Van liefde en menselijkheid

Kersttoespraak van Generaal Spoor, tot de troepen, 1946

Generaal Spoor, 1946

Generaal Spoor, 1946

“Het is mij een behoefte in deze een enkel woord tot U te richten. Het lijkt sommigen, vooral buitenstaanders, misschien wat vreemd, dat een legercommandant een Kerstboodschap aan zijn mannen brengt. Soldaten en Kerstmis — zo denkt men dan — dat hoort niet bij elkaar. Dat is van elkaar verwijderd als strijd van vrede, en als tweespalt van liefde. En Kerstfeest is het feest van den vrede en de liefde. Maar zijn wij de dienaren van strijd en tweespalt? Ik behoef het U eigenlijk niet te zeggen; het tegendeel is het geval. Onze taak is juist om aan strijd en tweespalt, die deze gebieden en dit volk verscheuren, een einde te helpen maken. Onze taak is juist om een goed instrument te zijn in de handen diegenen, die naar vrede en naastenliefde streven, als enig mogelijke basis voor welvaart en geluk.   

Soldaten en Kerstmis het behoort méér bij elkander dan menigeen denkt. Een bekend Nederlands dichter, Martinus Nijhoff, heeft eens een vers geschreven onder de titel „Soldaten-Kerstmis”, waarin hij een schilderachtig beeld geeft van soldaten uit vroeger eeuwen, die op Kerstdag ontroerd en zwijgend tezamen dringen in een tent, waarbinnen een kindje op een trommel sliep. Toen, zegt de dichter, hief er één zijn glas omhoog en riep: „Hoera voor ’t kind! Hoera voor ’t Regiment.” Met dichterlijke visie begreep deze dichter, hoezeer er een wonderlijke verwantschap is tussen ons soldaten en ons schijnbaar ruwe krijgsmansbedrijf, en de tederheid van het weerloos kind, het kind dat op Kerstfeest de Christelijke boodschap van vrede op aarde brengt. Het is de verwantschap van de zuivere kracht, die het schone maar zwakke beschermen moet en beveiligen, wanneer het wortel wil schieten en ontbloeien. En daarom, al mag soms het verweerd gelaat van de soldaat, zoals de geciteerde dichter ten slotte zegt, „met bijl en beitel uit ruw hout gesneden” zijn, God heeft aan de soldaat ook een kinderhart gegeven, om te behoeden en te beschermen.

Wij, soldaten van de Koninklijke Landmacht de Brigade Mariniers en het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, mogen behoedzaam maar zeker naderen tot de Kribbe van den Kerstnacht, want ons werk is eerlijk, onze handen zijn onbezoedeld, wij roven en brandschatten niet, maar beschermen en beveiligen, wij doden en wonden niet, maar wij verdedigen het recht en de menselijkheid. Dit is onze trots en dit is onze eer. Dit is, op de Kerstavond, óók onze deemoed als wij het hoofd buigen, voor het Licht van Bethlehem en vragen om kracht voor de vervulling en de voleindiging van onze moeilijke taak. Op deze Kerstavond gaan onze gedachten meer dan ooit uit naar degene, die wij missen uit onze rijen, naar hen die het hoogste offer brachten. Maar wij weten, dat zij het niet tevergeefs gebracht zullen hebben. Ook al lijkt de toestand ons soms duister en verward, wij koesteren de heilige overtuiging, dat ook in dit land eenmaal de krachten van rede en liefde zullen overwinnen, zoals altijd en overal het geval is geweest. Zoals het ook was met het ogenschijnlijk kleine licht dat in de donkeren Kerstnacht in een stal tot leven kwam en dat ten slotte al ’s werelds wanden doordrongen heeft. En velen onzer denken in deze dagen ook méér dan ooit aan het gemis hunner familieleden in het moederland. Laten het, makkers, geen sombere of bittere gedachten zijn. Laat ons, integendeel, deze Kerstnacht ontvangen in een blijmoedig en open hart, dat de kracht en de overwinning van het offer boven klein persoonlijk verlies stelt. Als wij zó kunnen denken en leven, dan weten wij ook wat Kerstmis is, dan vieren wij werkelijk Kerstfeest, want dan belijden wij pas in ernst onzen heiligen eerbied voor Hem die alleen geboren werd om Zijn kostbaar bloed te offeren voor ons heil.

