Trivelli nr 10- , en ik zat ook bij de SMA.N VII ( ex CAS) t/m 1966.
  Weet je dat in Nederland een actieve club ex CAS zit en ook in Jakarta .
  Waarschijnlijk ga ik de voorzitster Van CAS Jakarta(ze woont nu in Bogor) in Maart bezoeken .
  Moet haar adres nog opzoeken.

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Ja Surya, haar naam is Sophie Sarwono en ze woond in Jl. Papandayan 17, Bogor. (masuk dari Jl. Pajajaran, sebelah gedung Telekom Indonesia). Geef haar de groeten van Bill en Louella in Australia – maar eerst even bellen – ze zal dat waarderen.
   Wij zijn ook active leden van de CAS Reunisten in Nederland en houden ieder jaar onze kumpulan in Zoetermeer. In a.s. Mei zijn we daar ook. Je krijgt ook de groeten van Okkie Monterie (Jakarta), Juga anak Cideng dari tempo duluh. Cideng Barat – net om de hoek van Laan Trivelli.

   • Surya Atmadja zegt:

    Ik heb Ibu Sophie een paar maanden geleden telefonisch gesproken , toen waren haar dochter en schoonzoon toevallig daar.
    Ik zit bij de nieuwe generatie Indonesiers die tijdens de omwenteling 1965 t/m 1966 op school ging bij de SMA.N VII , dus geen echte ex CAS .
    We waren direct en indirect betrokken / meegesleurd tijdens de roerige tijden vlak voor en na de omwenteling.

 10. A nony mouse zegt:

  Het mooiste meisje van de CAS, geschreven door René Persijn.
  Jaren erna tot aan ons vertrek heb ik er (Mulo) ook even gezeten. Ronnie Sinsoe uit de Djalan Palm was toen de mooiste jongen van de school. Ik hoorde dat hij intussen reeds is overleden. Wat waren wij toch allemaal bloedjong en onbevangen vroeger!

  We schrijven 1954. Ik (René Persijn) zat op de HBS van de Carpentier Alting Stichting aan de Lapangan Medan Merdeka (voorheen Koningsplein) in Jakarta (Batavia/Djakarta)
  Ik hield me (nog) niet echt bezig met het vrouwelijk schoon. Of toch wel? Er was één meisje waar ik toch graag naar keek, Madeleine. Ze zat op de M.M.S. (Middelbare Meisjes School ), van dezelfde stichting. Het gebouw van de M.M.S. stond op hetzelfde terrein als de H.B.S., het Gymnasium en de MULO. Als we pauze hadden dan had Madeleine toevallig ook pauze en stond ze vaak te praten met vriendinnen. Ik stond dan ongeveer 5 meter bij hen vandaan met enkele klasgenoten (waaronder Herman Stam, Eddy Slamet, Fred Corporaal) te praten en ik ging meestal zo staan dat ik Madeleine goed kon zien. Wat was ze knap….
  Uit de opmerkingen die ik van andere jongens hoorde maakte ik op, dat ik niet de enige jongen was, die haar knap vond. Ze was blijkbaar voor een heleboel jongens het mooiste meisje van de CAS!
  Maar hoe kon ik haar benaderen?Ik had er geen enkele ervaring mee. Zou ik eerst een keer aan haar vragen of ik haar naar huis mocht brengen? Want ik wist dat ze altijd lopend naar school ging. Maar waar woonde ze eigenlijk?
  Ik besloot om die middag, als de school uit was, haar als een soort detective te volgen om te kijken waar ze woonde. Ik was zelf op de fiets, maar die kon ik dan wel zo lang op school laten.
  Ik vond het zelf een heel goed plan en toen de bel ging voor de hervatting van de lessen, ging ik opgewekt naar de klas. Geen les, hoe oninteressant ook, kon me uit mijn goede humeur halen.

  Toen de school uitging zette ik mijn schooltas vast op de bagagedrager van mijn fiets zodat ik die niet hoef mee te sjouwen op mijn achtervolgingstocht. Ik zou de fiets dan later wel ophalen. Ik zag Madeleine zwaaien naar haar klasgenoten en met de tas over de schouder naar de uitgang van het schoolterrein lopen. Ik liep achter haar aan, niet te snel uiteraard om niet op te vallen en op een afstand, maar wel dicht genoeg om haar niet uit het oog te verliezen. Ze liep de poort uit en ging links af. Dus niet de kant op van het Waterlooplein ( Lapangan Banteng), zoals ik altijd moest fietsen om naar de wijk Kemajoran te gaan waar we woonden. Als het maar even kon, dan verschool ik me telkens eventjes achter een boom. Dit had ik afgekeken van de achtervolgingsscènes in detectivefilms. En bomen waren er toch genoeg….
  Toen ik weer eens achter een dikke boom wilde duiken zag ik dat daar al een andere jongen stond, die kennelijk op hetzelfde idee was gekomen als ik, namelijk om Madeleine te schaduwen. Ik kende hem alleen van gezicht. Hij zat een klas hoger dan ik, was een good-looking-Indo, zo eentje met een rijzige gestalte, een lichte huid (koelit langsep), zwart haar en blauwe ogen, een type ‘filmster, Roger Moore bijvoorbeeld…
  Toen ik hem zag kwam ik tot de conclusie, dat ik bij het dingen naar de gunsten van Madeleine tegen deze ‘Roger Moore’ geen enkele kans maakte. Ik liep terug naar school. pakte m’n fiets en fietste naar huis. Adieu, Madeleine!

  16-03-2008 om 08:03 geschreven door rene persijn
  Bron: seniorennet. be

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Ik kende Madeleine niet, maar ik herken mij zelf wel in dit verhaal. Ook ik had mijn eerste (secret) liefde op de CAS (MULO 1953). Een klasgenoot, een heel mooi (tall) Ambonees meisje met heel lang zwart, golvend haar – Meta Sopakuwa – en die woonde wel in de Kemajoran buurt. Nooit meer gezien, maar haar beeld is altijd bij mij gebleven en jaren later heb ik mijn huidige vrouw ontmoet die haar tweeling zusje zou kunnen zijn.
   Ik weet niet wat dit allemaal met godsdienst en geloof te maken heeft (de topic van deze site), maar ik denk niet dat er veel “Vrij Metselaar” volgelingen op deze school zaten.

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Een “klein vogeltje” in Nederland heeft mij net laten weten wie die Madeleine was en dat ze nu in Amsterdam woont. Nu weet ik het weer en ja – ze was wel een mooie meid!

   • Eppeson Marawasin zegt:

    Klinkt als ‘Little Bird’ sung by Andy Tielman 😉

    e.m.

 11. W.(Bill) Zitman zegt:

  Wij zijn helemaal van het onderwerp “geloof in een betere wereld” afgedwaald. Een heel contraversial onderwerp. Ed Vos, hier boven, heeft gelijk – “Uiteindelijk is geloof louter persoonlijk en het hoe en het wat is afhankelijk van je geestelijke bewustzijn niveau”. Als je geloof nodig hebt om door het leven te komen – gebruik het. Maar vergeet niet dat er meer moorden en andere misdaden gepleegd zijn “in de naam van god/allah”, dan enige andere reden. En voor mij – en van eigen ervaring – zijn mengsels van geloofs jeugd kampen, kampleiders en de daarbij betrokken predikanten een “receipe for disaster” voor de ontwikkeling van het geestelijk bewustzijn van jongeren. Er lopen vele gebroken zielen rond die daardoor het subject van brainwashing en erger – sexual molestation – geworden zijn. Neen, voor mij maakt geloof geen betere wereld, ver van dat.

  • Ronny Geenen zegt:

   Goed gezegd, Bill.
   Wij zijn met al die geloven die konstant met elkaar in oorlog zijn er niet beter mee geworden. Het lijkt er soms zelf op dat ze aandelen hebben in de wapenindustrie.

 12. Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

  De tien geboden van God.
  Ik ben de Heer ,uw God,
  1 Gij zult geen afgoden vereren,maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
  2 Gij zult de Naam van den Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
  3 Wees gedachtig dat gij den dag des Heren heiligt.
  4 Eer uw vader en uw moeder.
  5 Gij zult niet doden.
  6 Gij zult geen onkuisheid doen.
  7 Gij zult niet stelen.
  8 Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
  9 Gij zult geen onkuisheid begeren.
  10 Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.

  Ik heb ze alle tien herhaald voor het geval dat iemand uit het raam keek gedurende de Gods-dienst les, ze zijn allemaal ONVOORWAARDELIJK en zolang ze niet worden nageleefd kunnen we, mijns inziens, een “betere wereld” op onze buik schrijven.

  • Aelle zegt:

   Bill, here are the Ten Commandments (Exodus Chapter 20) in different English translations to choose from,of which my favourite is the American Standard Version. Al Maxey wrote a very critical analysis, worth reading, on it.
   http://godstenlaws.com/ten-commandments/index.html#.URJFSqWzKSo
   In his conclusion he writes: “There are no significant weaknesses of the ASV. It may take just a little longer to read than the KJV or RSV, but it is more accurate, and remember, we will be judged by the words He has spoken” (Warren Wilcox, Versions of the Bible: Their Strengths and Weaknesses). Dr. Jack P. Lewis states that the ASV is not a poor version of the Bible, but merely a good one in need of improvement. “The ASV represented the best scholarship and biblical learning of its time. It is not, however, the final word in Bible translation. Scholarship has advanced with the passing of years, and the ASV now lags behind.”
   It is the most sold, translated and ‘shoplifted’ book.
   http://www.biblesocietyinisrael.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=53
   In Madagascar the word for the title God is Andriamanitra. I own, among many translations, one printed in Malagasy (NY BAIBOLY).
   I would like to know how old my German copy is. Does anyone know, please ?
   “die dürer Bibel”, das neue Testament mit holzschnitten Albrecht Dürers, Einhorn -Verlag in München. Not dated.

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Aelle, thank you for your contribution, but I do not wish to open a can of worms in this controversial topic. Life is too short and I am very happy. And I am too advanced in life to be drawn, or shaped into something what really does not matter to me. Thanks anyway.

   • Aelle zegt:

    A message to Herrn Wilhelm von Grumbkow and Mr W. Zitman.
    I’m terribly sorry to have caused some confusion by addressing Wilhelm von Grumbkow with the name Bill as short for William or Wilhelm, when I did not realise there was the real William by the nickname of Bill and Wilhelm von Grumbkow, who had posted their comments earlier that day and the day before on 5 februari and 6 februari.
    My apologies to both of you.
    To the real Bill: Thank you for your straightforwardness. (Is it really a can of worms, Pandora’s box or a hornets’ nest, I wonder?)
    Good bye, Leb’wohl! Blijf schrijven!