Mannen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, van de Brigade Mariniers en van de Koninklijke Landmacht, van alle wapens, dienend in deze landen, laten wij het Kerstfeest vieren en gedenken als goede soldaten, dat wil zeggen: als soldaten die hun kracht en hun persoonlijkheid ten volle willen inzetten voor een hoog en Christelijk doel. Het doel van „Vrede op aarde” dat in het Kerstlied ruist, en in mensen een welbehagen. In alle mensen, onverschillig van welke kleur, welk ras, welk geloof. Zo gij met mij de heilige overtuiging koestert, dat dit Uw plicht en Uw taak is, die gij blijmoedig zult verrichten, dan zal het tot op de meest eenzame posten Kestmis voor U zijn. Niet met Kerstbomen en geschenken misschien, maar een Kerstfeest dat veel echter en veel schoner is, een Kerstfeest in Uw binnenste, in Uw hart. In die betekenis wens ik U allen, ondanks de moeilijke en sobere omstandigheden waarin gij verkeert, een heerlijk, een zalig Kerstfeest, en in die betekenis zult gij dat ook kunnen vieren. Zo simpel en belangeloos als het Kerstkind, dat God ons tot voorbeeld heeft gekozen, moge ook onze goede wil de vrede winnen en leren wij aan de Kribbe onze plicht van liefde en menselijkheid!”

x

Bron:
Het Dagblad, Batavia, 26 december 1946.

x

Dit bericht werd geplaatst in 3. Bersiap en Merdeka, 1945-1949 en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

22 reacties op Van liefde en menselijkheid

 1. Toen Spoor deze toespraak schreef waren de moordpartijen onder zijn verantwoordelijkheid al bezig in Zuid-Celebes.
  Bekend is dat hij later dat in de doofpot stopte en niemand voor de krijgsraad bracht.
  Maar hoeveel wist hij toen al ?
  In hoeverre wist hij vooraf van het mandaat wat de moordcommando’s kregen ?

  • Ed Vos zegt:

   Voor de liefhebbers:

   “Voorlichtingsbeleid met betrekking tot Nederlands-Indië 1945-1950 ”
   http://thesis.eur.nl/theses/index/407862481/

   • RLMertens zegt:

    Een studie van Rob Wolthuis, mei 2008, ‘Voorlichtingsbeleid mbt.Ned.Indië 1945-1950’ of over ; hoe een volk te misleiden is! Hoe journalisten aan banden werden gelegd. Journalist Johan Fabricius ( schreef; Hoe ik Indië terug vond) moest nb.als Britse journalist in 1945 Batavia binnen komen (zo wantrouwen had Ned.to. journalisten) Ik mis; het verhaal van de door de RVD uitgenodigde (pro Ned.bewerkte) USA journalisten, die tot grote verdriet van de RVD bij terugvlucht met de Franeker naar de USA, te Bombay verongelukten.(volgens Ned.gesaboteerd!) Er is door de partij VVD!! daarna een boekje uitgegeven; ‘Laatste Getuigenis’ sept.1949 met pro Ned.artikelen van deze veronglukte journalisten, waarbij vooral (om de USA te winnen) het Indonesisch communistisch gevaar benadrukt werd om alsnog buitenlandse opinie ,in sept.1949!!, te beinvloeden. Mis ook; de soldaten briefwisseling met het thuisfront in Ned., waardoor familie te horen kreeg hoe het daar in Indië werkelijk aan toe ging. Deze brieven haalden ook de pers.
    Opmerkelijk is het hoofdstuk van de RVD; Zeer geheime richtlijnen ter voorlichting bestemd voor de amtenaren etc.;
    – Toon dat de Nederlandse regering in beginsel en herhaaldelijk, het zelfbeschikkingsrecht der Indonesische volkeren hebben erkend!! Terwijl Ned.dat juist in
    het gesprek dd.4 okt.1945 tussen Van der Plas en Soekarno heeft verloochend waardoor bersiap is ontstaan!
    – Vermeid het woord oorlog. We hebben een poltionele taak etc.
    – koloniale houding te vervangen door het beginsel van raciale gelijkwaardigheid!!
    etc.etc.
    Wat een afgang!

  • RLMertens zegt:

   Uit de notulen van het gesprek tussen Drees sr./Jonkmann met Van Mook en gen.Spoor dd 31/12-1947 te Batavia (oudjaarnacht! met een wijntje en oliebollen?) citaat; ‘De hr.Spoor verzekert dat hij als commanderend generaal! vaak harder tegen deze incidenten optreed dan de krijgsraad( zie exessen nota)….Ieder misdaad op dit gebied wordt aan het scherpste onderzoek onderworpen. In Z-Celebes lag de situatie zo; daar heerst een dusdanig terreur, dat maar één antwoord mogelijk was; een contra terreur!
   Note: Indertijd verscheen ook een Republikeins rapport hierover; Massacre Macassar!
   Wie kent (heeft) dit rapport?