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Message to Aelle – thanks for clearing this up. After I had expressed myself about “religion in a better world” and Wilhelm Paul von Grumbkow had posted his own (crude) version of the ten commandments as a solution – followed by your “pick of the bunch” in English and addressed to “Bill”, I naturally assumed that you were addressing me. I felt bombarded with advice I don’t need, hence my straight-to-the-point reaction.
    For your info, my first name is Willem (in short Wim), but as there were too many Wims in the family (including my father), my mother called me Pim. However, here in Australia, 55 years ago, they started to call me William and I had to correct them constantly. So I cut all the waste out – birth certificate Willem, but friends and family call me Bill. Hence W(Bill)Z. Confused? Your apology is accepted – of course!!

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Mijnheer Wilhelm Paul von Grumbkow, met al eerbied voor U en uw geloof – maar wij praten hier over “een BETERE WERELD” – niet over UTOPIA! It will never happen!

 13. Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

  Waarde heer Zitman, zonder mijn UtOPIA is de UTOPIA van een BETERE WERELD, NIET mogelijk , alles op deze wereld is een kettng reactie.
  It wil never happen. dus God spreekt in de ruimte, is uw opinie ?

 14. Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

  Voor de heer Zitman.
  Ik citeer voor u uit een geschiedenis boek, uit het jaar 1906 (ik was nog niet geboren) enkele boodschappen.
  Toen het rijk van Israel aan zijn God ontrouw werd, vervulde God de bedrijging Zijner profeten. De Assyrische koning Sargon, veroverde Samaria en voerde de Israelieten in ballingschap weg.(722 v.Chr)
  Dezelfde straf trof ook het rijk van Juda. In 605 werd Jerusalem door Nabuchodonosor II van Babylon veroverd, en werden vele aanzienlijke Joden als gijzelaar naar Mesopotamië weggevoerd.
  Een ander gedeelte heer Zitman. over keizer Augustus.
  Ook was Augustus een ijverig beschermer van dichters en schrijvers; de groote Romeinsche dichters Vergilius, Horatius en Ovidius, alsook de geschiedschrijver Livius, hebben onder zijn regering geleefd. De zeden van het Romeinse rijk waren evenwel diep gezonken; tevergeefs poogde Augustus ze te verheffen.
  Ook de provincien herademden, want de keizer zag de stadhouders op de vingers en voorkwam, dat zij door onrechtmatige belastingen het land uitzogen.De bloedige oorlogen hielden op en in de dagen van keizer Augustus, toen er vrede over de geheele aarde was, werd onze Heer
  Jezus Christus geboren.
  Ik meen dat dit voldoende is.heer Zitman.

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Mijnheer Wilhelm Paul von Grumbkow. Ik zie dat U geloof nodig heeft om door het leven te komen – en Ik respecteer dat. U moet mij ook respecteren dat ik kan leven en een goed mens kan zijn zonder geloof. Even naar uw lijstje kijken ; – 1, 2 en 3 heb ik allang op mijn buik geschreven. – 4, 5, 6, 7, en 8 – daar heb ik uw lijstje niet voor nodig om mij op het goede pad te houden. – 9 – …..mmmmm…..ik heb wel eens…..maar neen – terug naar 6 !!
   Nummer 10 heb ik nooit goed begrepen;- onrechtvaardig begeren – toebehoord? Het begrip van de combinatie van deze drie woorden is mij helelemaal ontgaan. How can you unlawfully (or lawfully) desire something what does not belong to you anyway? Even denken ;- zat ik toen uit het raam te kijken?…….of werd ik afgeleid door het moeten oppassen op de wandelende handen van de godsdienst leraar?…de priester …..mijn boodschapper toentertijd!

 15. HenkAnthonijsz (1926) zegt:

  Gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand.
  Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

  • Ronny Geenen zegt:

   Gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand.

   O ja? Is dat soms een wet en in welk land wordt dat gehandhaadt?
   U verkondigt iets dat waarschijndelijk Uw geloof is en ik respecteer dat. Echter respecteer U mij ook als ik dat naar het land der fabelen verwijst? Er zijn meer mensen op deze aarde dan U en Uw gellof alleen. Ik hoop dat U die mede mensen ook respecteert en hun in hun waarde laat.

   • HenkAnthonijsz (1926) zegt:

    Ronny Geenen.
    Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
    Dat is geen wet maar ik geloof er in dat wanneer je als mens elkaar lief hebt en elkaar respecteert er minder oorlog en geweld op aarde is. En zoals u zichzelf afvraagt:
    “in welk land wordt dat gehandhaaft?” Bijna nergens! Daarom die oorlogen!
    U hoopt dat ik mijn medemensen respecteer en hun in hun waarde laat. Daar hoeft u niet bang voor te zijn: Ik dring ze niets op. You know?

 16. Peter van den Broek zegt:

  @dhr. van Grumbkow

  Ik heb de hele tijd naar buiten gekeken, want ik had een moment van niet-begrijpend lezen. Volgens mijn wel zeer beperkte kennis van de schoolbijbel mis ik toch wel één gebod, dat over afgodsbeelden, en is het gebod over de ONKUISHEID 2 maal, ja tweemaal vermeld. kunt U dat even checken en corrigeren . Slordigheid is des duivels oorkussen. Is daarom Uw opmerking dat Uw God in herhalingen vervalt en in de wellicht loze ruimte spreekt????