 2. P. Vermaes zegt:

  Zouden Moslims in Indonesië en Socialisten in Nederland destijds hebben kunnen begrijpen dat Kerst voor Christenen een boodschap van vrede is?

  • Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

   Beste Paul, de enige manier om te proberen een menselijke wereld te construeren is een Wereld Congres organizeren over het geloof in God die de vader is van het Heelal.
   Een congres dus waar de hele wereld aan deelneemt.

   • Soedibyo zegt:

    De heer Wilhem Paul von Grumbkow, een Wereld Congres organiseren over het geloof? Hoeveel vertegenwoordigers verwacht, hoe meer hoe moeilijker het wordt. En overeenstemming over het geloof, conviction, wordt een eindelooze debat. Wie wil je overtuigen over geloof? Hoogstens kun je een commitmen eisen, als er een meningsverschil gebeurt, daarover een uitkomst te zoeken. In Indonesia heb je twee grote Islam sociale organisatie, de Nahdatul Ulama (NU – traditionele orientatie) en de Mohamadijah (moderne-intelectueel), die nooit een compromie kunnen maken alleen in het bepalen van het begin van de vasten maand. De Mohamadijah bepaalt volgens de moderne astronomische berekeningen, de NU eist fisieke bewijzen (de maan op een bepaalde positie). Ik heb een aangetrouwde familie, die bij elke ontmoeting met mij een discussie wil houden over de Qur’an. Ik zei tegen hem, dat ik over het geloof niet een discussie kan beginnen. Zelfs met een andere Moslim wil ik niet over de Qur’an
    discusseren, als je 84 jaar ben en met al die ervaringen, het wordt verwacht dat je je eigen conviction heb bepaald, ongeacht de imam of wie dan ook.
    Maar heer Grumbkow, ik seccundeer uw voorstel, proberen doet geen kwaad.

  • Soedibyo zegt:

   Wat boodschap van vrede. Wist u niet dat hij al bezig was met het ontketenen van een onderdrukkings oorlog? En om volken te koloniseren vraag hij God’s zegen? Dat krijg hij niet. Basically heb ik op de zelfde basic officiers-opleiding als generaal Spoor, de KMA. Maar daar leer je dat je je ondergeschikten, mensen die aan je wordt toevertrouwd en aan je geloof ook als hun commandant, oprecht moet zijn en voor hun welzijn moet zorgen. Dat doet hji helemaal niet. Hij geeft een verkeerde beeld van de vijand. Hij geeft een beeld als of de opdracht eenvoudig is, de leiders elimineren, de volgelingen zullen de Nederlanders met open armen ontvangen. Hij vergeet, het is niet de poepoetan, waar hij met een feodale instelling te maken heeft, het is revolusi 1945, people’s power, je mag Soekarno cs, en zelf de legerleiding elimineren, het vechten zal doorgaan. De tijd en de omstandigheden waren aan de kant van de pemoedas.
   Voor u informatie, Indonesia is niet een moslim-staat, de staats-filosofie is Panca Sila.
   Indonesia is een multi-culturele gemeenschap, een staat zo groot als West-Europa, met veel varianten. Indonesia is een artficial volk, bestaande uit zoveel rassen en kulturen. Dank zij de Nederlandse koloniaal wordt het een eenheid, met al zijn problemen.
   Indonesia had ook te maken met een opstand, om van een Indonesia een Islam staat te
   vormen, de Darul Islam, dank zij de ervaringen van de TNI tijdens de revolutie, kan hij een goede counter insurgency operatie uitvoeren, het duurdt veertien jaar. Toen, onder
   de pemoedas, geloof is geen probleem, er was alleen maar een geloof, Indonesia
   merdeka.

   • Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

    Over welke persoon heeft u het ?heer Soedibyo

   • Surya Atmadja zegt:

    Ik denk dat er weinig landen zijn die uit een volk bestaat.
    En zeker als het heel erg groot is.
    De kans dat Europese Unie uit elkaar valt is groter dan de NKRI (eenheidsstaat).
    De Jonge Indonesiers/nationalisten hadden hun eed in 1928 (Sumpah Pemuda) gelanceerd , 1 volk, 1 land en 1 taal (Indonesia) .
    Vergeet ook niet dat tussen de diverse deelvolkeren al ten tijde van Nusantara sprake is van een grote dominante koninkrijk, Majapahit
    Ik ben van bewust dat sommige in Nederland de mening hebben dat Indonesia door de Nederlanders werd gevormd , alleen vraag ik me af of het door feiten werd gesteund.
    Sommigen durven zelf te beweren dat ze de beschaving naar den Oosten hadden gebracht ( Daar werd wat groots verricht).

    De opstand van Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo is gedoemd te mislukken omdat hij niet door de platteland bevolking van West Java werd gesteund.
    Door hun terreurdaden keren de bevolking tegen hem.
    Een goede bekende van ons een Kiaji Hadji M in de buurt van Sukabumi werd ook slachtoffer, doodgeschoten door de “gerombolan” D.I-T.I.I

   • Soedibyo zegt:

    Heer van Grumbkow, mijn reactie van 27 December 2012 om 11.28 is een reactie op de commentaar van de heer P. Vermaes op 24 December 2012 om 4.21 pm: Zouden Moslims in Indonesia en Socialisten in Nederland destijds hebben kunnen begrijpen dat Kerst voor Christenen een boodschap van vrede is. De kern van mijn reactie is is de Kersttoespraak van generaal Spoor tot de troepen in 1946 een boodschap van vrede? Sorry, ik had duidelijker moeten zijn door de naam van de heer Vermaes te noemen.
    Op uw reactie op mijn commentaar: Ik ben duidelijk geweest: geloof in God die de vader is van het Heelal, veroorloof mij om verder te verklaren. Ik als Moslim accept de doctrine dat God is de vader van het Heelal. Maar de opvatting van de conservatieven zijn “mijn God is mijn God, het is niet het zelfde als uw God”, do not intervene in my belief and I will not intervene in yours. De Majelis Ulama Indonesia (Indonesia’s Raad van Ulamas) verklaart dat voor Moslims het gelukwensen aan Christenen voor Kerstmis is haram (verboden) en adviseert president Soesilo Bambang Yudoyono om niet aanwezig te zijn tijdens de nationale Kerstplechtigheid. De President en Ibu, Vice President en Ibu en een paar minister was aanwezig tijdens de nationale Kerstviering.
    Als ik me niet vergis, Indonesia had ooit een wereldkonggres van geloven
    georganiseerd, het kan zijn in Jakarta of Bali. Ik heb het niet gevolgd.
    Heer Grumbkow, ik hoop dat u een zalige Kerstmis heeft gevierd en ik wens u een gelukkig nieuw jaar en moge het jaar 2013 een betere begrip en tolerantie onder
    gelovigen bevorderen.

   • Soedibyo zegt:

    Pak Surya Atmadja, Indonesia als een eenheid als het nu is, NKRI, vanuit het perspectief van staatsinrichting, is heel anders dan die van de era Majapahit of Sriwijaya. De verhoudingen van de kleinere staat tot de centrale macht is niet gebaseerd op souvereigniteit, maar als een invloedsfeer. Die erkenning is gemanivesteerd in het zenden van upeties, in wat voor vorm ook (soms een prinses om de band te versterken). Met de NKRI de souvereigniteit van de centrale regering is erkend. Het bevorderen van de eenheid, een volk, is moeizaam. De operatien van de TNI bevorderd de eenheids-gevoel. Dat is ook afhankelijk hoe de TNI soldaten zich gedragen tijdens de counter insurgency operations. Kunnen ze het hart en ziel van het volk niet winnen, het lokale volk in het bijzonder, dan zijn die eenheid maar een illusie. Zo ook tijdens de operaties van de Sliwangi division (Kodam Siliwangi) tegen de DI. Door het winnen van heart and mind of the people, wordt de DI geisloreerd en gedreven naar de killing ground, waar door de “pagar betis” met de lokale bevolking Karto Suwirjo gevangen genomen kan worden. Het duurt 14 jaar en veel opofferingen. Vechten tegen je eigen volk is het moeilijkste opdracht voor een soldaat, speciaal als het volk een grote aandeel heeft tijdens de vrijheids-oorlog.
    Selamat Tahun Baru, wassalam.

 3. Ik ben er van overtuigd dat al de meningen van persoonlijke ingevingen van gebeurtenissen civiel als militair zo uiteen lopen dat we nooit tezamen kunnen dammen. Daarvoor hebben wij Kerstmis om het alles gelijkvloers te maken. Grappig dat Generaal Spoor opeens Meneer Spoor gaat heten als een soort vernedering van zijn militaire rang en verdiensten. Ben blij in Sukabumie geboren te zijn en op 76ste leeftijd nog genoeg benzine in m’n tank heb. Ik wens een ieder een senang Kerst met een lumpia voor desert. Krontjong muziek kost extra.