  Ik ga terug naar de Geschiedenis
  Utopia is de titel van het boek uit 1516 vanThomas More. Hij vormde het woord van het Griekse ou (niet) en topos (plaats); de betekenis is dus eigenlijk: NERGENS. Hij hekelde het economische en politieke bestel van het Engeland van zijn tijd en schetste een heilstaat naar socialistisch en communistisch model.

  Utopia is een gemeenschap of comune van werkenden waarin de kloof tussen arm en rijk niet bestaat, waar iedereen beschikt over wat hij nodig heeft. Geld speelt er geen rol. Economische misdrijven komen niet voor.

  Ik heb niet de indruk dat de 10 geboden in de Utopia vermeld wordt noch een rol spelen. Utopia is een soort hemel op aarde en daar kunnen de kerken, noch de gelovigen mee overweg, die hebben voor hun aardse zaken een GELOOF, een dogma in een betere en andere wereld nodig, het Walhalla.

  En natuurlijk ontbreekt ook het elfde gebod: scheiding van discussies over Geschiedenis en over Godsdienst op deze blog vergelijkbaar met de scheiding tussen Staat en Kerk bestaat .

  • Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

   Heer van den Broek, leze mijn reacties nog eens over, u heeft er maar heel weinig van begrepen.
   Onkuisheid begeren, is geen onkuisheid doen, twee verschillende dingen.
   Utopia is geen Utopie .

   • W.(Bill) Zitman zegt:

    Mijnheer Wilhelm Paul von Grumbkow. U begrijpt het niet. Ik heb al reeds een spontaan antwoord gegeven op uw “lijstje”, want het is niet gelijkwaardig aan de tien geboden. U zit een beetje (veel) in de war. En als U daar op attend gemaakt word, zou U dat niet onder de kast mogen schuiven en maar doorstoten. Dan gaat U in “de ruimte praten” (omong kosong).

 17. Peter van den Broek zegt:

  Heer van Grumbkow, ik kan er maar weinig van begrepen hebben want mijn religeuze kennis beperkt zich tot de schoolbijbel die ik bij het verlaten van de lagere school cadeau kreeg en wat losvaste boekjes. maar ik kan wel goed tot 10 tellen. Bij het lezen van Uw 10 geboden viel het me op dat onkuisheid 2 maal genoemd wordt en mijn gevoel zegt dat dat niet kan, dus dat ga ik verifieren. U heeft daarop niet geantwoord. Ook op de vraag waar het gebod over de afgodsbeelden in Uw opstelling gebleven is, laat uw antwoord wachten. Misschien bent U uitgegaan van de eerste Tafel van Mozes, maar die is toen gebroken.

  U citeert uit een boek om Uw uitgebreide geschiedkundige kennis te etaleren. Maar weer bent U onvolledig want het is de Assyrische koning Sargon II die de Israeliers naar Mesopotamie afvoerde. Geschiedenis is weliswaar niet een exacte wetenschap maar U dient wel nauwkeurig en volledig te zijn.
  Ik ga verder niet in op de veelvoud van storende fouten in Uw reacties, anders ben ik volgende week nog bezig.

  Het irriteert me dat U, de Heer Anthonijsz en Aelle mij om de oren slaan met bijbelse teksten maar bij nader inzien wordt er niet volledig of foutief geciteerd en uitleg gegeven, Aelle geeft bvb niet aan dat op een andere plaats in de bijbel Deuteronomium 5:6-21, ook over de 10 geboden wordt gesproken maar dan in uitgebreide vorm . Ik hou me liever bij bijbelexegeten. anders blijft het in Uw geval bij tekstverklaring die bepaald wordt door het projecteren van Uw eigen waanvoor- en vooronder-stellingen. In dat geval spreekt men van eisegese of inlegkunde., een veredelde vorm van pissebed kijken.

  Ik raad onze amateurinlegkundigen aan in het vervolg beslagen ten ijs te komen om beschamende blunders te vòòrkomen.

  En meneer van Grumbkow waarom is een Utopia geen Utopie of anders gesteld waarom is een Utopie geen Utopia. Het zijn weer van die uitspraken waarvan de diepzinnigheid op laag water te zoeken zijn

  • Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

   Moge het u voor de wind gaan heer van den Broek gegroet.

  • Aelle zegt:

   Heer Van den Broek, ik zag uw reactie op ‘mijn eisegese’ tav W.v.G. een beetje te laat op de avond, en wil er graag op antwoorden, maar dat komt me morgen beter uit. Ik zie dat u er reeds verlangend naar uitkijkt.
   Voorlopig geef ik u de raad, die ik zelf ooit van een Oostenrijkse professor ( ex-leerling Bauhaus, Weimar) ontving; “Nicht ärgern, nur wundren”.
   Gute Nacht Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette, aber ik rook niet. Uch, uch, asthma….

   • Peter van den Broek zegt:

    “Nicht Ärgern nur Wundern, nach dem Motto. Es hört doch jeder nur, was er versteht”. Ik weet dat het van Goethe komt maar kunt U aangeven uit welk boek het is Zulke spreuken irriteren maar ergeren me niet omdat het argument ontbreekt.

    En was Uw professor een “beroemde kunstenaar van Bauhaus, Weimar???

   • A nony mouse zegt:

    Heer Van den Broek, U heeft gezien dat ik op uw laatste reactie niet kon antwoorden, omdat er geen ‘Beantwoorden’ onderstreept staat, zoals bij mijn laatste reactie hierboven wel het geval is.
    Helaas had ik gisteren niet voldoende tijd om de belofte na te komen. Ik heb wel de lekkerste appeltaart van de wereld gebakken laat in de avond. Omdat ik Indo ben kneed ik mijn deeg met de hand, omdat ik een hekel heb aan extra (de onderdelen) afwas. Ik was uren zoet met die taart bezig. Ook werd ik de hele dag opgehouden door familie en vrienden, die met me wilden ngobrol, en bovendien was ik niet zo helder van geest.
    Lieve help, ik ga helemaal van de weg af, Wat is ons thema alweer? Even spieken;
    Geloof in een betere wereld.
    Gisteren had ik wel een helder moment in het geheugen en bedacht me dat die spreuk niet van George Adams afkomstig was maar Herbert Mederer, een oude vlam met wie ik vroeger 2 jaar heb gecorrespondeerd. Zijn brieven en ansichtkaarten heb ik allemaal nog bewaard. Ik schreef Herbert meer poezie van Heine; Du bist die Ruh’, der Friede mild, Die Sehnsucht Du und was sie stillt, etc. (Tot prachtige muziek gecomponeerd door Schubert).
    George heeft voorheen zijn moeder’s naam gebruikt, en staat als kunstenaar bekend onder de naam Georg Teltscher. Hij ontwierp in Australië als krijgsgevangene het Kampgeld.
    As the internees were not allowed to possess money, they resorted to bartering for commodities. Eventually, the artist and engraver Georg A. Teltscher designed camp money that was used by the internees at Camp number seven. The serial numbers of the notes corresponded to the registration numbers of the internees. The notes contain some hidden messages, such as the text written in the barbed wire at the border of the notes: “We are here because we are here because we are here…” The wording hidden in the barbed wire entanglement at the foot of the fencing in the centre of the front contains “HMT Dunera Liverpool to Hay.”
    http://www.sydneyjewishmuseum.com.au/Collection/Hay-Money/default.aspx
    Tot later.

 18. Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

  We zijn hier met 13 en komen niet tot een vergelijk, hoe moet dat met enkele miljarden ?

  • Eppeson Marawasin zegt:

   Thomas More vat zijn boek Utopia als volgt samen: Het eiland heeft een verscheidenheid van godsdiensten. Niet alleen van streek tot streek lopen die uiteen, maar zelfs binnen het bestek van één stad: er zijn Utopiërs die de zon, anderen die de maan of een der planeten als godheid aanbidden. Er zijn er ook die een mens uit oude tijden, iemand die uitzonderlijk goed of uitzonderlijk beroemd is geweest, als een godheid vereren, zelfs wel als de hoogste god. Maar de grote meerderheid is daar veel te verstandig voor, en gelooft aan geen van deze goden, maar aan één goddelijk wezen, verborgen, eeuwig, onmetelijk, ondoorgrondelijk, dat op een wijze die boven het menselijk begrip gaat, de ganse wereld doorwoont. [BRON: Wikipedia]

   [CITAAT]: Him they call the Father of All, and acknowledge that the beginnings, the increase, the progress, the vicissitudes, and the end of all things come only from Him; nor do they offer divine honours to any but to him alone. And indeed, though they differ concerning other things, yet all agree in this, that they think there is one supreme Being that made governs the world, whom they call in the language of their country Mithras. They differ in this, that one thinks the God whom he worships is this supreme Being, and another thinks that his idol is that God; but they all agree in one principle, that whoever is this supreme Being. He is also that great Essence to whose glory and majesty all honours are ascribed by the consent of all nations. [EINDE citaat] ***

   ***Uit ‘Utopia’ (Boek II); Sir Thomas More; ISBN 9 780486 295831

   e.m.

   • Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

    Heer Marawasin, het probleem dat reeds eeuwen ons in zijn greep heeft is het woord “interpretatie” God wist dat dit een struikelblok zou zijn en daarom liet hij Mozes op de berg komen om hem Zijn twee stenen tafelen te geven waarop de tien geboden staan.
    Er bestaat maar één geloof en dat is het geloof in God, ieder ander is bijgeloof, wat we op rekening van interpretatie kunnen plaatsen.
    Er worden boeken erbij gehaald, ik wil er ook één bijhalen, Raymond Moody jr Life after Life m.vr.gr

   • Aelle zegt:

    Mijn boze wederhelft heeft weer op zijn naam Anony mouse zitten typen en vergeten mijn naam Aelle, eigenlijk gespeld Æ aan elkaar waar geen lettertype voor is in de Nederlandse taal, terug te plaatsen.
    Indo Roewet

   • Jan A. Somers zegt:

    æ = alt145 + æ

   • Aelle zegt:

    Jan, dat is niet de ae die ik zoek. En deze lukt op mijn keyboard ook niet.

   • Eppeson Marawasin zegt:

    Dag meneer Von Grumbkow, dank voor uw reactie.

    Op enig moment in de discussie werd het begrip Utopia ingebracht. Het is weliswaar een droomeiland, maar géén Java of Bali, zeg maar. Ik wilde slechts tonen dat zelfs in de ‘heilstaat(!)’ Utopia ‘of the religions of the Utopians’, koek en ei ook ‘whisful thinking’ is. Meer niet hoor.

    Overigens was de schepper van Utopia Sir Thomas More evenals diens goede vriend en mede-humanist Erasmus van Rotterdam, die zijn Lof der Zotheid weer opdroeg aan Thomas More, gelovig Rooms-Katholiek. Verder wordt beweerd, dat Lof der Zotheid op haar beurt weer ten grondslag ligt aan de latere Reformatie. Zoiets als ‘ethische politiek’, maar net niet, of toch anders.