 4. Jack Wormer zegt:

  Zalige Kerst en een Gelukkig (Beter) Nieuwjaar aan iedereen op Java Post, incluis die nog op 76-jaar oude “benzine” lopen (1936: I-L benzine fl 0.02?)…

  Iemand die op schonere (1939) benzine loopt……

 5. Surya Atmadja zegt:

  Pak Dibyo YTH
  U heeft gelijk over de invloed sfeer ten tijde van de grote (maritieme)koninkrijken in Nusantara tijd.
  Schatplichtig zijn(upeti) , door trouwerij , door de kroonprins /prinses uit te nodigen aan de hof te verblijven( “gijzeling”) etc.
  In de geschiedenis heb je ook diverse fusies/samen gaan tussen koninkrijken / vorstendommen. zoals in het verre verleden op zijn minst Sundanese kroonprinsen die de stamvader werden van Javaanse koninkrijken .
  De eenwording van Nusantara was een eeuwenlange proces geweest , door veroveringen, huwelijken etc .
  Het heeft alleen een katalysator gekregen door de Sumpah Pemuda , de Proklamasi van 17-08-1945.
  De komst van de Japanners had alleen de proces sneller gemaakt.
  Voor andere lezers zie de oprichting en training van de Indonesische pemuda/pemudi aan de militaire organisaties.De voorloper van TNI .

  Ik weet dat Gen.Spoor een goede naam heeft in Nederland , ondanks dat werd hij gestuurd door Den Haag.
  Persoonlijk heb ik de Nederlands Indische tijd niet meegemaakt , wel ben ik redelijk kritisch als het op verdragen sluiten met de Nederlanders .
  Mijn landgenoten kennen een spreekwoord : Seperti Belanda minta tanah ”
  Zoals een Nederlander die een stuk grond vraagt , dat gezien de vele dubbel agenda sinds Jan Pieterszoon Coen tot en met de zgn R.T.C .

  Salam sejahtera

 6. Wilhelm Paul von Grumbkow zegt:

  Voor allen een goed 2013 toegewenst,ik sluit af met de mooiste zin uit het onze vader :
  en vergeef ons onze schulden, zoals óók wij aan anderen hun schuld vergeven.

  • Surya Atmadja zegt:

   Amin, alhamdullilah hirabil alamin.
   Vergeef mij ook omdat ik vaak te veel naar de splinter in de ogen van anderen kijk terwijl ik een grote balk in mijn ogen heb.
   Nog gezonde 2013 en verder.

 7. Eppeson Marawasin zegt:

  Ik kom ook net van de oogarts, MAAR zit na de zonnewende straks toch gewoon weer lekker warm achter de rijkelijk besprenkelde op sneeuw gelijkende poedersuiker. Ik weet het! Het is ongelijk verdeeld in de wereld. Ik zit niet aan de verkeerde kant. Derhalve, voor wat het waard is, wil ik wensen en mag ik hopen, dat in 2013 heel veel meer mensen eerstelijns-verzorging mogen genieten; en dat vele vele anderen hun naaktheid mogen bekleden en als huisvesting tenminste een dak boven hun hoofd mogen hebben en geen bridge of kartonnen kaartenhuis; en dat vele kindermondjes méér, op hun minst gevuld mogen worden met ‘dagelijks brood, rijst of maïs’.

  EMen

  Moge het u allen goed gaan en des JavaPostllezers’ heil Anno Domini 2013!

  • Jan A. Somers zegt:

   Op uw wens is wel wat af te dingen! Die eerstelijnsverzorging wordt erg duur, liever minder! Vele anderen willen zon om naakt te kunnen lopen! (Ik doe dat niet meer, daar komt zinloos geweld van). Voor de rest, en nog vele andere dingen, een voorspoedig 2013. Ook van mijn Zeeuws Greetje. Het is allemaal offtopic, maar heel erg gemeend!

 8. Ed Vos zegt:

  Te uwer info:

  Generaal Spoor directeur van een schiettent en het verval van Nederlands-Indië: het verhaal van Gijs Kolff

  http://www.veteranennaardermeer.nl/index.php/nieuwssvn/787-spoor-als-directeur-van-een-schiettent-het-verhaal-van-gijs-kolff

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s