    Over ‘ethische politiek’ gesproken … Ach nee, laat ook maar.

    Goede zondag!

    e.m.

 19. W.(Bill) Zitman zegt:

  Mijnheer Wilhelm – altijd weer het laatste woord??
  “Niet tot een vergelijk komen”?? U zou kunnen beginnen met toe te geven dat Uw halfgebakken, zelf gefabriceerde “10 geboden”, die U mij naar de kop slingert, FOUTIEF zijn en deze eerst herstellen. In de ogen van Uw god wordt U dan alreeds een beter mens.
  Uw struisvogel standpunt en denkwijze irriteert anderen op deze site en Uw credibility is alreeds “het raam uit”. Zonder Uw fouten te erkennen zou niemand hier naar U willen luisteren, en daarom is alles wat U zegt is alreeds gatenkaas geworden. Uw dogmatische houding leidt tot disharmonie, wat wederom, in geloof, tot “jihad” zou kunnen leiden.
  U misrepresenteerd Uw eigen geloof en wil dat niet erkennen. Ik kan niet duidelijker zijn!

 20. Aelle zegt:

  Als laatste nog even deze belangrijke link dankzij MARIA KNIJN die ook haar bijdrage heeft geleverd.op
  7 februari 2013 om 5:51 pm
  2013 zou in allerlei opzichten een beter jaar worden voor onze wereld, in welk opzicht dan?
  http://www.dedokwerker.nl/indische_kwestie.html
  Selamat tidur! kepada semua orang yang membaca berita ini!

 21. Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

  Gisteren ontving ik Moesson, het Indisch dagblad. Op de kaft ” Kin Feenstra gaat op zoek naar God ” een heel goede tip voor ons allemaal.

 22. A nony mouse zegt:

  Geloof in een betere wereld? Ja, maar zionder de Paus, want hij taait af. Lees maar:
  “Uit Italië komen berichten dat paus Benedictus wil terugtreden. Dat melden Italiaanse media.”
  http://nos.nl/artikel/472832-paus-kondigt-terugtreden-aan.html
  Paus Benedictus XVI zal op 28 februari aftreden.Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera maakt de Paus zijn abdicatie bekend tijdens het consistorie voor de heiligverklaring van de martelaren van Otranto.

 23. W.(Bill) Zitman zegt:

  Geloof in “een beter”…….Nederland….?
  Een goede vier jaar geleden kreeg ik, vrij laat, telefonisch bericht dat mijn oom Piet was gestorven en dat – “morgen” – de begrafenis zou plaats nemen op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam.
  Na een uurtje prakkedenken liet ik mijn betere helft mij (ik had een zeer slechte knie) naar Perth airport rijden en ik zou, onaangekondigd, naar de begrafenis gaan. Ik had geluk en zo’n 20 uur later (07.30) stond ik aan een taxi rank in Schiphol – 1 1/2 uur voor de begrafenis.
  De taxi chauffeur was een Marokkaan die maar een paar woorden Nederlands kon praten, maar zijn Engels was voor mij goed genoeg. Hij had ook nooit van de Nieuwe Oosterbegraafplaats gehoord (“misschien omdat die “nieuw” moest wezen”) en na hij, rijdende in een file en met zijn hoofd onder het stuur, had geprobeerd om zijn TomTom lopende te krijgen, zat hij in het Marokkaans met het taxi bedrijfs switchboard te praten. Hij vertelde me dat daar ook Marokkaanse meisjes werkten, die hem wel zouden helpen.
  Gedurende de trip vertelde hij mij ook dat het “luie zootje (versplinterde Christelijke) Nederlanders, waaronder Antilianen, Indo’s etc., het land in elkaar hadden laten zakken en nu was het de “taak” van de Moslims om het weer op te bouwen”. “We bouwen overal moskeeën, we scholen onze eigen imams, we hebben alreeds Marokkaanse burgemeesters in sommige steden, we hebben onze eigen TV programs en wij “groeien” onze kinderen in Nederlandse (Christelijke) vrouwen”.
  Dichterbij de begraafplaats vroeg hij mij of ik even in een slagerswinkel zou kunnen informeren waar hij naar toe moest want, met zijn slecht Nederlands, zouden die hem daar niet te woord willen staan. Ook zou hij zijn taxi niet kunnen verlaten, want het was alreeds eerder gebeurd, dat een “infidel” passagier er met zijn auto vandoor ging. Toen we, nog net op tijd, bij de begraafplaats aankwamen zou hij “als een goede Moslim” niet het erf op kunnen rijden, omdat daar ook Christenen begraven waren. Toen we bij het hek afrekenden kostte de trip € 62, maar hij had geen wisselgeld van het 100 euro biljet dat ik, in haast, op Schiphol uit een ATM getrokken had.
  Met mij slechte knie strompelde ik naar de Aula, waar een zeer verrastte neef Hans, andere familie leden en kennissen stond op te wachten.
  Neen, geloof voor een “beter Nederland” zou ook geen oplossing zijn, laat staan voor een betere wereld!
  (O ja, een paar jaar later heb ik, tegelijkertijd, er twee nieuwe knieën in laten zetten – loop nu met mijn “lutud besi baru” gemakkelijk 10km per dag en zou nu de trein naar het Amstelstation kunnen nemen en de laatste paar kilometers kunnen lopen)

  • A nony mouse zegt:

   22-12-2001 (Bron: De ‘groene’ Amsterdammer)
   «We leven in een donkere wereld»
   INTERVIEW DOMINEE A.A. SPIJKERBOER
   De afschuw van oorlog en geweld loopt als een rode draad door het leven van dominee A.A. Spijkerboer. In zijn visie is de mens niet van nature kwaad, maar hij is wel geneigd God te vergeten en zijn naaste links (- op straat of dood – ) te laten liggen. «Het is het Evangelie dat een plek van licht schept in deze donkere wereld, een plek waar we kunnen leven.»
   Is ’t daarom tijd voor de volgende Vaticaanse Paus? Er bestaat ook een Koptische Paus.
   http://www.washingtontimes.com/multimedia/image/vatican_pope_lea_134725/#prettyPhoto/0/

 24. W.(Bill) Zitman zegt:

  Wilhelm Paul von Grumbkow zegt: “De Paus treft geen schuld”.
  Schuld voor WAT, mijnheer Wilhelm? Niemand heeft hier een bewering van “schuld” gemaakt.
  U heeft, voor hem, hiermede alreeds een verdedigende houding aangenomen, voordat een aanvoering is gemaakt.
  Probeert U daarmee de mogelijkheid van enige bewering over hem alreeds in de “kiem te smoren”?
  Of bent U, diep in Uw hart, ook, zoals vele anderen, teleurgesteld dat hij wel veel over de seksschandalen van Uw kerk GESPROKEN heeft, maar niets GEDAAN heeft?

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Ik zou de spijker hier wel redelijk goed op de kop geslagen hebben, want ik kreeg van een lezer van de Java Post in Nederland deze link toe gezonden; –
   http://nos.nl/artikel/472832-paus-kondigt-terugtreden-aan.html
   Nu er onderzoeken in de hele wereld aan de gang zijn (Australia heeft nu ook een Royal Commission into child abuse), ben ik benieuwd wie als opvolger van Benedictus XVI, deze hete aardappel toegeschoven krijgt (of wilt aannemen).

 25. HenkAnthonijsz (1926) zegt:

  TIEN MENSELIJKE GEBODEN

  1. Spreek de mensen aan.
  Er is niets zo prettig als een vriendelijke groet.

  2. Glimlach tegen de mensen.
  Er zijn 72 spieren nodig om te fronsen en
  slechts 14 om te glimlachen.

  3. Noem de mensen bij de naam.
  De prettigste muziek voor ieders’oren is
  de klank van zijn eigen naam.

  4. Wees vriendelijk en behulpzaam.
  Wie vrienden wil hebben, moet vriendelijk zijn.

  5. Wees hoffelijk.
  Spreek en handel alsof alles wat je doet
  een waarachtig genoegen is.

  6. Heb werkelijk belangstelling voor mensen.
  Als je wilt, kun je bijna van ieder mens houden.

  7. Wees royaal met lof – voorzichtig met kritiek!

  8, Spaar de gevoelens van anderen.
  Er zijn drie kanten aan een meningsverschil:
  die van jou, die van een ander en de goede kant.

  9. Wees hulpvaardig.
  Wat we doen voor anderen, telt het meest in het leven.

  10. Voeg bij dit alles een goed gevoel voor humor,
  een grote dosis geduld en een snufje nederigheid.
  En je zult worden beloond.

  ( overgenomen uit het maandblad Madjoe, belangenvereniging oud-militairen van het KNIL
  februari 1992).

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Mijnheer Henk Anthonijsz, dit is het beste advies zover gegeven op dit onderwerp en het is heel gelijkwaardig met mijn eigen “bijbel” – genoemd “Bill’s Book of Life”. Daar heeft mijn moeder ook nog in geschreven.

 26. W.(Bill) Zitman zegt:

  Het is nu twee weken geleden sinds dat er iemand hier geïnteresseerd was ‘in geloof in een betere wereld’, en het is zo een belangrijk onderwerp!
  Mijnheer Wilhelm Paul von Grumbkow vond, dat als iedereen zich onvoorwaardelijk aan zijn 10 geboden zou houden – hij heeft ze nog even (verkeerd) opgeschreven voor degenen die vroeger gedurende bijbelse les ‘uit het raam hebben zitten kijken’ – een oplossing zou wezen.
  Ook vond hij het een goed idee als we allemaal naar God zouden gaan zoeken.
  Maar hij vond ook dat, als13 stemmen op deze site het niet tot een vergelijk kunnen komen, er weinig hoop zou wezen voor de miljarden in de wereld, om daar tot een accord te komen.
  Hij heeft zichzelf hier een beetje tegen zitten praten, maar uiteindelijk heef hij gelijk – geloof in een betere wereld is niet practisch en door geloof zou de wereld nooit beter KUNNEN worden.
  Ik was alreeds van deze opinie, maar biedt hierbij toch mijn verontschuldigingen aan, als ik misschien een beetje te sterk gereacteerd heb op zijn wanhopige voorstellingen.
  Maar ja, “wie kaatst – kan de bal verwachten”, (een van mijn moeders 10 geboden) en de problemen zijn de wereld nog lang niet uit.
  Als we nog even kijken naar de Vatikaan en de problemen die ze nu hebben, nu de Paus voor dubieus redenen, niet meer mee wilt doen. En alle anderen geloofs strijden, te veel om op te noemen, in de wereld teweeg gebracht bij Islam.
  Als we een manier zouden hebben, om geloof te kunnen afschaffen, beginnende met deze twee ‘super powers’, zouden we een betere kans krijgen op een BETERE WERELD —- ZONDER GELOOF!

 27. Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

  Wacht maar tot de laatste momenten van uw bestaan zijn aangebroken, weest geduldig.

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Ik zal niet speculeren wat u hiermee bedoeld, maar u, als een ‘expert’ op geloof, zou mij kunnen vertellen wat er met mij gaat gebeuren. Ik ben bereid!

 28. Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

  Een ziel van een reeds overledene, die ù slechts kunt waarnemen, zal u naar het hiernamaals begeleiden.

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Dit is niet zo slecht – in fijt is het een hele opluchting dat u niet over plaatsen met grote vuren en die man met kleine hoorntjes dreigt. Ga toch fietsen!

 29. W.(Bill) Zitman zegt:

  Wilhelm, u heeft natuurlijk naar die poppenkast ztten kijken en ook van die “imposter” vernomen, die in de Vatikaan ging meedoen om paus te worden.
  Hij werd uitgevonden, omdat hij de verkeerde das aan had en ze hebben hem er uitgeknikkerd.
  Ik zou hem paus gemaakt hebben.
  Dan hadden anderen een betere reden gehad om te zeggen, dat ze hun “handen in onschuld wassen”.
  Ze hebben een “scapegoat” nodig – ook in de Nederlandse taal wel een “pispaaltje” genoemd!

 30. Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

  Einstein. ” I fear the day when the technology overlaps with our humanity.
  The world will only have a generation of idiots”

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Einstein wrote in 1954 ;-“For me, the Jewish religion, like ALL OTHER RELIGIONS is an incarnation of the most childish SUPERSTITIONS”!
   And this brilliant man had assisted in building a nuclear bomb, that killed millions of people.
   He died in 1955……….I wonder who’s soul accompanied him to the afterlife?

 31. Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

  De eerste atoombom werd gemaakt in 1945 door een groep wetenschappers onder leiding van J.Robert Oppenheimer, Einstein had er niets mee te maken.

 32. W.(Bill) Zitman zegt:

  Wilhelm, ik hoop dat u van goede gezondheid bent (geen pilletjes slikt), want dit kan (op uw uitnodiging, weer) hevig worden en ik wil geen “spijker in uw doodskist” willen worden.
  Ik zal u ook nooit iets ‘slechts’ toe wensen, waar u wel een handje van heeft.
  Van uw reacties kan iedereen zien dat u het leven bekijkt door een tunneltje (of zoals paarden met die klepjes naast hun ogen – ik ben die uitdrukking vergeten). Als u dan ook een brilletje draagt, ziet u wel weinig wat er om u heen gebeurd.
  In uw kleine wereldje – “de paus treft geen schuld” en nu – “Einstein had er niets mee te maken” http://www.doug-long.com/einstein.htm beschermd u mensen die zeer zeker met gewetensbezwaren rond lopen/liepen over hun verwikkelingen in slechte gebeurtenissen op deze aarde!
  Mag ik even herhalen, “wij praten hier over een betere wereld geen Utopia”!

 33. Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

  Tabe.

  • W.(Bill) Zitman zegt:

   Wilhelm….Wilhelm…, weer in uw schulp gekropen? Of bent u gaan fietsen? We zouden toch ook gezond over Deuteronomy kunnen debatteren………

 34. W.(Bill) Zitman zegt:

  Einstein also wrote in 1954 (5 months before he died) ;-“I made one great mistake in my life….when I signed the letter to President Roosevelt recommending that atom bombs be made; but”……en dan verontschuldigde hij zichzelf – “dat anders de Duitsers er een gemaakt zouden hebben”.
  Hij had toen gewetensmoeilijkheden!

 35. W.(Bill) Zitman zegt:

  Over de jaren had ik vrij veel over Albert Einstein gelezen, maar ik had nog nooit van het citaat van Wilhelm (6 Maart 1.18 pm) gehoord. Niet dat ik dacht dat Wilhelm dit ook uit zijn duim gezogen had, maar ik dacht wel aan de “klepel en de klok”. De tweede zin in dit citaat deed mij helemaal niet aan Einstein denken, dus ik ben even gaan zoeken.
  Nu blijkt, hoogwaarschijnlijk, dat deze “citaat” niet bestaat (tenzij iemand mij anders kan inlichten), maar zou een verbasterde vorm van het citaat “…it had become appallingly obvious that our technology had exceeded our humanity” kunnen wezen.
  Wilhelm’s “citaat” schijnt (recent) verzonnen/veranderd (en gebruikt) te zijn bij een persoon (of personen), die het gebruik van mobile telefoontjes van onze laatste (veel jongere) generatie in het daglicht wilde zetten – vandaar – “The world will only have a generation of idiots”.
  Wat Wilhelm’s reden was om Einstein in ons meningsverschil over geloof te gebruiken, weet ik niet, maar ik denk, dat (aangetrokken door het woord “idiots”) hij ook iets uit een kookboek had kunnen terugwerpen.

 36. W.(Bill) Zitman zegt:

  ‘Geloof’ in een betere wereld….volgens mij zijn wij heel anders begonnen…… (ik zou niet kijken als jou was, Wilhelm!)
  http://marcbrecy.perso.neuf.fr/history.html
  En we zijn goed op weg om het zo ook te eindigen!
  Wij noemen dat ‘self destruction’.
  Niets met god te maken…..wel veel met ‘geloof’!

Laat een reactie achter op Wilhelm Paul von Grumbkow Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s